Hotărârea nr. 315/2003

Hotararea nr. 315 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

HOTARAREA Nr. 315

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

pe anul 2004 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 507/02.12.2003, Legea bugetului de stat pe anul 2004 si a Ordonantei de Urgenta nr. 45/19 iunie 2003 ce intra in vigoare de la 01 ianuarie 2004;

            in temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti conform Anexei  care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2004 a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, conform Anexelor 2 si 2 A care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI – 2004

mii lei

 

DIN CARE:

nr. rand

Denumirea indicatorilor

cod

ADPP TOTAL 2004

ADPP SERVICII

DRUMURI

SCOLI SPITALE

 

Venituri proprii

 

13.000.000

13.000.000

 

 

 

Finantare Buget Local

 

57.800.000

 

57.800.000

 

 

Subventii

 

129.700.000

71.200.000

55.500.000

3.000.000

 

Surse atrase

 

140.000.000

 

140.000.000

 

 

TOTAL VENITURI

 

340.500.000

84.200.000

253.300.000

3.000.000

1

CHELTUIELI - TOTAL ( rd. 02+83+88+102 )

 

340.500.000

84.200.000

253.300.000

3.000.000

2

A. CHELTUIELI CURENTE ( rd. 03+21+56+60+75 )

1

135.230.000

76.730.000

55.500.000

3.000.000

3

TITLU I . CHELTUIELI DE PERSONAL

( rd. 04+14+15+16+16+19+20 )

2

47.401.000

47.401.000

0

 

4

Cheltuieli cu salariile ( rd. 5 la rd. 13 )

10

35.150.000

35.150.000

0

 

5

Salarii de baza

10,01

28.500.000

28.500.000

 

 

6

Salarii de merit

10,02

450.000

450.000

 

 

7

Indemnizatii de conducere si alte indemnizatii

10,03

650.000

650.000

 

 

8

Spor de vechime

10,04

4.000.000

4.000.000

 

 

9

Sporuri pentru conditii de munca

10,05

1.000.000

1.000.000

 

 

10

Plati pentru ore suplimentare

10,06

0

0

 

 

11

Fond de premii

10,07

550.000

550.000

 

 

12

Alte drepturi salariale acordate personalului incadrat cu contract de munca

10,08

0

0

 

 

13

Drepturi salariale acordate personalului incadrat pe baza de conventii  civile

10,09

0

0

 

 

14

Contributii pentru asigurarile sociale de stat

11

8.401.000

8.401.000

 

 

15

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj

12

1.200.000

1.200.000

 

 

16

Deplasari,detasari,transferari ( rd. 17+18 )

13

90.000

90.000

0

 

17

Deplasari,detasari,transferari in tara

13,01

50.000

50.000

 

 

18

Deplasari in strainatate

13,02

40.000

40.000

 

 

19

Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate

14

2.560.000

2.560.000

 

 

20

Tichete de masa

15

0

0

 

 

21

TITLU II . CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

( 22+28+31+34+42+ 43+47+48+49+50+55 )

20

87.829.000

29.329.000

55.500.000

3.000.000

22

Drepturi cu caracter social ( rd. 23 la rd. 27 )

21

0

0

 

 

23

Rechizite scolare

21,01

0

0

 

 

24

Transport elevi , studenti,someri, asistati, bolnavi, invalizi si insotitorii lor

21,02

0

0

 

 

25

Drepturi pentru elevi si studenti pe perioada concursurilor si campionatelor

21,03

0

0

 

 

26

Drepturi pentru donatorii de sange

21,04

0

0

 

 

27

Alte drepturi stabilite de dispozitii legale

21,05

0

0

 

 

28

Hrana ( rd. 29+30 )

22

0

0

 

 

29

Hrana pentru oameni

22,01

0

0

 

 

30

Hrana pentru animale

22,02

0

0

 

 

31

Medicamente si materiale sanitare ( rd. 32+33 )

23

300.000

300.000

0

 

32

Medicamente 

23,01

85.500

85.500

 

 

33

Materiale sanitare

23,02

214.500

214.500

 

 

34

Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie ( rd. 35 la rd. 41 )

24

11.626.000

11.626.000

0

 

35

Incalzit

24,01

1.600.000

1.600.000

 

 

36

Iluminat si forta motrica

24,02

900.000

900.000

 

 

37

Apa,canal,salubritate

24,03

5.250.000

5.250.000

 

 

38

Posta,telefon,telex,radio,televizor,telefax

24,04

400.000

400.000

 

 

39

Furnituri de birou ( rechizite )

24,05

800.000

800.000

 

 

40

Materiale pentru curatenie

24,06

66.000

66.000

 

 

41

Alte materiale si prestari servicii ( carburanti )

24,07

2.610.000

2.610.000

 

 

42

Materiale si prestari servicii cu caracter functional

25

4.007.500

4.007.500

 

 

43

Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament ( rd. 44 la rd. 46 )

26

866.500

866.500

0

 

44

Lenjerie si accesorii de pat

26,01

0

0

 

 

45

Echipament

26,02

466.500

466.500

 

 

46

Alte obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata

26,03

400.000

400.000

 

 

47

Reparatii curente

27

57.540.000

1.540.000

53.000.000

3.000.000

 

servicii

 

1.540.000

1.540.000

 

 

 

drumuri - buget local

 

53.000.000

0

53.000.000

 

 

scoli,spitale

 

3.000.000

 

 

3.000.000

48

Reparatii capitale

28

2.500.000

0

2.500.000

 

49

Carti si publicatii

29

0

0

 

 

50

Alte cheltuieli ( rd. 51 la rd. 54 )

30

10.989.000

10.989.000

0

 

51

Calificarea, perfectionarea si specializarea profesionala a salariatilor

30,01

0

0

 

 

52

Protocol

30,02

24.000

24.000

 

 

53

Protectia muncii

30,03

0

0

 

 

54

Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale

30,07

3.965.000

3.965.000

 

 

 

fond imobiliar

30,07

5.000.000

5.000.000

 

 

 

desfiintare bloc str. Laurilor

30,07

2.000.000

2.000.000

 

 

55

Manuale

31

0

0

 

 

56

TITLU III . SUBVENTII ( rd. 57 )

34

0

0

 

 

57

Subventii ( rd. 58+59 )

35

0

0

 

 

58

Alocatii de la buget pentru institutiile publice

35,01

0

0

 

 

59

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

35,03

0

0

 

 

60

TITLU V . TRANSFERURI ( rd. 61+64 )

38

0

0

 

 

61

Transferuri consolidabile ( rd. 62+63 )

39

0

0

 

 

62

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate

39,05

0

0

 

 

63

Transferuri din bugetul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti catre bugetul consiliului judetean pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

39,21

0

0

 

 

64

Transferuri neconsolidabile ( rd. 65 la rd. 74 )

40

0

0

 

 

65

Burse

40,02

0

0

 

 

66

Ajutoare sociale

40,08

0

0

 

 

67

Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii

40,09

0

0

 

 

68

Transferuri catre caminele pentru persoane varstnice

40,10

0

0

 

 

69

Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare

40,21

0

0

 

 

70

Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

40,27

0

0

 

 

71

Contributii la programe realizate cu finantare internationala

40,55

0

0

 

 

72

Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav

40,67

0

0

 

 

73

Alte transferuri

40,80

0

0

 

 

74

Ajutoare banesti pentru energie termica

40,90

0

0

 

 

75

TITLU VI. DOBANZI ( rd. 76+81 )

49

0

0

 

 

76

Dobanzi aferente datoriei publice locale ( rd. 77 la rd. 80 )

50

0

0

 

 

77

Dobanzi aferente datoriei publice interne

50,01

0

0

 

 

78

Dobanzi aferente datoriei publice externe

50,02

0

0

 

 

79

Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in conditiile legii

50,03

0

0

 

 

80

Diferentele de curs aferente datoriei publice externe

50,04

0

0

 

 

81

Plati de dobanzi ( rd. 82 )

51

0

0

 

 

82

Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

51,01

0

0

 

 

83

B. CHELTUIELI DE CAPITAL ( rd. 84 )

69

205.270.000

7.470.000

197.800.000

0

84

TITLU VII . CHELTUIELI DE CAPITAL ( rd. 85 la rd. 87 )

70

205.270.000

7.470.000

197.800.000

 

85

Investitii ale institutiilor publice

72

205.270.000

7.470.000

197.800.000

 

 

lucrari

 

4.280.000

4.280.000

 

 

 

dotari

 

3.190.000

3.190.000

 

 

 

DRUMURI SI ALTE INVESTITII

 

197.800.000

0

197.800.000

 

 

din care,Buget local

 

57.800.000

 

57.800.000

 

86

Investitii ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale si societati comerciale cu capital de stat

73

0

0

 

 

87

Investitii ale institutiilor publice si activitatilor autofinantate

74

0

0

 

 

 

Anexa nr. 2

 

mii lei

nr.  crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

cod

BUGET 2004

TOTAL 2004

Buget local

Consiliul Judetean

Venituri proprii

Alte surse

Cap. 63.02.70

A. Obiective de investiţii în continuare

I

LOCUINTE

O8

9.000.000

6.000.000

3.000.000

0

0

1

RTE bloc M5-M5a ans. Democraţiei

 

400.000

400.000

 

 

 

2

Bloc 33 U1,U2 ans. Republicii

 

6.500.000

3.500.000

3.000.000

 

 

3

RTE Bloc 12B ans. Mihai Bravu III/4

 

400.000

400.000

 

 

 

4

Reamenajare bloc 27 A (Nichita Stănescu)

 

1.500.000

1.500.000

 

 

 

5

RTE Bloc 21B ans. Mihai Bravu III/1

 

100.000

100.000

 

 

 

6

RTE Bloc 41B ans. Mihai Bravu III/1

 

100.000

100.000

 

 

 

II 

ALIMENTARI CU APA,STATII EPURARE PT. APE UZATE STATII POMPARE,ETC.

O9

100.000

100.000

0

0

0

1

Retehnologizare staţie pompare Nord-Găgeni pt. reducere cons.specific energetic

 

100.000

100.000

 

 

 

III

CANALIZARI

11

2.000.000

2.000.000

0

0

0

1

Canalizari stradale in mun. Ploiesti - etapa a IIa

 

1.000.000

1.000.000

 

 

 

2

Canalizari stradale in mun. Ploiesti - etapa IV

 

1.000.000

1.000.000

 

 

 

IV

ALTE ACTIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA PUBLICA SI LOCUINTE

50

16.880.000

11.600.000

0

4.280.000

1.000.000

1

Alimentare cu gaze cartier Ploieşti Vest

 

3.000.000

3.000.000

 

 

 

2

Alim. cu apa ,canalizare, retea distributie, semnal RTV cartier Carino

 

3.600.000

3.600.000

 

 

 

3

Asigurare utilitati zona 9 Mai

 

6.000.000

5.000.000

 

 

1.000.000

4

Lucrari A.D.P.P. - servicii ( conform Anexa 2a )

 

4.280.000

 

 

4.280.000

 

TOTAL obiective de investitii in continuare

 

27.980.000

19.700.000

3.000.000

4.280.000

1.000.000

B. Obiective de investitii noi

I

LOCUINTE

O8

1.000.000

1.000.000

0

0

0

1

R.T.E. Locuinte pt. Tineret et. I

 

500.000

500.000

 

 

 

2

R.T.E. Locuinte pt. Tineret et. II

 

500.000

500000

 

 

 

TOTAL obiective de investitii noi

 

1.000.000

1.000.000

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Alte cheltuieli de investii

I

ALTE ACTIUNI PRIVIND DEZVOLTAREA PUBLICA SI LOCUINTE

50

46.540.000

100.000

0

3.190.000

43.250.000

1

SF Extindere staţie epurare

 

40.100.000

100.000

 

 

40.000.000

2

S.F. Pasaje Calea Bucuresti

 

50.000

 

 

 

50.000

3

Studiu circulaţie şi reabilitare drumuri pentru municipiul Ploiesti

 

3.200.000

 

 

 

3.200.000

4

Dotări - A.D.P.P. servicii (conform anexă 2 )

 

3.190.000

 

 

3.190.000

 

TOTAL alte cheltuieli de investitii

 

46.540.000

100.000

0

3.190.000

43.250.000

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL 63,02,70

 

