Hotărârea nr. 31/2003

Hotararea nr. 31 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap organizate pe Hipodromul Ploiesti, programului competitional in anul 2003, a comisiei tehnice de arbitrii si a Protocolului de colaborare cu Compania Nationala „Loteria Romana” S.A.

HOTARAREA NR. 31

privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap organizate pe Hipodromul Ploiesti,

programului competitional in anul 2003, a comisiei tehnice de arbitrii

si a Protocolului de colaborare cu Compania Nationala „Loteria Romana” S.A.

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti dl. Emil Calota si Raportul de specialitate al Serviciului Public „Administratia Bazelor Sportive si de Agrement Ploiesti”, prin care se propune aprobarea Regulamentului Curselor de Trap organizate pe Hipodromul Ploiesti si aprobarea Programului competitional pe anul 2003;

in baza Regulamentului Curselor de Trap din Romania si Regulamentului Uniunii Europene de Trap;

in temeiul H.G. nr. 237/2002 privind transmiterea imobilului Hipodromul Ploiesti din proprietatea privata a statului si din administrarea S.N. „Cai de Rasa” S.A., in proprietatea publica a municipiului Ploiesti si administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, coroborat cu dispozitiile Protocolului de predare – preluare nr. 12125/29.04.2002, incheiat intre Primaria municipiului Ploiesti si S.N. „Cai de Rasa” S.A.;

avand in vedere dispozitiile Legii nr. 631/2002, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2003 si Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata;

in temeiul Legii nr. 180/2002 pentru modificarea si aprobarea O.U.G. nr.2/2002, privind regimul juridic al contraventiilor;

in conformitate cu H.C.L. nr. 106/2002 privind infiintarea Serviciului Public Administratia Hipodromului Ploiesti si H.C.L. nr. 302/ 2002 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Hipodromului Ploiesti;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Aproba Regulamentului Curselor de Trap organizate pe Hipodromul Ploiesti, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba Programul probelor clasice si semiclasice in anul 2003, ce se vor desfasura pe Hipodromul Ploiesti conform Anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

Art. 3

Aproba constituirea Comisiei tehnice de arbitraj, precum si retribuirea acesteia, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotarare.

Art. 4

Aproba Protocolul de colaborare cu Compania Naţionala „Loteria Romana”  S.A. pentru organizarea pariurilor hipice derulate cu ocazia curselor oficiale de trap desfasurate pe Hipodromul Ploiesti, Anexa nr. 4 la prezenta hotarare.

Art. 5

Aproba taxele speciale astfel:

-         pentru eliberarea autorizatiei de conducere (licenta) - echivalentul a 5 euro.

-         pentru introducerea contestatiilor - conform capitolului VIII, art. 87 din Regulament.- echivalentul a 10 euro.

Taxele se fac venit la bugetul Administratiei Bazelor Sportive si de Agrement Ploiesti si vor fi folosite pentru lucrarile de modernizare a Hipodromului.

Art. 6

Aproba contraventiile si sanctiunile prevazute la Capitolul IX din Regulament.

Art. 7

Serviciul Public „Administratia Bazelor Sportive si de Agrement Ploiesti” va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari care va fi facuta publica prin grija Directiei Administratie Publica Juridic – Contencios din cadrul Primariei municipiului Ploiesti.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

 

REGULAMENTUL  CURSELOR  DE  TRAP  ORGANIZATE LA NIVELUL  HIPODROMULUI PLOIESTI

 

Probele de calificare cu public a cailor de trap la nivelul Hipodromului Ploiesti

 

 

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

 

            Art. 1.  Prezentul Regulament este obligatoriu pentru Hipodromul Ploiesti.

           

Art. 2. Probele de calificare publice cu pariuri se organizeaza pe Hipodromul Ploiesti, cu scopul de a dezvolta si stabili capacitatea energetica a cailor de trap, in vederea selectionarii celor mai bune exemplare care pot contribui la imbunatatirea raselor de cai si la formarea de noi rase in Romania.

            Pentru indeplinirea acestui deziderat se creeaza pe Hipodrom conditii de ingrijire, intretinere,dresaj, antrenament si calificare a cailor, conform reglementarilor in vigoare.

 

            Art. 3. Omologarea pistei de alergare se face anual de catre comisia tehnica a Hipodromului Ploiesti numita prin decizie de catre conducerea hipodromului.

            Masuratorile se fac pe partea interna a pistei la 1m de la coarda.

            O pista ca sa fie omologata trebuie sa fie perfect neteda, si cat mai elastica, lungimea minima de 800 m,latimea de cel putin 15 m.  Linia de sosire trebuie sa fie bine evidentiata.

            Pentru darea plecarilor in alergari de la diferite distante, pista trebui sa fie marcata pe partea interna din 20 in 20 de m cu stalpi de distate.

 

            Art. 4. Consiliul Local al municipiului Ploiesti prin Administratia Hipodromului Ploiesti este singurul autorizat sa intermedieze organizarea de pariuri hipice in cadrul reuniunilor de trap ce au loc pe Hipodromul Ploiesti, printr-un operator de pariuri agreat de catre autoritatea publica locala.

 

            Art. 5.   In toate relatiile cu hipodromul, proprietarii de cai pot fi reprezentati de catre antrenorii lor sau de catre o alta persoana imputernicita, in baza unei procuri notificate de proprietar.

            Orice abatere de la prezentul Regulament duce la aplicarea de sanctiuni.

 

CAPITOLUL II

 

Art. 6. Definitii

a)      Proba de calificare este o intrecere de mai multi cai, organizata pe Hipodrom, conform prezentului Regulament

b)      Reuniunea hipica  reprezinta totalitatea probelor de calificare ce se desfasoara intr-o zi dinainte stabilita, in conditiile prezentului regulament

c)      Mitingul hipic de probe de calificare consta indesfasurarea pe acelasi hipodrom a mai multor reuniuni, intr-o preioada de timp determinata

d)      Proba de calificare clasica— este o proba care serveste drept citeriu de calificare a celor mai buni cai dintr-una sau mai multe generatii

e)      Proba de calificare semiclasica – este o proba pregatitoare sau de verificare inaintea unei probe clasice

f)        In proba de calificare cu handicap,pozitia cailor se stabileste de catre handicapeuri, in functie de valoarea prezuntiva, cu scopul de a egaliza sansele tuturor concurentilor

g)      In proba de calificare cu handicap limitat  se stabileste dinainte distanta minima si maxima de plecare in cursa

h)      In proba de calificare de conditie, distantele cailor sunt stabilite in functie de cursele castigate, sumele castigate, recordurisau diferente de varsta, luandu-se in cosideratie unul sau mai multe din aceste elemente

i)        In proba de calificare dupa record, distantele sunt stabilite in raport cu recordul cailor respectivi

j)        In proba de calificare dupa performanta ( media ultimilor 3 performante) distantele sunt fixate in raport cu performantele cailor respectivi

k)      Grupa este o proba in care toti caii pornesc de la aceeasi distanta, participarea lor facandu-se dupa record, dupa varsta, dupa sume castigate, luandu-se in consideratie unul sau mai multe din aceste elemente sau dupa vointa proprietarului

l)        Performanta unui cal este viteza calculata pe km,realizata intr-oproba de calificare

m)    Recordul unui cal este cea mai buna performanta realizata in procesul de calificare la un moment dat . Recordul de cariera este cea mai buna performanta realizata de un cal in cariera sa

n)      Durata probei de calificare reprezinta timpul in care caii au parcurs intreaga distanta a probei

o)       Calul reclasat”este un cal care pierde locul ocupat la sosire si va fi trecut ultimul in clasamentul probei respective

p)      Cal descalificat este calul scos din proba penru abaterile prevazute  in prezentul regulamet.

 

CAPITOLUL III: Atributiunile comisiilor tehnice si de conducere a probelor de calificare

 

            Art. 7. La inceputul fiecarui an Consiliul Local al Municipiului Ploiesti numeste prin hotarare comisia tehnica a probelor de calificare si comisia de apel.

