Hotărârea nr. 314/2003

Hotararea nr. 314 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2004

HOTARAREA Nr. 314

privind aprobarea  bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2004    

 

           Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice si al Serviciului Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului prin care se propune bugetul pe anul 2004 si lista de investitii;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 507/2003 – Legea bugetului de stat pe anul 2004 si O.U.G. nr. 45/2003 - Ordonanta privind finantele publice locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba bugetul local al municipiului Ploiesti pe  anul 2004,  conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2004, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale unitatilor din subordinea Primariei municipiului Ploiesti se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor  prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

BUGET LOCAL – 2004

mii lei

 

DENUMIREA  INDICATORILOR        

COD

Prevederi    2003

Propuneri          2004

 

0

 

1

3

1

VENITURI  - TOTAL

0001

1.908.846.772

1.862.292.000

2

VENITURI PROPRII - TOTAL

4802

571.710.368

634.000.000

3

I. VENITURI CURENTE

0002

472.630.868

601.000.000

4

A. VENITURI FISCALE

0003

353.010.868

420.200.000

5

 A1. IMPOZITE DIRECTE

0004

274.142.000

318.740.000

6

IMPOZITUL PE PROFIT

0102

32.570.000

26.700.000

7

IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

0302

101.072.000

104.540.000

8

Impozitul pe veniturile liber- profesionistilor, meseriasilor si ale altor persoane fizice independente si asociatii familiale

030201

35.000

20.000

9

Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane fizice

030202

60.000.000

65.000.000

10

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

030203

14.500.000

15.500.000

11

Impozitul pe veniturile din inchirieri ,subinchirieri ,locatii de gestiune si arendari

030204

35.000

20.000

12

Impozitul pe veniturile obtinute din drepturile de autor si cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor

030205

 

 

13

Imozitul pe veniturile obtinute din premii si castiguri in bani sau in natura

030207

 

 

14

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

030208

2.000

 

15

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

030209

14.500.000

15.000.000

16

Alte impozite si taxe de la populatie

030230

12.000.000

9.000.000

17

TAXA PE TEREN

0402

4.500.000

4.500.000

18

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERS. JURIDICE

0502

114.000.000

160.000.000

19

Impozitul pe cladiri de la persoane juridice

050201

102.000.000

140.000.000

20

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice

050202

12.000.000

20.000.000

22

ALTE IMPOZITE DIRECTE

0802

22.000.000

23.000.000

23

Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice

080205

17.000.000

18.000.000

24

Impozitul pe terenul agricol

080206

 

 

25

Alte incasari din impozite directe

080230

5.000.000

5.000.000

26

A2. IMPOZITE INDIRECTE

1300

78.868.868

101.460.000

27

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

1502

2.000.000

500.000

28

ALTE IMPOZITE INDIRECTE

1702

76.868.868

100.960.000

29

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autorizatii de functionare

170203

15.000.000

20.000.000

30

Taxe judiciare de timbru

170210

21.600.000

28.000.000

31

Taxe de timbru pt.activitatea notariala

170212

30.550.000

38.000.000

32

Taxe extrajudiciare de timbru

170213

8.718.868

14.960.000

33

Alte incasari din impozite indirecte

170230

1.000.000

 

34

B. VENITURI NEFISCALE

2000

119.620.000

180.800.000

35

VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME

2002

27.000.000

40.000.000

36

VARSAMINTE DE LA INSTIT. PUBLICE

2102

9.550.000

27.300.000

37

Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice

210206

9.000.000

8.000.000

38

Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

210211

 

 

39

Varsaminte din disp. instit. publice si activ. autofinantate

210212

 

 

40

Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social

210214

200.000

300.000

41

Alte venituri de la instit. publice

210230

350.000

19.000.000

42

DIVERSE VENITURI

2202

83.070.000

113.500.000

43

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

220202

1.000.000

1.000.000

44

Venituri din amenzile aplicate potrivit dispozitiilor legale

220203

11.000.000

15.000.000

45

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

220205

5.000.000

3.000.000

46

Impozitul pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor aotonome

220206

 

 

47

Venituri din concesiuni si inchirieri

220207

53.870.000

90.000.000

48

Penalitati pt. nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

220208

1.000.000

500.000

49

Incasari din valorif. bunurilor confiscate potrivit legii

220212

1.000.000

2.000.000

50

Incasari din alte surse

220230

10.200.000

2.000.000

51

II. VENITURI DIN CAPITAL

3000

20.130.000

33.000.000

52

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI

3002

20.130.000

33.000.000

53

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

300201

       
               

 
20.000.000

10.000.000

54

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

300203

 

3.000.000

55

Venituri din privatizare

300204

130.000

 

56

Venituri din vnzarea unor bunuri apartinand domeniul privat

300210

 

20.000.000

57

III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

3100

78.949.500

0

58

VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

3102

78.949.500

0

59

Taxe speciale

310201

3.649.500

 

60

Venituri din fondul pentru locuinte

310205

24.000.000

 

61

Donatii si sponsorizari

310208

5.400.000

 

62

Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public

310209

45.900.000

 

63

III. PRELEVARI DIN BUGETUL DE STAT

3100

1.094.977.904

1.214.292.000

64

COTE  SI  SUME  DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

3102

0

511.176.000

65

Cote defalcate din impozitul pe venit

310201

0

470.000.000

66

Sume defalcate din impozitul pe venit pentruechilibrarea bugetelor locale

310202

0

26.817.000

67

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

310203

0

14.359.000

68

COTE DEFALCACATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

3202

 

 

69

SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

3302

701.408.200

703.116.000

70

Sume defalcate din T.V.A ptr. Instit. de invatamant preuniv. de stat, crese, centre de consultanta agricola

330201

396.158.200

472.027.000

71

Sume defalcate din T.V.A ptr. subventionarea energiei termice livrata populatiei

330202

305.250.000

231.089.000

72

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE SALARII

3402

393.569.704

0

73

Cote defalcate din impozitul pe venit

340201

357.000.000

 

74

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

340202

31.569.704

 

75

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei

340203

 

 

76

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

340204

5.000.000

 

77

IV.SUBVENTII

3700

82.158.500

5.000.000

78

SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT

3702

75.758.500

5.000.000

79

Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si elecrice de termoficare

370202

 

 

80

Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

370203

58.658.500

5.000.000

81

Subventii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic

370207

2.100.000

 

82

Subventii primite de bugetele locale pentru drumuri jud., comunale si ptr. Strazile care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi in localitati rurale si urbane

370208

15.000.000

 

83

Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

370209

 

 

84

Subventii primite de bugetele locale pentru finatarea si elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

370211

 

 

85

Subventii primite de bugetele locale din fondul de interventie

370213

 

 

86

Subventii primite de bugetele locale pentru finatarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor

370214

 

 

87

Subventii primite de bugetele locale pentru finatarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al comunicatiilor existente cu destinatie de locuinta

370215

 

 

88

Subventii primite de bugetele locale pentru lucrarile de cadastru imobiliar

370216

 

 

89

SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE

3902

6.400.000

0

90

Subventii primite de la bug. asigurarilor ptr. somaj ptr. finantarea programelor ptr. ocuparea temporara a fortei de munca

390202

6.400.000

 

91

Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului

380204

 

 

92

 

 

 

 

93

V.DONATII SII SPONSORIZARI

4002

0

9.000.000

94

Donatii si sponsorizari

400201

 

9.000.000

95

 

 

 

 

96

 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE

4200

0

0

97

INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE

4202

0

0

98

Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si serv. publice de interes local sau a unor activ. finantate integral din venituri proprii

420213

 

 

99

Incasari din rambursarea microcreditelor acordate de agentiile guvernamentale si administrate prin agentii de credit

420217

 

 

100

VIII. IMPRUMUTURI

4400

160.000.000

0

101

IMPRUMUTURI PENTRU INVESTITII

4402

160.000.000

0

102

Imprumuturi interne pentru investitii

440201

160.000.000

0

103

Imprumuturi externe pentru investitii

440202

 

 

 

DENUMIREA  INDICATORILOR        

COD

Buget               2003

Propuneri   2004

CHELTUIELI  -  TOTAL       

5002

1.908.846.772

1.765.040.000

AUTORITATI PUBLICE

5102

 

 

AUTORITATI PUBLICE

5102

64.767.000

74.500.000

Cheltuieli de personal

02

28.917.000

32.500.000

Cheltuieli materiale si servicii

20

28.400.000

30.000.000

Cheltuieli de capital

70

7.450.000

12.000.000

 

 

 

 

     INVATAMANT

5702

531.004.650

516.325.000

Cheltuieli de personal

02

390.000.000

373.607.000

Cheltuieli materiale si servicii

20

101.119.000

110.000.000

Subventii

34

3.000.000

3.000.000

Transferuri

38

2.500.000

2.718.000

Cheltuieli de capital

70

34.385.650

27.000.000

 

 

 

 

      SANATATE - din care:

5802

11.480.000

16.239.000

Cheltuieli de personal - din care:

02

4.753.000

6.239.000

Crese

05

4.753.000

6.239.000

Cheltuieli materiale si servicii - din care:

20

6.727.000

7.000.000

Crese

05

2.727.000

3.000.000

Centrul de Transfuzie Sanguina

50

4.000.000

4.000.000

Subventii- din care:

34

0

3.000.000

Spitale

03

 

3.000.000

 

 

 

 

CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIV. SPORTIVA SI DE TINERET

5902

43.761.000

46.000.000

Subventii din care:

34

42.061.000

46.000.000

Casa de Cultura

 

2.835.000

3.500.000

Teatrul "Toma Caragiu"

 

22.826.000

25.000.000

Filarmonica "Paul Constantinescu"

 

16.400.000

17.500.000

Alte actiuni privind cultura,religia si actv. sportiva

70

1.700.000

 

 

 

 

 

  ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI INDEMNIZATII

6002

116.109.404

126.000.000

Adm. Serv.Sociale Comunitare- Total din care:

07

14.250.000

126.000.000

Cheltuieli de personal

02

7.310.000

 

Cheltuieli materiale si servicii

20

6.845.000

 

Subventii

34

 

126.000.000

Cheltuieli de capital

70

95.000

 

TRANSPORT HANDICAPATI

20

15.000.000

 

TRANSFERURI-total- din care:

38

86.859.404

 

AJUTOARE SOCIALE

09

20.200.000

 

HANDICAPATI

47

35.900.000

 

ALTE ACTIUNI PRIV., ASIST. SOC.,PENSII, AJUT. SI INDEMNIZATII

50

150.000

 

Ajutor pentru incalzirea locuintei

51

30.609.404

 

 

 

 

 

  SERVICII SI DEZV. PUBLICA SI LOCUINTE

6302

854.672.877

617.755.000

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

20

175.397.102

105.537.000

reparatii curente  strazi

02

62.141.768

 

reparatii capitale strazi

02

21.505.334

 

circulatie

02

5.000.000

 

iluminat

03

31.400.000

26.082.000

salubritate

04

45.400.000

75.000.000

Alte actiuni

50

9.950.000

4.455.000

Proiectare, documentare lucrari publice

 

1.800.000

2.000.000

 Intretinere ceasuri publice

 

250.000

255.000

Oraselul Copiilor

 

5.900.000

0

Iluminat ornamental

 

2.000.000

2.200.000

 

 

 

 

SUBVENTII- total- din care

34

495.827.000

399.200.000

Oficiul Public Proiect

01

600.000

0

Administratia bazelor sportive si de agrement

01

6.850.000

4.000.000

Administratia Domeniului Public si Privat

01

53.821.000

71.200.000

Administratia Parcului C-tin Stere

01

13.236.000

12.000.000

Serviciul Public Finante Locale si Administrarea Patrimoniului

01

6.070.000

18.000.000

Dif. pret si tarif energ. termica livrata populatiei

03

415.250.000

294.000.000

 

 

 

 

TRANSFERURI

- ptr. finantarea programelor ptr. ocuparea temporara a  fortei de munca

38

2.000.000

 

 

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL-TOTAL-din care:

70

181.448.775

113.018.000

 Intretinere si reparatii strazi

02

12.355.316

0

 Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino

 

4.175.036

 

Modernizare str.Lupeni

 

6.511.021

 

Refacere sist. rutier  str. Vrancei

 

1.669.259

 

 

 

 

 

Iluminat public

03

47.000.000

61.718.000

Reabilitare sistem iluminat public

 

47.000.000

61.718.000

 

 

 

 

   Locuinte

08

1.000.000

10.000.000

R.T.E. bl. M5-M5A

 

 

400.000

Bl. 33U1,U2

 

 

6.500.000

R.T.E. bl. 12 B Ans. M. BravuIII/4

 

 

400.000

R.T.E. bl. 21 B Ans. M. BravuIII/1

 

 

100.000

R.T.E. bl. 41 B Ans. M. BravuIII/1

 

 

100.000

R.T.E. locuinte ptr. tineret et. I

 

 

500.000

R.T.E. locuinte ptr. tineret et. II

 

 

500.000

Reamenajare Camin Nichita Stanescu

 

1.000.000

1.500.000

 

 

 

 

1.  Alimentari cu apa, statii de epurare ptr. ape uzate, colectoare, statii de pompare-total-din care:

09

6.100.000

100.000

Retehnologizare statie de pompare Nord-Gageni din mun. Ploiesti in vederea reducerii cons. specific energetic

2.100.000

100.000

Extindere retea apa potabila in mun. Ploiesti

 

4.000.000

0

 

 

 

 