75.520.000

20.800.000

3.000.000

7.470.000

44.250.000

Cap. 68.02.70

A. Obiective de investiţii în continuare

I

DRUMURI , PODURI SI STRAZI

O5

21.000.000

17.000.000

0

0

4.000.000

1

Drumuri si accese Carino

 

7.000.000

3.000.000

 

 

4.000.000

2

Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino

 

6.000.000

6.000.000

 

 

 

3

Regularizare şi reprofilare  Parau Dambu in municipiul Ploiesti - Pod rutier Valeni

 

8.000.000

8.000.000

 

 

 

TOTAL obiective de investitii in continuare

 

21.000.000

17.000.000

0

0

4.000.000

B. Obiective de investitii noi

I

DRUMURI , PODURI SI STRAZI

O5

108.750.000

7.000.000

10.000.000

0

91.750.000

1

Modernizare Malu Rosu

 

7.000.000

7.000.000

 

 

 

2

Acces rutier peste magistrala C.F. Bucuresti - Ploiesti - Brasov in municipiul Ploiesti ( legatura cu platforma Industriala Brazi - Crangul lui Bot )

 

70.000.000

 

10.000.000

 

60.000.000

3

Reabilitare DJ 139 Maternitate - Parau Dambu

 

7.750.000

 

 

 

7.750.000

4

Reabilitare DJ 101 B-dul Petrolului - Hipodrom

 

14.000.000

 

 

 

14.000.000

5

Reabilitare DJ 102 str. Strandului

 

10.000.000

 

 

 

10.000.000

TOTAL obiective de investitii noi

 

108.750.000

7.000.000

10.000.000

0

91.750.000

TOTAL GENERAL 68,02,70

 

129.750.000

24.000.000

10.000.000

0

95.750.000

TOTAL GENERAL

 

205.270.000

44.800.000

13.000.000

7.470.000

140.000.000

 

Anexa nr. 2 A

 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII – SERVICII - PE ANUL 2004

mii lei

I. DOTARI

 

 

 

Nr. crt.

Denumire dotari

Serviciul

B.V.C. 2004

cant.

valoare

1

computer

 

15

215.000

2

auto utilitar ( 5 locuri )

control - desfiintari

1

170.000

3

autoutilitara transport marfa + personal

tehnic

2

360.000

4

miniincarcator multifunctional ( tip Locust )

tehnic

1

1.500.000

5

atomizor

horticol, ferma ecol.

2

50.000

6

plug cultivator ( pcvm )

ferma ecol.

1

15.000

7

trimer 3 buc-sp.verzi

spatii verzi

3

80.000

8

motofreza

ferma ecol.

1

25.000

9

tractor L 445

horticol

1

250.000

10

instalatie de irigat cu tambur

ferma ecol.

1

400.000

11

drujba MF 200 T

spatii verzi

1

15.000

12

drujba MF 066

spatii verzi

1

15.000

13

drujba MF 018

spatii verzi

1

30.000

14

drujba MF 025

spatii verzi

1

30.000

15

imprimanta matriceala

contabil.

1

15.000

16

generator curent

rampa

1

20.000

TOTAL DOTARI

3.190.000

 

 

 

 

 

II. LUCRARI

 

 

 

1

extindere gaze formatia vest

spatii verzi

70.000

2

extindere gaze

ferma ecol.

145.000

3

extindere gaze formatia nord

spatii verzi

100.000

4

constructie spalatorie si grup sanitar

spatii verzi

200.000

5

bilant de mediu

cimitire

50.000

6

extindere instalatie apa cim. Bolovani

cimitire

50.000

7

extindere instalatie electrica cim. Bolovani

cimitire

200.000

8

verificare si extindere inst.electrica cim. Eternitatea

cimitire

100.000

9

reparatie acoperis si igienizare corp C , Valeni 32

administratie

900.000

10

gard Mircea cel Batran 81

administratie

100.000

11

imprejmuire gard

rampa

15.000

12

extindere pepiniera est

horticol

900.000

13

foraj put apa irigare camp sera

horticol

150.000

14

reabilitare instalatie alim apa sera

horticol

200.000

15

reabilitare Valeni 32

administratie

300.000

16

instalatie irigat pentru Bulevard

spatii verzi

800.000

TOTAL LUCRARI

4.280.000

 

 

 

 

 

 

TOTAL DOTARI + LUCRARI

7.470.000