 

            Art. 8. Comisia de apel,se compune di 3-5 membri, avand urmatoarele atributii:

a)      indruma activitatea de curse a hipodromului

b)      verifica aplicarea corecta a regulamentului curselor de trap

c)      avizeaza componenta comisiei tehnice de concurs (arbitrii)

d)      decide autoritar in cazul unor contestatii privind activitatea personalului tehnic de concurs

e)      este organul caruia i se pot adresa prin contestatie persoanele excluse de pe pistele de alergari, sau dintre angajatii hipodromului. Hotararile luate sunt cu obigativitate de aplicare

f)        aplica drepturile ce-i revin prin prezentul Regulament al curselor de trap

g)      aproba licentele de conducere in curse, la propunerile facute de catre conducerea hipodromului

 

            Art. 9.  Conducerea hipodromului are urmatoarele atributii:

a)      organizeaza concursurile de trap de pe hipodrom

b)      dirijeaza si mentine activitatea de concurs (functionalitatea pistei si a instalatiilor tehnice)

c)      propune spre aprobare personalul comisiei tehince ( arbitrii) si a conducatorilor din curse

d)      uzeaza de drepurile ce-i revin din prezentul Regulament al curselor de trap

e)      asigura ordinea si disciplina la grajduri, pe pista si in incinta rezervata publicului parior

f)        raspunde de intocmirea programelor de curse, tiparirea si distribuirea revenind operatorului de pariuri

g)      raspunde de buna  organizare a activitatilor de pariuri

h)      organizeaza anual cursuri de pregatire profesionala pentru “apprenti”

i)        se preocupa de relatiile exterioare legate de alergari (sponsorizari,reclama) in colaborare cu proprietarii de cai

j)        in cursele cu handicap asigura in mod obligatoriu benzi, fara de care nu se poate da startul

 

            Art. 10.  Comisia tehnica de concurs se compune din :

a)      comisarii alergatorilor (arbitrii judecatori)

b)      arbitrii de sosire

c)      arbitru de plecare (starter) si ajutoarele sale

d)      arbitrii de parcurs sau observatorii de turnanta

e)      cronometrorii

f)        hadicapeurii

g)      medic veterinar

h)      fotograf sau operator video

i)        comentator sportiv

 

            Art. 11. Comisarii alergarilor au urmatoarele atributiuni :

a)      verificarea, inainte de inceperea curselor a modului cum sunt asigurate de catre conducerea hipodromului a conditiilor pentru buna desfasurare a curselor

b)      supravegheaza si asigura buna desfasurare a curselor de trap pe hipodrom in timpul reuniunii, conform dispozitiilor prezentului Regulament

c)      supravegheaza regularitatea performantelor probelor de calificare

d)      retrag caii din probe, cu avizul medicului veterinar, pentru motivele prevazute in Regulament

e)      poate inlocui conducatori in caz de necesitate (incapacitate fizica, forta majora, consum  alcool, lipsa nemotivata)

f)        poate anula o parte din probe sau intreaga reuniune, din cauza de forta majora

g)      cerceteaza abaterilor de la prezentul regulament comise de proprietarii de cai si personalul reuniunii si pronunta sanctiuni

h)      comunica sectorului pariuri ordinea cailor clasati in fiecare proba, evetualele retrageri si schimburi de conducatori

i)        intocmeste procesul verbal al reuniunii, consemnand detaliat observatiile si masuratorile tehnice luate si performantele realizare de catre cai, ce vor fi omologate de catre comisia alergatorilor

j)        omolologheaza pista de concurs cu toate instalatiile aferente la inceput de an

k)      hotararile arbitrilor judecatori  se iau cu majoritate de voturi iar in caz de paritate hotararea comisarului sef este decisiva

l)        orice reuniune trebuie sa aiba prezenti cel putin 3 arbitrii judecatori

 

Art. 12 Pentru a fi comisar  al alergarilor se impun urmatorele conditii :

        cel putin studii medii, si cunostinte tehnice de specialitate (comisarul sef trebuie sa aiba studii superioare);

        conduita civica corespunzatoare ;

        varsta maxima de 30 de ani ;

        absolvent al examenului tehnic de testare.

 

Atr. 13 Arbitrii de sosire au atributia de a stabili ordinea in care caii au atins linia de sosire si de a afisa numele cailor sositi in primele 4 locuri

Ordinea se anunta provizoriu, se definitiveaza dupa confirmarea rezultatului,

care se anunta la megafon sau prin sunet de clopot.

            Arbitrul principal de sosire stabileste ordinea pentru primii trei cai sositi, iar arbitrul ajutor stabileste ordinea pentru restul cailor.

            Toate sosirile vor fi fotografiate sau inregistrate prin mijloace video. In cazul sosirii stranse, castigatorul va fi stabilit dupa developarea filmului.

            In cazul nefunctionarii instalatiei foto, ordinea sosirii va fi stabilita de catre arbitrii de sosire (cu ochiul liber).

            Arbitrii pot schimba ordinea, inainte de confirmarea rezultatului daca se constata ca s-a strecurat o eroare in stabilirea clasamentului sosirii.

 

            Art. 14 Arbitrul de plecare (starterul) are atributiunea de a da plecarea cailor in probele de calificare.

            Pe Hipodroamul Ploiesti care este prevazut cu instalatie de plecare mecanica va functiona un starter principal si mai multe ajutoare.

            Starterul principal repartizeaza locurile ajutoarelor sale, observa asezarea cailor la plecare la distantele respective si in ordinea din programul oficial, da dispozitii pentru intinderea benzilor prin ridicarea steagului, anuntand ca pot incepe comenzile in vederea plecarii.

            Starterul principal si arbitrii probelor de calificare pot relua o plecare gresita.

-         Ajutoarele de starter  au obligatia de a observa felul cum decurg pregatirile, pentru darea plecarii, in dreptul distantelor ce li s-au incredintat.

-         In cazul in care la plecare se produce o busculada in culoar, un cal refuza sa se supuna sau depaseste stalpul de plecare, ajutorul de starter ridica un stegulet albastru si starterul principal reia plecarea.

-         Se precizeaza ca plecarea se da numai in cazul in care nu se ridica nici un stegulet albastru.

-         Ajutoarele de starter comunica starterului principal, eventualele incidente intervenite in culoarul supravegheat de ei, iar starterul principal instiinteaza pe comisarii alergarilor, care analizeaza si aplica sanctiunile regulamentare.

-         Unul dintre ajutorii de starter va sta la 100 m in fata liniei de plecare pentru infirmarea sau confirmarea plecarii, prin ridicarea sau coborarea steagului.

           

Art. 15 Nu se restitue nici un fel de miza pentru caii care au intrat sub ordinele starterului, plecarea a fost confirmata, dar nu au participat in proba, indiferent de motive.

 

Art. 16 Un cal partant se considera intrat sub ordinele starterului, dupa ridicarea steagului de catre acesta.

 

Art. 17 Arbitrii de parcurs sau observatorii de turnanta au atributiunea de a supraveghea modul cum se desfasoara probele si de a aduce la cunostinta comisarilor toate neregulile produse pe parcurs.

 

Art. 18 Cronometrorul are atributiunea de a inregistra durata parcurgerii probei pentru fiecare cal.Pe Hipodromul Ploiesti, inregistrarea duratelor probelor pentru toti caii se face mecanic. In cazul nefunctionarii instalatiei de inregistrare a duratelor probelor, inregistrarea se face cu ajutorul mai multor cronometre, in mod obligatoriu, pentru primii 4 cai sositi. Dupa calcularea timpului stabilit pe km, se anunta performanta calului clasat primul.

 

Art. 19 Handicapeurii au sarcina de a calcula performanta fiecarui cal pe km, in functie de durata cronometrata.

 

Art. 20  Medicul veterinar are urmatoarele atributiuni:

a)      controleaza starea sanatatii cailor inaintea probelor decalificare;

b)      supravegheaza starea sanatatii cailor in timpul reuniunii si ia masurile necesare pentru cazurile de imbolnavire acute;

c)      decide retragerea cailor incapabili sa participe in probe, comunicand aceasta in timp util  (stabilit de catre comisia tehnica) arbitrilor de calificare;

d)      controleaza starea sanatatii cailor dupa terminarea probelorde calificare;

e)      controleaza personalul tehnic, care conduce in curse, sub aspectul consumului de alcool;  

f)        recolteza in caz de suspiciuni probe antidopaj;

 

CAPITOLUL IV: Personalul probelor de calificare

 

Art. 21 Personalul probelor de calificare este compus din specialisti si tehnicieni (ingineri, zootehnisti, medici veterinari, antrenori, conducatori si aprentii).