Retele, centrale si puncte termice

10

58.658.500

5.000.000

Dezv. utilitatilor mun.-sisteme de incalzire in Ploiesti

 

58.658.500

5.000.000

 

 

 

 

  Canalizari

11

5.872.783

2.000.000

Canalizari stradale in mun. Ploiesti-etapa I

 

945.772

0

Canalizari stradale in mun. Ploiesti-etapa II

 

20.000

1.000.000

Extindere canalizari stradale in mun. Ploiesti -et.III

 

3.500.000

0

Canalizari stradale in mun. Ploiesti-et. IV

 

1.407.011

1.000.000

 

 

 

 

 Alte actiuni privind dezv. publica si locuinte

50

50.462.176

34.200.000

Plan cadastral

 

4.175.290

8.000.000

Rectificare PUG

 

47.860

800.000

PUZ zona centrala

 

400.000

700.000

PUZ prelungire str.Marasesti

 

865.000

400.000

PUZ zona hipodrom

 

400.000

1.500.000

PUZ Mitica Apostol

 

2.190.000

3.200.000

PUZ Gara de Vest

 

1.000.000

700.000

P.A.T.I.C.O

 

350.000

2.000.000

SF ,PT, DE, locuinte tineret Libertatii

 

 

750.000

SF ,PT, DE,retele utilitati locuinte tineret

 

 

750.000

Inventariere blocuri municipiul Ploiesti

 

 

200.000

SF Libertatii  amplasamente ANL

 

90.000

 

Studii geo Spitalul Jud.

 

24.000

 

PUD Piete alimentare

 

0

100.000

Studii reabilitare termica blocuri locuinte

 

 

500.000

SF amplasamente locuinte ANL

 

145.000

 

Studiu comert stradal

 

2.900.000

 

Studiu adaptare la teren-sali de sport

 

77.350

 

SF, PT, DE semnal la intrarea de sud in municipiul Ploiesti

 

75.000

0

SF, PT, DE semnal la intrarea de nord in municipiul Ploiesti

90.000

0

S.F.,P.T.,D.E. fantana arteziana Piata Eroilor

 

0

200.000

PT, DE  Spitalul Schuller

 

200.000

1.700.000

SF, PT , DE Parc Bucov

 

 

500.000

Studii mansardare blocuri locuinte

 

 

500.000

Alimentare cu gaze Cartier Ploiesti Vest

 

4.300.000

3.000.000

 Alim. cu apa, canaliz., retea distrib. semnal RTV cartier Carino

7.743.397

3.600.000

Drumuri si accese cartier Carino

 

14.500.000

0

Asigurare utilitati zona 9 Mai

 

7.350.000

5.000.000

Regularizare si reprofilare Parau Dambu- Pod Valeni

 

601.349

0

S.F. refacere sist. rutier str. Temisana

 

50.000

 

S.F. refacere sist. rutier str. Vrancei

 

49.000

 

S.F. refacere sist. rutier str. Putna

 

49.500

 

S.F. refacere sist. rutier str. Tarcaului

 

50.000

 

S.F. refacere sist. rutier str. Aprodu Purice

 

50.000

 

S.F. refacere sist. rutier str. Paltinis

 

50.000

 

S.F. extindere statie epurare

 

1.139.430

100.000

Expertizarea retelei de drumuri publice

 

1.500.000

 

 

 

 

 

TRANSPORT SI COMUNICATII

6802

140.447.341

228.500.000

CHELTUIELI MATERIALE

20

 

7.000.000

Circulatie

05

 

7.000.000

 

 

 

 

SUBVENTII

34

135.600.000

187.500.000

Reparatii curente strazi

05

 

53.000.000

Reparatii capitale strazi

05

 

2.500.000

Subv. pt. reduceri de pret abon. transp.pensionari, elevi, studenti si subv. Pt. acoperire pana la 50% chelt.mat. R.A.T.P. Pl. si gratuitati abonam.transp.pt.veterani razboi,detin.pol.si luptatori in rev.

