Hotărârea nr. 313/2003

Hotararea nr. 313 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

HOTARAREA Nr. 313

privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003

al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003  ca urmare a masurii de reorganizare;

avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea Bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al  Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba lista de investitii pe anul 2003 a Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti, conform Anexelor  nr. 2 si nr. 3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3

Ordonatorul principal de credit, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti se insarcinează cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI - 2003

 

Nr. rd.

Denumirea  indicatorilor

Cod

B.C.V                APROBAT        NOIEMBRIE

INFLUENTE                +  /  -                                    

B.V.C                 RECTIFICAT   DECEMBRIE  2003

               din care,

A.D.P.P           SERVICII

Administrare    Drumuri Retele        Edilitatre                       Investitii

A

B

C

1

2

3

3a

3b

 

Venituri proprii

 

10.669.000

0

10.669.000

10.669.000

 

 

Surse atrase din bugetul local

 

169.155.218

1.122.917

170.278.135

 

170.278.135

 

Subventii

 

53.821.000

0

53.821.000

53.821.000

 

 

TOTAL VENITURI

 

233.645.218

1.122.917

234.768.135

64.490.000

170.278.135

1

CHELTUIELI  - TOTAL  (rd.  02+83+88+102)

 

233.645.218

1.122.917

234.768.135

64.490.000

170.278.135

2

A.  CHELTUIELI  CURENTE (rd.  03+21+56+60+75)

1

149.477.102

2.482.917

151.960.019

63.490.000

88.470.019

3

TITLUL  I.  CHELTUIELI  DE  PERSONAL

(rd.  04+14+15+16+19+20)

2

44.320.000

-550.000

43.770.000

41.770.000

2.000.000

4

Cheltuieli  cu  salariile  (rd.  5  la  rd.  13)

10

32.870.000

-300.000

32.570.000

30.570.000

2.000.000

5

Salarii  de  baza

10.01

26.600.000

-300.000

26.300.000

24.300.000

2.000.000

6

Salarii  de  merit

10.02

500.000

 

500.000

500.000

 

7

Indemnizatii  de  conducere  si  alte  indemnizatii

10.03

700.000

 

700.000

700.000

 

8

Spor  de  vechime

10.04

3.320.000

 

3.320.000

3.320.000

 

9

Sporuri  pentru  conditii  de  munca

10.05

850.000

 

850.000

850.000

 

10

Plati  pentru  ore  suplimentare

10.06

0

 

0

0

 

11

Fond  de  premii

10.07

900.000

 

900.000

900.000

 

12

Alte  drepturi  salariale  acordate  personalului  incadrat  cu  contract  de  munca

10.08

0

 

0

0

 

13

Drepturi  salariale  acordate  personalului  incadrat  pe  baza  de  conventii  civile

10.09

0

 

0

0

 

14

Contributii  pentru  asigurari  sociale  de  stat

11

7.900.000

-100.000

7.800.000

7.800.000

 

15

Cheltuieli  pentru  constituirea  fondului  pentru  plata  ajutorului  de  somaj

12

1.150.000

 

1.150.000

1.150.000

 

16

Deplasari,  detasari,  transferari  (rd.  17+18)

13

100.000

-50.000

50.000

50.000

 

17

Deplasari,  detasari,  transferari  in  tara

13.01

50.000

-15.000

35.000

35.000

 

18

Deplasari  in  strainatate

13,02

50.000

-35.000

15.000

15.000

 

19

Contributii  pentru  constituirea  fondului  de  asigurari  sociale  de  sanatate

14

2.300.000

-100.000

2.200.000

2.200.000

 

`

Tichete  de  masa

15

0

 

 

 

 

21

TITLUL  II.  CHELTUIELI  MATERIALE  SI  SERVICII

 

 

 

 

 

 

 

(rd.  22+28+31+34+42+43+47+48+49+50+55)

20

105.157.102

3.032.917

108.190.019

21.720.000

86.470.019

22

Drepturi  cu  caracter  social  (rd.  23  la  27)

21

0

 

 

 

 

23

Rechizite  scolare

21,01

0

 

 

 

 

24

Transport  elevi,  studenti,  someri,  asistati,  bolnavi,  invalizi  si  insotitorii  lor

21,02

0

 

 

 

 

25

Drepturi  pentru  elevi  si  studenti  pe  perioada  concursurilor  si  campionatelor

21,03

0

 

 

 

 

26

Drepturi  pentru  donatorii  de  sange

21,04

0

 

 

 

 

27

Alte  drepturi  stabilite  de  dispozitiile  legale 

21,05

0

 

 

 

 

28

Hrana  (rd.  29+30)

22

0

 

 

 

 

29

Hrana  pentru  oameni

22,01

0

 

 

 

 

30

Hrana  pentru  animale

22,02

0

 

 

 

 

31

Medicamente  si  materiale  sanitare  (rd.  32+33)

23

40.000

0

40.000

40.000

0

32

Medicamente

23,01

10.000

20.000

30.000

30.000

 

33

Materiale  sanitare

23,02

30.000

-20.000

10.000

10.000

 

34

Cheltuieli  pentru  intretinere  si  gospodarie  (rd.  35  la  41)

24

7.610.000

870.000

8.480.000

8.480.000

0

35

Incalzit

24,01

1.330.000

250.000

1.580.000

1.580.000

 

36

Iluminat  si  forta  motrica

24,02

640.000

360.000

1.000.000

1.000.000

 

37

Apa,  canal,  salubritate

24,03

2.880.000

120.000

3.000.000

3.000.000

 

38

Posta,  telefon,  telex,  radio,  televizor,  telefax

24,04

420.000

100.000

520.000

520.000

 

39

Furnituri  de  birou   ( RECHIZITE )

24,05

310.000

-60.000

250.000

250.000

 

40

Materiale  pentru  curatenie

24,06

60.000

 

60.000

60.000

 

41

Alte  materiale  si  prestari  servicii   ( CARBURANTI )

24,07

1.970.000

100.000

2.070.000

2.070.000

 

42

Materiale  si  prestari  de  servicii  cu  caracter  functional

25

1.900.000

1.050.000

2.950.000

2.950.000

 

43

Obiecte  de  inventar  de  mica  valoare  sau  scurta  durata  si  echipament

 

0

 

 

 

 

 

rd. 44 la 46

26

700.000

90.000

790.000

790.000

0

44

Lenjerie  si  accesorii  de  pat

26,01

0

 

0

0

 

45

Echipament

26,02

400.000

-15.000

385.000

385.000

 

46

Alte  obiecte  de  inventar  de  mica  valoare  sau  scurta  durata

26,03

300.000

105.000

405.000

405.000

 

47

Reparatii  curente,din care:

27

69.961.768

822.917

70.784.685

5.820.000

64.964.685

a

A.D.P.P. - servicii

27,01

6.120.000

-300.000

5.820.000

5.820.000

 

b

A.D.P.P. - drumuri

27,02

62.141.768

1.122.917

63.264.685

 

63.264.685

 

A.D.P.P.- modernizare drumuri zona periurbana

27,03

0

 

0

 

0

 

A.D.P.P. - cultura - reparatii Sala Doroftei

27,04

1.700.000

 

1.700.000

 

1.700.000

48

Reparatii  capitale ( A.D.P.P. - drumuri )

28

21.505.334

 

21.505.334

 

21.505.334

49

Carti  si  publicatii

29

0

 

 

 

 

50

Alte  cheltuieli  (rd. 51  la 54)

30

3.440.000

200.000

3.640.000

3.640.000

0

51

Calificarea,  perfectionarea  si  specializarea  profesionala  a  salariatilor

30,01

0

 

0

0

 

52

Protocol

30,02

30.000

 