 

Art. 22 Specialistii si tehnicienii hipodromului raspund de realizarea conditiilor tehnice care stau la baza pregatirii si desfasurarii procesului de calificare a cailor in alergarile publice.

 

Art. 23 Antrenorii  raspund pentru performantele efectuate de caii din formatiile lor si conduita conducatorilor in alergari.

Antrenorul executa si verifica pregatirile cailor din formatia sa, in vederea participarii acestora in probe, iar in cazul cand nu conduce, este obligat sa reaminteasca conducatorului conduita ce o are de urmat.

Este de asemenea obligat sa aduca la cunostinta arbitrilor probelor de calificare, cauzele care au influentat negativ evolutia calului pe parcursul alergarii.

In situatia in care un cal arata la antrenament o valoare superioara ultimelor performante, antrenorul are obligatia de a anunta comisia de intocmire a programului asupra valorii aratate, declaratie care se va publica in program.

 

Art. 24 Conducatorul din alergare este obligat sa aduca imediat la cunostinta arbitrilor probelor de calificare, observatorului de turnanta si antrenorului orice incident de parcurs sau alte cauze care au diminuat valoarea calului condus de el.

Art. 25 Pentru a deveni aprentiu se cer urmatoarele conditii:

a)      varsta maxima de 30 ani;

b)      certificat de absolvirea a cel putin 8 clase sau cu dispensa de studii;

c)      stagiul de ingrijitor de minim 1 an;

d)      trecerea unui examen teoretic si practic in fata unei comisii desemnata de catre conducerea hipodromului.

 

            Art. 26 Aprentiul are voie sa conduca in toate probele de calificare cu exceptia celor clasice. In alergarile cailor de doi ani, poate participa,la propunerea antrenorului si cu avizul serviciului hipic al Administratiei Hipodromului Ploiesti, cu exceptia primelor alergari de debut ale cailor de doi ani.

In toate probele in care conduc alaturi de antrenori si conducatori, aprentii primesc un avantaj de 20 m.

Aprentii care au castigat 10 probe in cariera nu mai pot conduce in probele deschise exclusiv aprentiilor.

In probele rezervate exclusiv aprentiilor, cei care nu au castigat minim 5 probe, primesc un avantaj de 20 m.

Calul care a mers slab de 2 ori consecutiv cu aprantiul sau conducatorul va fi condus de catre antrenor.

 

Art. 27 Conducatorul de cai este aprantiul care a castigat 20 de probe de calificare in cariera.

 

Art. 28 Antrenor de cai este conducatorul care a castigat 40 de probe de calificare in cariera.

 

Art. 29 Conducator amator poate fi un proprietar de cai sau o alta persoana care conduce numai pentru a practica sportul hipic, fiind pregatit si recomandat in scris de catre antrenor.

 

Art. 30 Conducatorul amator poateconduce in urmatoarele probe:

-         in toate probele de calificare cu exceptia celor clasice si semiclasice, dar nu in curse (probe) cu cai mai iuti de 1’ 27”

-         dupa castigarea a 5 curse in cariera pot conduce in toate probele de calificare, cu exceptia celor clasice si semiclasice dar nu in curse cu cai mai iuti de 1’ 25”

-         dupa 10 probe castigate pot conduce in curse cu cai mai iuti de 1’25” dar nu in probe clasice si semiclasice

-         dupa 15 probe castigate pot conduce in probe semiclasice si clasice.

 

Art. 31 Conducerea in probele de calificare se face numai pr baza unei autorizatii (licente).

a)      Autorizatiile de conducere se acorda anual de catre Administratia Hipodromului Ploiesti, pentru toate categoriile de conducatori (antrenori – conducatori- aprentii – proprietari – amatori), in urma unui examen scris.

b)      Autorizatiile de conducere(licentele) se acorda pe baza de cerere scrisa adresata conducerii hipodromului si taxa in cuantum de 5 $, achitata in lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua efectuarii platii pana la data de 15 XII anul curent pentru anul urmator.

c)      Pentru aprentii, conducatori si amatori cererile vor avea si avizul sefilor formatiilor delucru;antrenorii care conduc in alergari vor avea avizul serviciului hipic al hipodromului. Cererea va fi insotita de avizul medical eliberat de catre medicul de familie.

d)      Cererile pot fi respinse de Comisia deApel.   

e)      Licentele sunt revocabile in cursul anului daca se socoteste ca posesorul autorizatiei nu corespunde acestei sarcini.

f)        In mod exceptional, arbitrii probelor de calificare pot acorda autorizatia de conducere pentru una sau mai multe reuniuni hipice, cu ocazia reuniunilor internationale.  

g)      Personalul tehnic care conduce in curse este obligat sa sustina sansa calului de la plecare pana la sosire. In intelesul formularii, a sustine sansa calului inseamna a indemna calul din haturi si bici la posibilitatile reale ale acestuia.

 

CAPITOLUL V: Despre cai

 

Art. 32 In vederea calificarii, pe Hipodromul Ploiesti, se primesc cai de rasa pura si ameliorata, obtinuti in herghelii, alte unitati de stat si crescatorii particulare, indemne de boli infecto-contagioase. Caii trebuie sa fie inscrisi in Registrul genealogic si respectiv in Stud-book-ul rasei.

 

Art. 33 Pentru ca un cal sa poata participa in probele de calificare, trebuie sa fie identificat prin:

a)      rasa

b)      nume (sa nu depaseasca 20 de semne)

c)      sex

d)      varsta certa

e)      semnalmente

f)        dangale (tatuaj)

g)      provenienta

h)      proprietar

 

Art. 34 Numele calului este acela sub care a fost inscris in Registrul genealogic (indiferent de proprietate). Autoritatea hipica poate aproba schimbarea numelui unui cal, facand cunoscut aceasta unitatii unde s-a nascut. Schimbarea numelui calului nu se poate face mai tarziu de de butul pe hipodrom.

Pentru caii proveniti din strainatate, numele este urmat de un sufix care precizeaza tara de origine.

 

Art. 35 Varsta cailor se socoteste de la data de 1 Ianuarie a anului nasterii lui. Caii pot participa in proba de calificare in urmatoarele limite de varsta:

a)      iepele de la varsta de 2 la 8 ani inclusiv;

b)      armasarii de la varsta de 2 la 12 ani inclusiv.

Mentinerea pe Hipodromul Ploiesti a cailor mai varstnici se face cu aprobarea conducerii Administratiei Hipodromului Ploiesti, la propunerea proprietarului.

In functie de locurile existente pe hipodrom, limita de varsta poate fi coborata sub 12 ani la masculi.

 

Art.36. Proprietar al unui cal poate fi o persoana fizica, mai multe persoane (coproprietari), sau societati comerciale.

Dreptul de proprietar asupra cailor cumparati, se face pe baza de documente legale (factura sau act de vanzare-cumparare legal)

 

Art. 37 Sunt cai romanesti :

a)      armasarii si iepele nascuti si crescuti in Romania si inscrisi in Registrul genealogic Stud-Book al rasei

b)      armasarii si iepele trapase importati pana la data de 31 decembrie a anului nasterii lor

 

Art. 39 Caii importati vor alerga sub numele lor, dar cu un sufix care sa precizeze tara de origine.

 

Art. 40 Caii de 2 ani  participa in probele de calificare incepand cu data de 15 Mai cu obligatia de a avea indeplinit baremul de 1’45”, comunicat de catre antrenor.

 

Art. 41 Caii pot participa numai o singura data pe reuniune in probele de calificare, exceptie facand probele ale caror conditii speciale prevad reprize.

Trapasii orbi, cornari sau cu alte afectiuni cronice nu pot participa in probele de calificare.

 

Art. 42 Probele de calificare sunt de doua feluri:

-          trap sulki;

-          trap calare.