07

135.600.000

132.000.000

 

 

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

4.847.341

34.000.000

Drumuri , poduri si strazi

05

4.847.341

34.000.000

Consolidare si modernizare Pasaj Ploiesti Sud

 

4.847.341

 

Acces rutier peste magistrala C.F. Bucuresti-Ploiesti-Brasov

 

10.000.000

 Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino

 

 

6.000.000

Modernizare Malu Rosu

 

 

7.000.000

Drumuri si accese cartier Carino

 

 

3.000.000

Regularizare si reprofilare Parau Dambu- Pod Valeni

 

 

8.000.000

 

 

 

 

ALTE ACTIUNI

7202

1.255.000

4.555.000

Protectie civila- total din care :

07

1.005.000

1.055.000

chelt. materiale si servicii

20

640.000

630.000

chelt. de capital

70

365.000

425.000

Programe de inf. si prez. A imaginii Romaniei( concurs"Eugenia Moldoveanu")

13

250.000

 

Alte actiuni- transferuri

50

 

3.500.000

 

 

 

 

FOND PTR. GARANTAREA IMPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBANZI SI COMISIOANE AFERENTE

7602

51.400.000

56.000.000

 

 

 

 

DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE SI ALTE CHELTUIELI

8802

15.000.000

25.000.000

 

 

 

 

RAMBURSARE  IMPRUMUTURI

9002

 

50.000.000

 

 

 

 

REZERVA BUGETARA

9502

0

4.166.000

 

 

 

 

CHELTUILEI CU DESTINATIE SPECIALA

9602

78.949.500

 

Servicii publice finantate din taxe speciale

01

3.649.500

 

Cheltuieli materiale

 

2.549.500

 

Cheltuieli de capital - Directia Fiscala

 

0

 

PUZ Parc Bucov

 

800.000

 

S.F. Gradina zoologica

 

300.000

 

 

 

 

 

Cheltuieli din fondul pentru locuinte - total - din care:

04

24.000.000

 

Blocuri M5- M5A

 

500.000

 

Bl.12B Ans.Mihai Bravu III/4

 

500.000

 

Reamenajare camin N. Stanescu

 

5.200.000

 

Bloc 33 U1,U2

 

4.500.000

 

Reabilitare iluminat public

 

13.000.000

 

Documentatii cadastru si evaluari spatii

 

300.000

 

 

 

 

 

Cheltuieli  din donatii si sponsorizari

07

5.400.000

 

 

 

 

 

Cheltuieli din sume acordate de persoane fizice si juridice in vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public

08

45.900.000

 

Tehnici si metode pt. monitorizarea poluarii si gestionarea protectiei mediului

34.100.000

 

Energie, mediu si dezv. durabila

 

2.900.000

 

Modernizare drumuri zona periurbana Ploiesti

 

3.500.000

 

Plan cadastral

 

1.800.000

 

Reabilitare Parc C. Stere

 

3.600.000

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI  PLOIESTI

SERVICIUL  BUGET- CONTABILITATE

 

N O T A

 

Urmare adresei comune a Consiliului Judetean Prahova nr. 8946/19.12.2003 si Directiei Generale a Finantelor Publice Prahova nr. 51957/19.12.2003 primita de catre Serviciul BugetContabilitate in data de 22.12.003 se vor inregistra urmatoarele modificari  la sursele alocate de la bugetul de stat fata de propunerile pe anul 2004, prezentate anterior :

 

Venituri:

-         la sume defalcate din TVA pentru invatamantul preuniversitar de stat, crese, centre de consultanta agricola (33.02.01), suma de 472.027.000 mii lei  se diminueaza cu 91.252.000 mii lei rezultand suma de 380.775.000 mii lei,  astfel :

o       cheltuieli de personal, suma de 463.607.000 mii lei se diminueaza cu 90.000.000 mii lei rezultand suma de  373.607.000 mii lei;

o       burse, obiecte de inventar, suma de 3.220.000 mii lei se diminueaza cu 502.000 mii lei rezultand suma de 2.718.000 mii lei;

o       crese, suma de 5.200.000 mii lei se diminueaza cu 750.000 mii lei rezultand suma de 4.450.000 mii lei;

-         la sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei (33.02.02), suma de 231.089.000 mii lei se diminueaza cu 6.000.000 mii lei rezultand suma de 225.089.000 mii lei.

 

Cheltuieli:

-         la capitolul „Invatamant”- la cheltuieli de personal suma de 463.607.000 mii lei se diminueaza cu 90.000.000 mii lei rezultand suma de  373.607.000 mii lei;

-         la transferuri ( burse, ob.inventar) suma de 3.220.000 mii lei se diminueaza cu 502.000 mii lei rezultand suma de 2.718.000 mii lei;

-         la capitolul  „ Sanatate” (crese)   - la cheltuieli de personal suma de 6.989.000 mii lei se diminueaza cu 750.000 mii lei rezultand suma de 6.239.000 mii lei.

-         la capitolul „Servicii si dezvoltare publica si locuinte” – la subventia pentru energia termica livrata populatiei  suma de 300.000.000 mii lei se diminueaza cu 6.000.000 mii lei rezultand suma de 294.000.000 mii lei.