30.000

30.000

 

53

Protectia  muncii

30,03

0

 

0

0

 

54

Alte  cheltuieli  autorizate  prin  dispozitiile  legale

30,07

3.410.000

200.000

3.610.000

3.610.000

 

55

Manuale

31

0

 

 

 

 

56

TITLUL  III.  SUBVENTII  (rd.  57)

34

0

 

 

 

 

57

Subventii  (rd. 58+59)

35

0

 

 

 

 

58

Alocatii  de  la  buget  pentru  institutiile  publice

35,01

0

 

 

 

 

59

Subventii  pentru  acoperirea  diferentelor  de  pret  si  tarif

35,03

0

 

 

 

 

60

TITLUL  V.  TRANSFERURI  (rd. 61+64)

38

0

 

 

 

 

61

Transferuri  consolidabile  (rd. 62+63)

39

0

 

 

 

 

62

Transferuri  din  bugetele  locale  catre  bugetul  fondului  de  asigurari

 

0

 

 

 

 

 

sociale  de  sanatate

39,05

0

 

 

 

 

63

Transferuri  din  bugetul  comunei,  orasului,  municipiului  sau  sectorului

 

0

 

 

 

 

 

municipiului  Bucuresti  catre  bugetul  consiliului  judetean  pentru  sustinerea

 

0

 

 

 

 

 

sistemului  de  protectie  a  copilului

39,21

0

 

 

 

 

64

Transferuri  neconsolidabile (rd. 65 la 74)

40

0

 

 

 

 

65

Burse

40,02

0

 

 

 

 

66

Ajutoare  sociale

40,08

0

 

 

 

 

67

Alte  ajutoare,  alocatii  si  indemnizatii

40,09

0

 

 

 

 

68

Transferuri  catre  caminele  pentru  persoane  varstnice

40,1

0

 

 

 

 

69

Plati  efectuate  in  cadrul  programelor  de  dezvoltare

40,21

0

 

 

 

 

70

Transferuri  aferente  Fondului  Roman  de  Dezvoltare  Sociala

40,27

0

 

 

 

 

71

Contributii  la  programe  realizate  cu  finantare  internationala

40,55

0

 

 

 

 

72

Drepturile  asistentului  personal  pentru  copii  si  adulti  cu  handicap  grav

40,67

0

 

 

 

 

73

Alte  transferuri

40,8

0

 

 

 

 

74

Ajutoare  banesti  pentru  energie  termica

40,9

0

 

 

 

 

75

TITLUL  VI.  DOBANZI (rd. 76+81)

49

0

 

 

 

 

76

Dobanzi  aferente  datoriei  publice  locale  (rd. 77la 80)

50

0

 

 

 

 

77

Dobanzi  aferente  datoriei  publice  interne

50,01

0

 

 

 

 

78

Dobanzi  aferente  datoriei  publice  externe

50,02

0

 

 

 

 

79

Cheltuieli  ocazionate  de  emisiunea  si  plasarea  titlurilor  de  valoare  in

 

0

 

 

 

 

 

conditiile  legii

50,03

0

 

 

 

 

80

Diferentele  de  curs  aferente  datoriei  publice  externe

50,04

0

 

 

 

 

81

Plati  de  dobanzi  (rd. 82)

51

0

 

 

 

 

82

Dobanzi  aferente  imprumuturilor  din  fondul  de  tezaur

51,01

0

 

 

 

 

83

B.  CHELTUIELI  DE  CAPITAL  (rd. 84)

69

84.168.116

-1.360.000

82.808.116

1.000.000

81.808.116

84

TITLUL  VII.  CHELTUIELI  DE  CAPITAL  (rd.  85  la  87)

70

84.168.116

-1.360.000

82.808.116

1.000.000

81.808.116

85

Investitii  ale  institutiilor  publice

72

84.168.116

-1.360.000

82.808.116

1.000.000

81.808.116

a

A.D.P.P. - servicii      -    ANEXA 1

72,01

2.360.000

-1.360.000

1.000.000

1.000.000

 

b

A.D.P.P. - drumuri    -     ANEXA  2

72,02

81.808.116

 

81.808.116

0

81.808.116

86

Investitii  ale  regiilor  autonome,  societatilor  si  companiilor  nationale  si

 

0

 

 

 

 

 

societati  comerciale  cu  capital  de  stat

73

0

 

 

 

 

87

Investitii  ale  institutiilor  publice  si  activitatilor  autofinantate

74

0

 

 

 

 

88

C.  OPERATIUNI  FINANCIARE  (rd. 89+93)

78

0

 

 

 

 

89

TITLUL  VIII.  IMPRUMUTURI  ACORDATE  (rd. 90)

79

0

 

 

 

 

90

Imprumuturi  (rd. 91+92)

80

0

 

 

 

 

91

Imprumuturi  temporare  pentru  infiintarea  unor  institutii  si  servicii  publice  de 

 

0

 

 

 

 

 

interes  local  sau  a  unor  activitati  finantate  integral  din  venituri  extrabugetare

80,09

0

 

 

 

 

92

Imprumuturi  acordate  de  agentii  guvernamentale  si  administrate  prin

 

0

 

 

 

 

 

agentii  de  credit

80,12

0

 

 

 

 

93

TITLUL  IX.  RAMBURSARI  DE  CREDITE,  PLATI  DE  DOBANZI  SI

 

 

 

 

 

 

 

COMISIOANE  LA  CREDITE  (rd. 94+97)

84

0

 

 

 

 

94

Rambursari  de  credite  externe,  plati  de  dobanzi  si  comisioane  aferente

 

 

 

 

 

 

 

acestora  din  fondul  de  garantare  (rd. 95+96)

86

0

 

 

 

 

95

Rambursari  de  credite  externe

86,01

0

 

 

 

 

96

Plati  de  dobanzi  si  comisioane

86,02

0

 

 

 

 

97

Rambursare  imprumuturi  (rd. 98 la 101)

87

0

 

 

 

 

98

Rambursare  imprumuturi  acordate  din  fondul  de  tezaur

87,01

0

 

 

 

 

99

Rambursare  imprumuturi  acordate  din  trezoreria  statului

87,02

0

 

 

 

 

100

Rambursare  imprumuturi  interne  pentru  investitii

87,04

0

 

 

 

 

101

Rambursare  imprumuturi  externe  pentru  investitii

87,05

0

 

 

 

 

102

D. REZERVE,  EXCEDENT/DEFICIT  (rd. 103)

89

0

 

 

 

 

103

TITLUL  X.  REZERVE,  EXCEDENT/DEFICIT

90

0

 

 

 

 

104

Rezerve

91

0

 

 

 

 

105

Excedent

92

0

 

 

 

 

106

Deficit

93

0

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII – SERVICII – 2003

mii lei

I. DOTARI

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumire dotari

Buget aprobat SEPT. 2003

Influenţe +/-

Buget rectificat DEC.

 

 

cant.

valoare

cant.

valoare

cant.

valoare

1

CALCULATOR

10

180.000

 

-25.000

10

155.000

2

MASINA GAURIT STATIONARA

1

20.000

-1

-20.000

0

0

3

MOTOCOMPRESOR

1

70.000

 

-55.000

1

15.000

4

MASINA GAURIT PORTABILA

1

10.000

 

1.000

1

11.000

5

POLIZOR UNGHIULAR

1

15.000

 

-5.000

1

10.000

6

REMORCA MICA 1,5 t

1

50.000

-1

-50.000

0

0

7

INSTALAŢIE EXHAUSTARE

1

20.000

 

-3.000

1

17.000

8

STRUNG UNIVERSAL

1

15.000

 

-3.000

1

12.000

9

ATOMIZOR

1

24.000

 

-1.000

1

23.000

10

MF 200T

1

20.000

 

-2.000

1

18.000

11

COASA FS 100

2

36.000

 

-17.000

2

19.000

12

MOTOPOMPĂ

1

20.000

-1

-20.000

0

0

 

TOTAL

 

480.000

 

-200.000

 

280.000

II. LUCRARI

 

 

 

 

 

 

1

REABILITARE SEDIU VALENI 32

 

1.000.000

 

-280.000

 

720.000

2

DEMOLARI CLADIRI VECHI

 

300.000

 

-300.000

 

0

3

BILANT DE MEDIU

 

200.000

 

-200.000

 

0

4

EXTINDERE ILUMINAT-PEP.NORD

 

100.000

 

-100.000

 

0

5

SALA LUCRU+PIVNITA

 

60.000

 

-60.000

 

0

6

EXTINDERE INSTALATIE APA-cim Bolovani

50.000

 

-50.000

 

0

7

EXTINDERE INSTALATIE ELECTRICA - cim. Bolovani

100.000

 

-100.000

 

0

8

VERIF SI REF. INSTAL. ELECTRICA - cim. Eternitatea

70.000

 

-70.000

 

0

 

TOTAL

 

1.880.000

 

-1.160.000

 

720.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DOTĂRI+LUCRĂRI

 

2.360.000

 

-1.360.000

 

1.000.000

 

Anexa 3

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2003

mii lei

Nr.  crt.

DENUMIREA OBIECTIVULUI

BUGET 2003

BUGET 2003, din care:

Buget aprobat HCL 30.11.03

Influenţe   +/-

Buget rectificat DEC 2003

Buget local

Surse proprii

Consiliul Jud.

Alte surse

Cap.63.02.70

 

 

 

 

 

 

 

A. Obiective de investiţii în continuare

 

 

 

 

 

 

 

1

Canalizări stradale mun. Ploieşti etapa I a

945.772

 

945.772

945.772

 

 

 

2

Canalizari stradale in mun. Ploiesti - etapa a II a

20.000

 

20.000

20.000

 

 

 

3

Extindere canalizari stradale in mun. Ploiesti – etapa a III-a

3.500.000

 

3.500.000

3.500.000

 

 

 

4

Canalizari stradale in mun. Ploiesti - etapa IV

1.407.011

 

1.407.011

1.407.011

 

 

 

5

Alimentare cu gaze cartier Ploieşti Vest

4.300.000

 

4.300.000

4.300.000

 

 

 

6

Alim. cu apa ,canalizare,retea distributie , semnal RTV cartier Carino

7.743.397

 

7.743.397

7.743.397

 

 

 

7

Drumuri si accese cartier Carino

14.500.000

 

14.500.000

1.000.000

 

 

13.500.000

8

Asigurare utilitati zona 9 Mai

7.350.000

 

7.350.000

7.350.000

 

 

 

9

Modernizare str. Lupeni

6.511.021

 

6.511.021

6.511.021

 

 

 

10

Extindere reţea apăpotabilă mun. Ploieşti

4.000.000

 

4.000.000

4.000.000

 

 

 

11

Lucrări A.D.P.P. servicii (conform anexă 2)

1.880.000

-1.160.000

720.000

0

720.000

 

 

12

Reamenajare bloc 27 A (Nichita Stănescu)

1.000.000

50.000

1.050.000

1.050.000

 

 

 

 

TOTAL ob.de inv. in continuare

53.157.201

-1.110.000

52.047.201

37.827.201

720.000

0

13.500.000

B. Obiective de investiţii noi

 

 

 

 

 

 

 

1

Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino

4.175.036

 

4.175.036

4.175.036

 

 

 

2

Refacere sist. rutier str. Vrancei

1.669.259

 

1.669.259

1.669.259

 

 

 

3

Refacere sist. rutier str. Putna

0

 

0

0

 

 

 

4

Refacere sist. rutier str. Tarcaului

0

 

0

0

 

 

 

5

Semaforizare intersectii Ghe. Gr. Cantacuzino + Torcatori + Podul Inalt

0

 

0

0

 

 

 

6

Semaforizare intersectie Rond 1

0

 

0

0

 

 

 

7

Expertizare reţele drumuri publice (MLPTL)

1.500.000

 

1.500.000

 

 

 

1.500.000

 

TOTAL ob.de inv. noi

7.344.295

0

7.344.295

5.844.295

0

0

1.500.000

C. Alte cheltuieli de investiţii

 

 

 

 

 

 

 

1

S.F. refacere sist. rutier str. Temisana

50.000

 

50.000

50.000

 

 

 

2

S.F. refacere sist. rutier str. Vrancei

49.000

 

49.000

49.000

 

 

 

3

S.F. refacere sist. rutier str. Putna

49.500

 

49.500

49.500

 

 

 

4

S.F. refacere sist. rutier str. Tarcaului

50.000

 

50.000

50.000

 

 

 

5

S.F. refacere sist. rutier str. Aprodul Purice

50.000

 

50.000

50.000

 

 

 

6

SF locuinte pentru tineri et. 1

0

 

0

0

 

 

 

7

SF locuinte pentru tineri et. 2

0

 

0

0

 

 

 

8

S.F. refacere sistem rutier str. Paltinis

50.000

 

50.000

50.000

 

 

 

9

Regularizare şi reprofilare  Parau Dambu

601.349

-50.000

551.349

551.349

 

 

 

10

S.F. Extindere staţie epurare

1.139.430

 

1.139.430

1.139.430

 

 

 

11

Dotări - A.D.P.P. servicii (conform anexă 1a)

480.000

-200.000

280.000

0

280.000

 

 

12

Expertizări drumuri mun.Ploieşti

0

 

0

0

 

 

 

13

Retehnologizare staţie pompare Nord-Găgeni pt. reducere cons.specific energetic

2.100.000

 

2.100.000

0

 

 

2.100.000

14

SF,PDAcces rutier peste magistrala CF Buc-Pl-Bv

1.136.683

363.317

1.500.000

 

 

1.500.000

 

 

TOTAL alte cheltuieli

5.755.962

113.317

5.869.279

1.989.279

280.000

1.500.000

2.100.000

 

TOTAL GENERAL 63.02.70

66.257.458

-996.683

65.260.775

45.660.775

1.000.000

1.500.000

17.100.000

Cap.68.02.70

 

 

 

 

 

 

 

A. Obiective de investiţii în continuare

 

 

 

 

 

 

 

1

Consolidare si modernizare Pasaj Ploiesti Sud

4.847.341

 

4.847.341

4.847.341

 

 

 

 

TOTAL ob.de inv. in continuare

4.847.341

0

4.847.341

4.847.341

0

0

0

B. Obiective de investiţii noi

 

 

 

 

 

 

 

2

Consolidare si modernizare Pasaj Bucov

0

 

0

0

 

 

 

 

TOTAL ob. de inv. noi

0

0

0

0

0

0

0

 

TOTAL GENERAL 68.02.70

4.847.341

0

4.847.341

4.847.341

0

0

0

Cap.96.02.04 

 

 

 

 

 

 

 

A. Obiective de investiţii in continuare

 

 

 

 

 

 

 

1

RTE bloc M5-M5a ans. Democraţiei

500.000

 

500.000

500.000

 

 

 

2

Bloc 33 U1,U2 ans. Republicii

4.500.000

 

4.500.000

2.500.000

 

2.000.000

 

3

RTE Bloc 12B ans. Mihai Bravu III/4

500.000

 

500.000

500.000

 

 

 

4

Reamenajare bloc 27 A (Nichita Stănescu)

5.200.000

 

5.200.000

5.200.000