Probele cu sulki-uri se fac pe distantele de 1.600 – 4.200 m.

Probele de trap calare se fac pe distante de 1600-3200m.

 

Art. 43 La probele  cu sulky caii de 2 ani concureaza pe distante de 1600m

intr-o singura repriza :

a)      caii de 3 ani pe distante de 1.600 – 2.600 m, iar cu incepere de la 1 august si in probele de doua reprize;

b)      caii de 4 ani si mai in varsta pe distantele de 1.600 – 4.200 m, iar cu incepere de la 1 august si in probe cu 3 reprize (hit).

           

Art. 44 Caii de 2 ani pot concura alaturi de caii de 3 ani si mai in varsta cu incepere de la 1 septembrie.

 

            Art. 45 Probele de trap calare se fac cu caii de 4 ani sau mai in varsta .

            La probele de trap calare se stabileste urmatoarea scara de greutati, valabila cu conditia de varsta:

            - 4 ani                                                      - 65 kg

            - 5 ani                                                      - 69 kg

            - 6 ani si mai in varsta                               - 72 kg

Iepele primesc 2 kg descarcare.

 

            Art. 46 In probele cu sulky greutatea este libera.

 

            Art. 47 Incarcarile cailor reprezinta modul de handicapare a unui cal in baza victoriilor obtinute sau in baza premiilor castigate; nu se admite o incarcare mai mare de 40m.

 

Art. 48 Descarcarile cailor reprezinta modul de egalizare a sanselor cailor ce nu-si mai repeta valorile intr-un interval de trei luni. Descarcarile se fac la inceputul fiecarui trimestru.

 

Art. 49 In cazul de sosire cap la cap, fiecare din caii clasati lalocul I este considerat castigatorul probei. Suma se repartzeaza in mod egal cailor sositi cap la cap, ea fiind  obtinuta prin totalizarea sumelor cuvenite pentru celedoua locuri la sosire. Incarcarile se aplicafiecaruiadin caii sositi cap la cap.

 

Art. 50 Recordul trapasilor stabilit in probele calare nu este valabil  la probele cu sulky.

 

Art. 51 Intervalele intre probele de calificare sustinute de un cal trebuie sa fie pentru:

-          caii de2 ani, cel putin de10 zile; in principiu 14 zile

-          caii de 2 ani cu valori slabe de peste 1’40” dupa 1 septembrie pot participa in alergari la7 zile

-          caii de 3 ani, cel putin la 7 zile

-          caii de 4 ani si mai in varsta pot alerga saptamanal

 

Art. 52 Conditiile departicipare la Derby 

Participarea in derby este permisa celor mai buni 12 cai din generatia de 4 ani cu conditia ca acestia sa fi participat in probele premergatoare derby-ului ( „Criteriul celor 4 ani ” si „Premiul de incercare”). Exceptie fac caii opriti medical.

 

            Art. 53 Anual,  cailor li se va acorda un repaos de curse de 30 de zile. Acest repaos se acorda in timpul anului esalonat, la aprecierea proprietarului.

 

CAPITOLUL VI: Intocmirea programelor

 

Art. 54 Calendarul alergarilor cu mentionarea probelor clasice si semiclasice si semiclasice se intocmeste si se supune aprobarii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, anual pana la 1 Ianuarie. Calendarul probelor in reprize si pe distante lungi se intocmeste trimestrial.

 

Art. 55 Pe Hipodromul Ploiesti, in programele publice de calificare, se organizeaza alergari dupa record, handicap, conditie si grupa, in functie de posibilitati.

 

            Art. 56 Tinand seama de prevederile regulamentului, in ceea ce priveste participarea cailor in probele de calificare, comisia tehica intocmeste programele probelor de calificare, lunar sau saptamanal.

 

            Art. 57 Caii se impart in categorii dupa record. Categoriile sunt astfel constituite:

 

Repartizarea

cailor pe categorii

2 ani

3 ani

4 ani

5 ani si mai in varsta

I

 

II

 

III

1,33 si mai iute

 

1,33-1,39

 

1,39-1,45

1,28 si mai iute

 

1,28- 1,33

 

1,33-1,38

1,26 si mai iute

 

1,26- 1,28

 

1,28-1,31

1,24 si mai iute

 

1,24- 1,27

 

1,27-1,30

 

Manjii de 2 ani vor debuta in cursele publice numai dupa ce vor indeplini baremul de calificare 1׳ 45"/km.

Categoria unei curse este data de majoritatea simpla, a cailor ce participa in aceasta cursa.

 

Art. 58 Caii de 2-3-4-5- ani si mai in varsta, care nu indeplinesc baremul de record pentru a se inscrie cel putin in categ. a III-a nu vor putea participa in probe de calificare.

 

Art. 59 Programele reuniunilor hipice se intocmesc de catre comisia tehnica a Hipodromului Ploiesti.

a)      Tabelul cu cai disponibili (partanti) pentru fiecare reuniune va fi alcatuit pe baza listelor de inscriere, intocmite de catre proprietarii de cai, antrenorii lor sau de catre persoanele imputernicite sub semnatura, listele urmand a fi depuse la Serviciul Hipic al Administratiei Hipodromului Ploiesti.

b)      Tabelul cu cai inscrisi va purta avizul medicului veterinar si al comisiei tehnice de alcatuire a programelor;

c)      Pe listele de inscriere a cailor se vor indica si conducatorii ;

d)      Caii participa in mod obligatoriu in probele in care au fost inscrisi, iar retragerea lor nu poate fi facuta decat cu avizul special al medicului veterinar.

e)      Listele de inscriere, au caracter secret si se depun pana duminica ora 1400 in situatia in care reuniunile se desfasoara odata pe saptamana- duminica.

f)        Pentru o intocmire cat mai buna a programului,comisia tehnica poate cere antrenorilor sa dea completari de cai la lista de partanti depusa anterior.

g)      Cal inscris inseamna aparitia lui in programul oficial .           

h)      Amenzile, sponsorizarile si reclamele vor intra in fondul de premiere, evidentiindu-se intr-un cont special.

 

            Art. 60  Valoarea premiilor  se va stabili in functie de categoria cailor prevazuta in art. 57.

-          Valoarea premiilor semiclasice este de 2 ori valoarea unei alergari in categoria I.

-          Valoarea premiilor clasice este de 4 ori valoarea unei alergari de categoria I

 

            Art. 61 Intr-o proba cu reprize se retrag din oficiu, din reprizele urmatoare, caii care nu au terminat parcursul si aceia care au terminat la mai mult de 6 secunde de castigator. Ceilalti cai trebuie sa participe in toate reprizele.

Clasamentul in proba cu reprize se face dupa suma punctelor obtinute in fiecare repriza dupa urmatorul tabel:

-          locul I  = 10 puncte;

-          locul II =   5 puncte;

-          locul III =  4 puncte;

-          locul VI =  3 puncte;

-          locul V  =   2 puncte;

-          locul VI =   1 punct;

-          locul VII =  0 puncte;

In cursele cu 3 reprize, un cal castigator in primele 2 reprize, nu este obligat sa alerge si in repriza a III-a, victoria revenindu-i . In caz de egalitate, la suma locurilor ocupate, clasamentul se hotaraste pe baza celui mai bun timp inregistrat in reprize.

Se mai pot organiza probe de 2 sau 3 reprize separate ca premii, fara a se calcula clasamentul in cadrul lor. Intervalul dintre reprize este cel putin 50 minute.

            O proba trebuie sa aiba minimum 5 cai.

           

Art. 62 In  afara de probele de calificare obisnuite, se pot face incercari de record. In incercarea de record, calul merge singur, insotit de alt cal de trap sau de galop.

 

CAPITOLUL  VII: Desfasurarea probelor de calificare

 

            Art. 63 Orice modificare a programului privitoare la retreagerea unui cal, la distanta ce urmeaza sa fie parcursa intr-o proba sau orice schimbare de conducator, va fi adusa la cunostinta publicului, in timpul cel mai scurt.

 

            Art. 64 Caii ies pe pista la anuntarea facuta prin megafon sau la sunetul primului clopot.

-          Toate sulky- urile si harnasamentele trebuie sa fie curate si  in perfecta stare de folosinta, cu urmatoarele obligatii: largimea 165 cm, rotile protejate cu flancuri pentru spite, distanta intre furca si roata de 6 cm.

-          Conducatorii trebuie sa fie imbracati in cazaca, pantaloni albi si casca de protectie, avand culorile  din programul oficial.

-          Pe timp nefavorabil conducatorii pot purta costume de protectie.

-          Caii sa fie bine inhamati si potcoviti, avand numerele din program, vizibil aplicate .

-          Antrenorii sunt raspunzatori de starea in care se prezinta sulky- urile, harnasamentele si imbracamintea conducatorilor.

-          Se va  respecta ora de incepere a cursei stabilita prin program.

 

Art. 65 Dupa iesirea pe pista, conform orei de start din programa cursei,caii vor fi incalziti timp de 10 minute. Dupa comanda  „caii se duc la start, alergarea incepe dupa cinci minute” sau al doilea sunet de clopot, caii se indreapta spre locul de plecare, unde trebuie sa se gaseasca la expirarea celor cinci minute, cand se va da comanda “ conducatori la start, intindeti benzile, incetati jocurile”, sau prin trei sunete de clopot.

In acest moment se va ridica steagul alb, care va fi tinut la 100m de la prima distanta a probei. Este interzis conducatorilor sa depaseasca steagul alb.

 

Art. 66 Pentru caii nervosi care intorc sau pleaca greu, arbitrii pot autoriza la cererea antrenorului, ca un ingrijitor sa ajute calul, cu conditia de a nu impiedica ceilalti cai.

 

Art. 67 Conducatorii trebuie sa cunoasca distanta de la care trebuie sa plece calul respectiv.

 

Art. 68 Daca unui cal i se defecteaza harnasamentul, sulky-ul, potcoava sau alte accesorii dupa prezentarea la locul de plecare, starterul va acorda timp conducatorului calului respectiv pentru a face reparatiile necesare. Acest timp se va acorda in cazul cand reparatiile se pot executa in maximum 10 minute.

Art. 69 Starterul poate rece un cal nervos care a provocat o plecare gresita, inapoia celorlalti cai, de la aceeasi distanta.

Daca sunt mai multi concurenti in asemenea situatie, se vor trece toti in randul al doilea, ocupand locurile incepand de la coada in ordinea numerica din programul oficial.

 

Art.70  Cand toti caii se gasesc randuiti la locurile lor,starterul principal ridica steagul.

In cazul startului mecanic, caii se intorc la locurile lor, intre benzile care indica distantele, plecand in proba la comanda “doi”,cand starterul coboara steagul. Confirmarea plecarii se face prin lasarea in jos a steagului.

 

Art. 70  La  plecarea mecanica comenzile sunt in numar de 5 si se dau intr-un interval de 26 de secunde, dupa cum urmeaza:

-          prima comanda       “Start”                                      secunda   0

-          a II-a comanda       “pregatiti-va de plecare”           secunda 10

-          a III-a comanda      “luati locurile”                           secunda 18

-          a IV-a comanda     “unu”                                        secunda 23

-          a V-a comanda       “doi”                                        secunda 26

-          La comanda doi  benzile se declanseaza

-          Caii din acelasi culuoar sunt obligati sa intoarca in ordinea numerica din program in sens dreapta, calul cu numarul cel mai mic gasindu-se la coada.

-          Intr-un culuoar nu vor fi mai mult de 5 cai din care ultimii doi vor întoarce in sens stanga.  

           

Art. 72 Depasirea stalpului distantei, ruperea benzilor sau impiedicarea celorlalti cai de a pleca normal prin abaterea brusca spre coarda sau grila, sau orice alta actiune care tinde a crea un avantaj se sanctioneaza.

 

            Art. 73 In cazul nefunctionarii instalatiei de plecare mecanica, plecarea se da ca la startul mecanic, cu deosebirea ca benzile sunt tinute cu mana de ajutorii de starter, iar comenzile se anunta de starter cu vocea, in cazul nefunctionarii instalatiei de radioficare.

 

            Art. 74  In afara plecarilor in culuoar cu benzi si start mecanic se mai pot da plecari lansate in grupa, autostart.

            Dupa plecarea (start) se merge in linie dreapta 100m, dupa care se poate schimba linia, daca s-a depasit cu cel putin 4m calul ramas in urma.

 

Art. 75 In alergarile semiclasice si clasice alcatuite in grupe, numerele de start ale cailor se vor trage la sorti de proprietari sau antrenorii acestora.

 

Art. 76  In situatia cand intr-o alergare, urmare unui busculade, un cal sau mai multi cai au ramas fara conducator in sulky, pentru a se preveni producerea de accidente grave se va proceda astfel:

-          cand calul a ramas fara conducator in prima treime a cursei, aceasta se va intrerupe si se va relua imediat;

-          cand calul a ramas fara conducator in a doua treime a cursei, aceasta se va  intrerupe si se va relua dupa o pauza de 15 minute;

-          cand calul a ramas fara conducator in ultima treime a cursei, aceasta va continua pana la sosire.

 

Art. 77 Obligatiile conducatorilor-driverilor:

a)      in timpul parcursului,calul care se afla in frunte trebuie sa mearga in linie dreapta, fara a impiedica pe ceilalti concurenti, schimbarea brusca a directiei sau locului fiind interzisa;

b)      imediat ce pozitia sa in alergare ii permite,conducatorul este obligat sa indrepte calul cat mai aproape de coarda, fara insa a jena alt concurent. Caii care vin din urma pot depasi caii aflati inaintea lor, pe orice parte pe unde gasesc loc, fara a impiedica acesti cai.

c)      un cal nu poate schimba directia, nici trece la coada daca nu are cel putin 4m inaintea calului depasit;

d)      cand un cal venit din urma a gasit loc sa intre cu picioarele anterioare pana la nivelul rotilor sulky-ului unui cal care se gaseste inaintea lui, conducatorul calului ajuns nu mai poate inchide drumul, fiind obligat sa-i faca loc sa treaca fara sa jeneze alti concurenti;

e)      intr-o proba de calificare, un proprietar nu poate alerga mai mult de 2 cai; cu aprobarea comisiei de intocmire a programului poate alerga si al treilea cal in mod exceptional,iar calul 2 si 3 vor purta esarfe. Se excepteaza Derby-ul de trap.

f)        daca concura 2 sau 3 cai din aceeasi formatie si unul dintre acestia favorizeaza un cal din formatie se descalifica calul favorizat cat si ceilalti cai implicati in aceasta neregula;

g)      se interzice franarea care ar deranja caii din spate;

h)      se interzice mersul pasiv care diminueaza rezultatul alergarii.

 

Art. 78  Dupa ultima turnanta si pana la sosire caii din fata trebuie sa-si pastreze distanta de la coarda pe care au avut-o la iesirea din turnanta. Ei trebuie sa mearga in linie dreapta pana la sosire,fara ca sa se abata nici spre coarda nici spre grila sub nici un motiv, indiferent de avansul pe care il au asupra celorlalti concurenti.

            Art. 79 In parcurs concurentii nu au voie sa vorbeasca,sa strige, sau sa agite biciul, ci numai sa linisteasca sau sa indemne din gura calul condus.

            Biciul nu va fi mai lung de 140 cm si trebuie sa fie flexibil astfel incat sa nu faca zgomot si sa jeneze caii vecini. Acesta va fi tinut drept si indreptat inainte in directia mersului in proba.

            Este interzis a se cravasa lateral, a lovi in hulube sau a agita biciul astfel ca sa fie jenati caii  vecini

            Biciuirea unui cal se face numai inainte si de sus in jos, pentru stimularea lui.

            Biciul serveste numai pentru indemnarea calului si numai in cazul cand calul raspunde acestui indemn .

            Folosirea in alte conditii a biciului se considera neregulamentara. Este interzisa biciuirea cailor dupa terminarea  probei.

 

Art. 80 Toti caii care au luat startul trebuie sa termine parcursul .

Daca din motive temeinice un conducator este obligat sa opreasca calul in parcurs, acesta va aduce la cunostinta arbitrilor motivele care au determinat oprirea.

In cazul cand motivele vor fi gasite neantemeiate se vor aplica sanctiuni.

 

Art. 81 Caii descalificati in timpul parcursului vor fi anuntati prin megafon si prin afisarea vizibila a numarului cu un semn distinctiv.

Conducatorii cailor descalificati in timpul parcursului, sunt obligati ca imediat ce a fost anuntata descalificarea, sa opreasca fara a jena pe ceilalti concurenti, trecand spre exteriorul pistei.Acesti cai nu sunt cronometrati.

Orice cal care galopeaza va trebui sa fie retinut usor si repus imediat in trap, fara a incomoda ceilalti cai. Deasemenea, caii care tragneaza sau buestreaza.

 

Art. 82  Indiferent de pozitia in care cursa, va fi descalificat:

a)      orice cal al carui mers este neregulat;

b)      orice cal care galopeaza si nu este retinut de conducatorul sau si isi imbunatateste in acest fel situatia lui in proba (aprecierea se face dupa incetarea galopului si in raport cu pozitia fata de ceilalti cai care au mers la trap);

c)      orice cal care parcurge in galop sau in alta aliura afara de  trap, o distanta mai mare de 40m ;

d)      orice cal care galopeaza sau merge in alta aliura in timpul parcursului, de doua ori in probe pe distanta de pana la 1.700m, de trei ori in probe pe distanta de pana la 2 200m inclusiv si de peste patru ori pe distanta de peste 2.200m.

Prin galop se considera schimbarea mersului de trap in galop, facandu-se cel putin trei sarituri in aceasta aliura.

 

Art. 83 Calul descalificat si distantat de doua ori consecutiv nu mai poate fi alergat, urmand sa fie verificat  de catre antrenorul sau.

 

Art. 84 Cal distantat este cal care trece linia de sosire in galop sau alta aliura afara de trap; oricare ar fi avansul  pe care il are asupra celorlati concurenti va fi distantat de la locul de sosire , ocupand ultimul loc .

 

            Art. 85 Proba se considera terminata atunci cand calul a atins cu botul linia  de sosire.

 

            Art. 86 Arbitrii probelor de calificare pot retroclasa sau descalifica un cal, dupa intrarea in linia dreapta la sosire, daca s-a abatut spre coarda sau grila, jenand unul sau mai multi concurenti.

 

            Art. 87 Un cal retroclasat se aseaza in urma calului sau cailor care au suferit in urma incidentului.

 

            Art. 88 La terminarea parcursului si in cazul cand arbitrii sosirii vor recurge la ajutorul fotografiei, rezultatul alergarilor va fi declarat dupa developarea filmului.

In cazul cand fotografia este voalata sau neconcludenta, arbitrii vor declara  “cap la cap” caii sositi la locul I

 

            Art. 89  Rezultatul probei este definitiv dupa baterea clopotului sau anuntarea prin megafon.

 

CAPITOLUL  VIII: Reclamatii- contestatii

 

            Art. 90 Dreptul de a reclama contra concurentilor apartine proprietarilor, antrenorilor, conducatorilor, aprentiilor si publicului parior.

            Arbitrii probelor de calificare se pot sesiza si din oficiu pentru orice nereguli sau abateri de la prezentul regulament.

 

            Art. 91 Reclamatiile pentru incidentele de parcurs trebuie depuse inainte de confirmarea rezultatului de catre arbitrii probelor de calificare. In acest sens, la sosire, conducatorul care are de facut o reclamatie intoarce calul, ridica mana si merge la turnul arbitrilor (telefon, turnanta).

 

            Art. 92 Daca arbitrii probelor de calificare primesc o reclamatie sunt datori sa anunte aceasta la megafon sau printr-un alt semn conventional inainte stabilit.

            Rezultatul se anunta cu mentiunea ca este provizoriu pana la cercetarea reclamatiei.

            Daca reclamatia este intemeiata,rezultatul poate fi modificat de catre comisia probelor de calificare, anuntandu-se aceasta modificarela megafon sau prin alte mijloace.

            Proprietarii de cai si conducatorii care se considera nedreptatiti de arbitri au dreptul la contestatie ce se depune in termen de 48 ore la sediul Administratiei Hipodromului Ploiesti, insotita de o taxa de 10$, calculata in lei la cursul oficial al B.N.R. din ziua efectuarii platii.

            O contestatie nu poate contine decat revendicarea privitoare la o singura fapta solutionata de catre Comisia de Arbitrii. Neplata taxei atrage dupa sine respingerea din oficiu a contestatiei formulate.

Daca contestatia se confirma, taxa va fi returnata.

 

CAPITOLUL  IX: Masuri ce pot fi luate de arbitri judecatori ; sanctiuni.

 

           Art. 93   Arbitrii judecatori ai probelor de calificare sunt autorizati sa aplice urmatoarele masuri:

-          avertisment

-          amenzi

-          ridicarea dreptului de a conduce in probe de calificare 

-          eliminarea de pe hipodrom

Masura ridicarii dreptului de a conduce opereaza incepand cu reuniunea urmatoare.

In caz de neplata a amenzii dictate de catre Comisia de arbitrii, fiecare transa in cuantum de 500.000 lei din cuantumul acesteia se inlocuieste cu suspendarea pentru o reuniune.

 

Art. 94   Avertismentul. se da pentru :

-          iesirea  cailor cu intirziere pe pista

-          culori schimbate

-          prezentarea cu intirziere sub ordinele starterului

-          alte nereguli constate de arbitri (costume murdare, tinuta necorespunzatoare, om la start fara voie, discutii cu publicul, dresaj necorespunzator)

 

Art. 95 Se vor sanctiona cu amenda de 1.000.000 lei si in caz de neplata a amenzii cu ridicarea dreptului de a conduce pentru doua reuni, urmatoarele abateri :

-          nesupunerea la plecare ;

-          depasirea stalpului distantei de plecare;

-          neaducerea la cunostinta arbitrilor a cauzelor care au diminuat sansele sansele calului in proba.

 

            Art. 96 Se vor sanctiona cu amenda de 1.500.000 lei si in caz de neplata a amenzii cu ridicarea dreptului de a conduce pentru trei reuniuni,urmatoarele abteri :

a)      schimbarea neregulamntara a liniei;

b)      cravasarea neregulamentara sau vociferarea in parcurs;

c)      cravasarea dupa terminarea probei;

d)      provocarea intentionata de plecare gresita;

e)      comportarea slaba fata de ultimile alergari;

f)        neoprirea calului la comanda data de arbitrii prin megafon sau printr-un alt semn conventional stabilit;  

g)      nerepunerea imediata in trap a unui cal care galopeaza sau merge intr-o alta aliura;

h)      oprirea nemotivata a unui cal in parcurs.

 

Art. 97 Se vor sanctiona cu amenda de 3.00.000 lei si in caz de neplata a amenzii cu suspendarea dreptului  de a conduce pe  sase reuniuni, urmatoarele abateri:

a)      nesustinerea sansei calului pana la stalpul de sosire.

b)      performante contradictorii.

 

Art. 98  Se vor sanctiona cu amenda de 6.000.000 lei si in caz de neplata cu suspendarea dreptului de a conduce pe douasprezece reuniuni, urmatoarele abateri :

-          -schimbarea neregulamentare de linie cu jenarea adversarului, sau conducerea dezordonata. In caz ca jenarea duce la busculada cu  urmari grave, pedeasa se va dubla.

 

Art. 99 Refuzul nejustificat de a scoate un cal pe pista , in vederea alergarii, se considera o abatere grava.

Cei vinovati vor fi sanctionati cu amenzi de 5.000.000 lei.

 

Art. 100 Tendinta de substituire a unui cal in curse se sanctioneaza cu amenda de 15.000.000 lei si deferirea organelor de urmarire penala.

 

Art. 101 Sunt performante contradictorii urmatoarele cazuri :

1. Cand performanta este mai inceata decat recordul calului, daca recordul a fost stabilit cu cel mult trei luni inaintea probei, iar in caz contrar, fata de media ultimelor trei performante, dupa cum urmeaza:

a)      pentru caii cu record de 1' 25" si mai iuti, indiferent de varsta, cu 3 sau mai multe secunde;

b)      pentru caii cu record de 1'25", 1 - 1'28" indiferent de varsta, cu 4 secunde sau mai mult;

c)      pentru caii cu record  de  1'28", 1 – 1’32”  indiferent de varsta cu 5 secunde sau mai mult;

d)      pentru caii cu record  1’32,1 si mai  incet indiferent de varsta cu 6 secunde sau mai mult.

2.      Cand performanta marcheaza un salt mai mare de valoare, fata de recordul

calului, daca recordul a fost stabilit cu cel mult 3 luni inaintea probei, iar in caz contrar, fata de media ultimelor 3 performante, dupa cum urmeaza :

 

             La caii de patru ani  si mai in varsta

              1’25 si mai iute                       peste 2 secunde

              1’25,1 – 1’28                         peste 3 secunde

              1’28,1 si mai incet                  peste 4 secunde

             

             La caii de 3 ani

              1’28 si mai iute                       peste 3 secunde

              1’28,1 la 1,33                        peste 4 secunde

              1,33 si mai incet                      peste 5 secunde

 

            La caii de 2 ani

             1’33 si mai iute                        peste 3 secunde

             1’33,1 la 1’39                         peste 4 secunde

             1’39,1 la 1,45                         peste 5 secunde

 

Pentru caii de 2 ani performantele se iau in considerare incepand cu a IV-a alergare fata de record.

            La reintrarea in curse a cailor, dupa o perioada de repaus de cel putin 30 de zile, se va lua in calcul primele 3 alergari, in aplicarea prevederilor regulamentului.

            In aceasta situatie, antrenorul este obligat la inscrierea calului dupa aceasta pauza, sa declare daca calul are o valoare superioara recordului.

            Pentru fiecare 100 m, coeficientul de distanta fata de 1 600 m este urmatorul:

            2 – zecimi de secunda pentru distanta 1 600 – 2 500 m ;

            3 – zecimi de secunda pentru distanta  de la 2 500 m si mai  lungi.

                                                      

            Art. 102 In cazul cand starea pistei si a vremii nu sunt normale, dispozitiunile de mai sus se aplica dupa stabilirea unui coeficient. Starea terenului si a vremii va fi apreciata de arbitri si se va consemna prin inscrierea in Procesul – Verbal.

            Arbitrii probelor de calificare vor aprecia de la caz la caz, performantele susceptibile de a fi considerate contradictorii prevazute la art. 101, luand in considerare cauzele de ordin obiectiv, care au impiedicat un cal de a arata valoarea reala (starea pistei, incidente de parcurs, accidente de harnasament sau sulky, potcovit, reintrarea in proba dupa o pauza de 30 zile minimum), sau care au determinat un spor de valoare prea mare etc.

 

            Art. 103 Cand performantele cailor marcheaza fluctuatii mari de valori de la o alergare la alta,in urma unei analize temeinice arbitrii vor aplica sanctiunile prezentului regulament.

 

             Art. 104 In caz de recidiva toate sanctiunile sus mentionate vor fi dublate,in raport cu ultima sanctiune,pentru aceeasi abatere,in ultimele 6 luni.

 

            Art. 105 In cazul cand arbitrii probelor de calificare socotesc sanctiunile insuficiente,pot cere comisiei de apel ,majorarea pedepsei sau luarea altor masuri disciplinare.

 

            Art. 106 Pentru toate cazurile de abateri savarsite in timpul reuniunilor  neprevazute in prezentul regulament ,arbitrii judecatori au dreptul de a aprecia,motivand in scris in procesul verbal masurile luate.

 

            Art. 107 Orice persoana care se considera nedreptatita in urma masurilor luate de comisarii alergarilor ,privind desfasurarea alergarilor ,se pot adresa in scris ,in termen de 24 de ore de la terminarea reuniunii ,Comisiei de apel,din cadrul Administratiei Hipodromului Ploiesti .

                                                           

Reglementarea  ANTI-DOPING

 

            Art. 108 Nici un cal nu trebuie in momentul cursei sa aiba in tesuturi,fluide corporale sau excretii vreo substanta considerata prohibita.

 

            Art. 109 O substanta prohibita este o substanta care apartine uneia din categoriile de substante cuprinsa in lista de la art.120

 

            Art. 110  Recoltarea probelor biologice (urina,sange,saliva,urina+sange) se face sistematic la initiativa autoritatilor competente ,inainte sau dupa curse.

 

            Art. 111 Cu exceptia medicilor veterinari autorizati de catre  autoritatile competente,nici o alta persoana nu este autorizata sa introduca intr-un grajd sau in incinta  Hipodromului,  in ziua curselor ,un produs suscectibil de a modifica conditia fizica a unui cal ,sau o seringa.

 

            Art. 112 Antrenorul este totdeauna responsabil de de protectia si de securitatea cailor pe care ii are in grija.

 

            Art. 113 Antrenorul trebuie de asemenea sa se informeze asupra consecintelor tratamentelor aplicate calului sau.

 

            Art. 114 In timpul operatiunilor de recoltare a probelor biologice trebuie sa fie prezenti ,un membru al Administratiei Hipodromului Ploiesti,antrenorul, proprietarul sau reprezentantul acestuia desemnat in prealabil.

            Operatiunea de recoltare a probelor biologice se va consemna intr-un proces-verbal de catre cei prezenti.

 

            Art. 115 Toate recoltarile de probe se fac in duplicat de maniera independenta.Un exemplar este prezent tot timpul pentru o contra-analiza.

 

            Art. 116 Inviolabilitatea si anonimatul recoltarii sunt garantate de Autoritatile Hipice.

 

            Art. 117 Antrenorul, proprietarul, sau reprezentantul proprietarului desarcineaza Autoritatea Hipica de conditiile si de tehnicile de recoltare prin semnatura.

 

            Art. 118 Toate infractiunile la aceste reguli vor atrage descalificarea calului in cursa respectiva si aplicarea de sanctiuni severe celor responsabili si sesizarea organelor abilitate.

 

            Art. 119 Analiza probelor biologice efectuate  cailor declarati partanti nu trebuie sa dovedeasca prezenta unei substante prohibite de origine externa ,dintre cele definite la art.120 ,sau a unui metabolism al unuei astfel de substante.

 

            Art. 120 Lista substantelor prohibite este urmatoarea:

-          substante care actioneaza asupra sistemului nervos central

-          substante care actioneaza asupra sistemului cardio-vascular

-          substante care actioneaza asupra functiunilor gastro-intestinale

-          substante care actioneaza asupra sistemului urinar

-          substante care actioneaza asupra sistemului imunitar

-          substante antibiotice, anti-bacteriene si antivirale

-          substante antipiretice, analgezice si anti-inflamatorii

-          secretii endocrine si analoagele lor sintetice

-          substante care afecteaza coagularea sangelui

-          substante citostatice

 

CAPITOLUL  XI: Dispozitiuni finale

 

Art. 121 In premiile clasice se pot distribui diplome antrenorului  ,conducatorului ,ingrijitorului ,si proprietarului calului castigator, precum si alte stimulente .

 

            Art. 122 In cazul cand anularea unei reuniuni se face inainte de ora stabilita in programul oficial ,hotararea se ia de catre comisarii alergarilor .

 

            Art. 123 Orice persoana care incearca sa falsifice rezultatul unei probe sau incearca sa corupa personalul probelor de calificare in scopul falsificarii rezultatelor -  indiferent daca tentativa a reusit sau nu – precum si persoanele vinovate de complicitate vor fi excluse de pe Hipodrom si deferite organelor abilitate.

            Se interzice oricarei persoane neautorizate sa patrunda la turnul arbitrilor cu diferite proteste ce pot influenta rezultatul alergarilor.

            Conducerea Hipodromului cat si comisarii probelor de calificare au dreptul de a exclude de pe Hipodrom sau din anumite incinte ale sale, orice persoana care prin fapte,prin scris, prin vorbe, prin provocatii, prin stare de ebrietate sau alt fel, tulbura ordinea si disciplina.

            Excluderea poate fi comunicata fie prin scrisoare recomandata fie prin insertiunea in programul oficial al alergarilor. Aceasta formalitate nu este necesara cand o persoana este imediat exclusa din reuniunea in catre a comis abaterea.

 

            Art. 124 Se interzice tuturor persoanelor care au tangenta cu activitatea reuniunilor hipice, cu exceptia proprietarilor de cai, sa participe la pariuri sub orice forma.

            Notarea programului reuniunilor, informatiile asupra sanselor cailor, se asimileaza cu participarea la pariuri.

            Antrenorii, conducatorii, aprentii si ingrijitorii de cai nu au voie sa stea de vorba cu publicul in timpul reuniunilor, fiind obligati sa pastreze secretul grajdului.

            De asemenea proprietarii de cai, care sunt si conducatori in ziua respectiva, nu au voie sa discute cu publicul sau sa fie prezenti in zona tribunei si a pariurilor hipice.

            Abaterile vor fi sanctionate conform regulamentului.

 

            Art. 125 Prezentul regulament se aplica tuturor persoanelor care au raporturi directe cu organizarea si desfasurarea probelor de calificare a cailor pe Hipodromul Ploiesti.

            Toate dispozitiile din prezentul regulament, sunt considerate a fi cunoscute si acceptate de orice persoana care se incadreaza in categoriile de mai sus. De asemenea, se interzice patrunderea publicului la grajduri in ziua reuniunilor hipice. Propretarii au voie sa-si vizitaze caii. De la aceasta prevedere, face exceptie, doar persoanele autorizate de comisarii alergarilor.

 

CAPITOLUL XII: Cartea Crescatoriei Nationale( Stud- Book)

 

            Art. 126 Cartea Crescatoriei Nationale se intocmeste si se tine la curent, potrivit dispozitiunilor regulamentului de fata, de catre autoritatea hipica nationala.          

 

Art. 127 Cartea se imparte in doua parti:

-          partea I care cuprinde caii de rasa trapasa si anume:

a)      produsii nascuti in Romania din parinti in linie paterna si materna, inscrisi ca trapasi in Cartea Crescatoriei Nationale a tarii de origine;

b)      produsii importati in Romania si inscrisi in Cartea Crescatoriei Nationale a tarii de origine.

-          partea a doua cuprinde cai de jumatate sange, adica produsii nascuti in Romania sau in strainatate, din armasari de orice alta origine si mama (iepe) trapase.

 

            Art. 128 Inscrierile in Cartea Crescatoriei Nationale se fac pana la 31. Decembrie al anului respectiv.

 

            Art. 129 Caii importati avend un numar de ordine in tara de origine, vor fi inscrisi in alergarile organizate pe Hipodromul Ploiesti cu acest numar certificat in Cartea Crescatoriei Nationale din Romania, mentionat dupa inscrierea numelui.

 

            Art. 130 Pentru caii care au participat in probele de calificare se va face mentiunea celui mai bun record, stabilit in aceste probe, indicandu-se si anul in care a fost stabilit.

 

            Art. 131 Prezentul regulament este unic si se aplica numai pe Hopodromul Ploiesti.

 

            Art. 132 Administratia Hipodromului Ploiesti are obligatia de a tipari la sfarsitul fiecarui an (sezon de alergari), brosura cu rezultatul alergarilor la care se adauga clasamentele privind activitatea cailor, antrenorilor, formatiilor si conducatorilor profesionisti si amatori.

 

            Art. 133 La inceputul fiecarui an (sezon de alergari), Administratia Hipodromului Ploiesti va intocmi si supune aprobarii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, Buletinul Oficial al Alergarilor de Trap, care va cuprinde:

-          calendarul curselor clasice si semiclasice

-          lista cailor care fac obiectul activitatii anului curent

-          numele persoanelor autorizate pentru activitatea de antrenori si conducatori in alergari

-          comisia tehnica a reuniunilor

-          comisia de disciplina

 

 

Anexa nr. 2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 31/ 2003

 

PROBE  CLASICE  SI  SEMICLASICE  IN  ANUL 2003

 

23 –MARTIE – PREMIUL PRIMAVERII

Proba semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta .Distanta 1700 m.

 

13 –APRILIE – PREMIUL SFANTUL GHEORGHE

Proba semiclasica pentru caii de 5 ani si mai in varsta. Distanta 1600 m.

 

26 –27 APRILIE – PREMIUL DE PASTI

Proba semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta . Distanta 2100 m.

 

11 – MAI – PREMIUL DEBUTANTILOR

Proba semiclasica pentru caii de 2 ani .Distanta 1600 m.GRUPA.

 

18 – MAI – PREMIUL  CONSTASNTIN SI ELENA

Proba semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta. Distanta 2100 m.

 

08- IUNIE – PREMIUL CAILOR DE 4 ANI

Proba semiclasica pentru caii de 4 ani. Distanta 2200 m.

 

22 – IUNIE –PREMIUL DE INCERCARE

Proba semiclasica pentru caii de 4 ani. Distanta 2400 m.GRUPA.

 

06 – IULIE –DERBY-UL DE TRAP

Proba clasica pentru caii de 4 ani . Distanta 2800 m. GRUPA.

 

20 –IULIE-PREMIUL DE CONSOLARE

Proba semiclasica pentru caii de 4 ani.Distanta 2200 m.

Nu participa castigatorul Derby-ului .

 

03- AUGUST- PREMIUL RARAU

Proba semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta .Distanta 1600 m.

 

17- AUGUST- PREMIUL CAILOR DE 3 ANI

Proba clasica pentru caii de 3 ani. Distanta 2200 m.

PREMIUL HAMBLETONIAN-10

Proba clasica pentru caii de 2 ani. Distanta 1600 m.

 

31- AUGUST- PREMIUL CRITERIUL DE FOND

Proba clasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta. Distanta 3200 m.

 

07- SEPTEMBRIE – PREMIUL TINERETULUI

Proba semiclasica pentru caii de 2 si 3 ani .Distanta 1600 m.

 

05- OCTOMBRIE- PREMIUL AGRICULTURII

Proba semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta. Distanta 2100 m.

 

19- OCTOMBRIE – PREMIUL LOTERIEI ROMANE

Proba semiclasica pentru caii de 4 ani si mai in varsta.Distanta 2100 m.

 

02 – NOIEMBRIE –PREMIUL DE TOAMNA

Proba semiclasica pentru caii de 3 ani si mai in varsta. Distanta 2200 m.

 

16- NOIEMBRIE – PREMIUL ARCUL DE TRIUMF

Proba semiclasica pentru caii de 3 ani si mai in varsta. Distanta 1600 m.

 

21- DECEMBRIE – PREMIUL DE INCHIDERE

Proba semiclasica pentru caii de 3 ani si mai in varsta .Distanta 2200 m.

 


Anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr. 31/ 2003

 

COMISIA TEHNICA DE ARBITRAJ A HIPODROMULUI PLOIESTI

 

Pentru perioada aferenta sezonului de alergari din anul 2003, se stabileste componenta comisiei tehnice de arbitrii, compusa dintr-un numar de 19 posturi,  precum si contravaloarea neta a sumelor ce se vor plati acestora :

 

a)      Arbitrii judecatori:         

-          1post arbitru sef                        500.000. lei/ zi

-          2 posturi arbitru parcurs            300.000. lei/pers/zi

 

b)      Arbitrii sosire:

-          2 posturi                                   300.000  lei/pers/zi

 

c)      Arbitru cronometrare:

-          1 post                                       300.000  lei/zi

          

d)      Arbitru de plecare ( starter ):

-          1 post                                       300.000  lei/zi

          

e)      Ajutor start:

-          1 post                                       250.000  lei/zi

          

f)       Operatori  benzi:

-          6 posturi                                   150.000  lei/ pers/zi

 

g)      Operator video:

-          1 post                                       300.000  lei/zi

           

h)      Medic veterinar:

-          1 post                                       300.000  lei/zi 

          

i)        Arbitrii  turnanta:                                                       

-          2 posturi                                   300.000  lei/pers./zi 

 

j)        Comentator sportiv :

-          1 post                                       300.000lei/zi