Hotărârea nr. 312/2003

Hotararea nr. 312 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2003

HOTARAREA  Nr. 312

privind  rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2003

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al  Directiei Economice privind necesitatea rectificarii bugetului local al  municipiului Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 631/2002 – Legea bugetului de stat pe anul 2003, O.G. nr. 87/2003 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2003 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.500/2003 pentru aprobarea OG nr.87/2003;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2003 conform Anexei nr.1 si Anexei nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

In mod corespunzator se modifica H.C.L. nr. 296/19.12.2002, modificata si completata prin H.C.L. nr. 55/17.03.2003, H.C.L. nr. 138/30.06.2003, H.C.L. nr. 238/01.10.2003 si H.C.L. nr. 290/29.11.2003 privind obiectivele de investitii finantate pe baza de credit bancar intern in sensul majorarii sau diminuarii sumelor alocate  pe obiective de lucrari publice in cadrul aceleasi sume totale.

Art. 3

In mod corespunzator se modifica bugetul de venituri si cheltuieli al Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti prin suplimentarea acestuia cu suma de 44.118.500 mii lei reprezentand ajutoare pentru incalzirea locuintei si bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti prin diminuarea cu suma de 13.434.041 mii lei, reprezentand transferuri de la bugetul de stat pentru investitii finantate din imprumuturi externe.

Art. 4

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primariei municipiului Ploiesti si ale institutiilor publice de subordonare locala se insarcineazã cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 23 decembrie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Ioan Dinu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu