Hotărârea nr. 30/2003

Hotararea nr. 30 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 106/2002 si schimbarea denumirii Serviciului Public Administratia Hipodromului Ploiesti in Serviciul Public Administratia Bazelor Sportive si de Agrement a municipiului Ploiesti

HOTARAREA  Nr. 30

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 106/2002 si schimbarea denumirii Serviciului Public Administratia Hipodromului Ploiesti in Serviciul Public Administratia Bazelor Sportive si de Agrement a municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului  municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Juridic – Contencios, prin care se propune modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 106/2002 in sensul schimbarii denumirii Serviciului Public Administratia Hipodromului Ploiesti in Serviciul Administratie Bazelor Sportive si de agrement, prin preluarea Stadionului “Ilie Oana” si a Patinoarului artificial Ploiesti;

            avand in vedere dispozitiile Hotararii de Guvern nr. 237/26.03.2002 privind transmiterea imobilului “Hipodromul” Ploiesti  din proprietatea privata a statului si din administrarea Societatii Nationale “Cai de Rasa” S.A. , in proprietatea publica a statului si din proprietatea publica a statului, in proprietatea publica a municipiului Ploiesti si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti si ale Hotararii de Guvern nr. 1101/2002 privind transmiterea unor imobile din proprietatea publica a statului si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in proprietatea publica a municipiului Ploiesti si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

            in baza Legii nr. 189/1990, privind finantele publice locale si a Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Se modifica art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 106/2002, in sensul schimbarii denumirii Serviciului Public “Administratia Hipodromului Ploiesti” in Serviciul Public “Administratia Bazelor Sportive si de Agrement a municipiului Ploiesti”  incepand cu data de 1 martie 2003.

Art. 2

Se completeaza art. 2 al Hotararii Consiliului Local nr. 106/2002, in sensul transmiterii in administrarea Serviciului Public “Administratia Bazelor Sportive si de Agrement” a imobilului Stadionul “Ilie Oana” si a Patinoarului artificial Ploiesti, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiesti.

Art. 3

Stabileste ca Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului “Administratia Bazelor Sportive si de Agrement” va fi supus aprobarii Consiliului Local pana la data de 01.04.2003.

Art. 4

Se modifica art. 5 din Hotararea Consiliului Local nr. 106/2002, in sensul ca se modifica si se completeaza organigrama, statul de functii, numarul de personal si fisele de evaluare ale posturilor potrivit anexelor nr. 1, 2 si 3 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5

Serviciul Public “Administratia Bazelor Sportive si de Agrement” va prelua toate contractele incheiate de Administratia Hipodromului Ploiesti si litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, subrogandu-se in drepturile si obligatiile acestuia.

Art. 6

Aproba transmiterea cu titlu gratuit a Stadionului “Ilie Oana” catre Fotbal Club “Petrolul” Ploiesti pe baza unui contract incheiat cu Serviciul Public “Administratia Bazelor Sportive si de Agrement”.

Art. 7

Celelalte prevederi ale Hotararii nr. 106/2002 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti raman neschimbate.

Art. 8

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa nr. 1

ORGANIGRAMA

 

 

Anexa nr. 2

STAT  DE  FUNCTII

 

Nr. crt.

Denumirea compartimentului si a functiei

Nivel studii

Grad profesional

Treapta

 

1 CONDUCERE

 

1 INSPECTOR DE SPECIALITATE         S                 I-A

   10 DIRECTOR

3 SERVICIUL CONTABILITATE

2 INSPECTOR DE SPECIALITATE         S                 I-A

   20 SEF SERVICIU

3 INSPECTOR                                           M                                          I-A

   30

4 CASIER                                                   M                                          I

   40   

5 MAGAZINER                                         M                                          I

   50

5 SERVICIUL TEHNIC ADMINISTRATIV

6 INSPECTOR DE SPECIALITATE         S                 I-A

    60 SEF SERVICIU

7 MUNCITOR                                             M                                        I

   70 ELECTRICIAN

8 MUNCITOR                                             M                                        I

   80 LACATUS

9 MUNCITOR                                             M                                        I

   90 TIMPLAR

10 MUNCITOR                                           M                                        I

     100 ZIDAR

11 MUNCITOR                                           M                                        I

     110 SOFER

12 MUNCITOR                                           M                                        I

     120 TRACTORIST

13 INGRIJITOR                                          M                                        I

     130

14 INGRIJITOR                                          M                                        I

     140

15 TAXATOR                                             M                                        I

     150

16 TAXATOR                                             M                                        I

     160

17 TAXATOR                                             M                                        I

     170

7 SERVICIUL SANITAR-VETERINAR

18 INSPECTOR DE SPECIALITATE       S                  I-A

     180 SEF SERVICIU

19 INSPECTOR                                          M                                        I

     190 TEHNICIAN    

9   SERVICIUL HIPIC

20 INSPECTOR DE SPECIALITATE       S                   I-A

     200 SEF SERVICIU

21  INSPECTOR                                         M                                        I

      210

22  INSPECTOR                                         M                                        I

      220   

11 SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS, PERSONAL, SECRETARIAT

23  CONSILIER-JURIDIC                         S                  I-A

      230 SEF SERVICIU

24  INSPECTOR                                         M                                       I-A

      240 PERSONAL 

25 INSPECTOR                                          M                                        I-A

     250 PROTECTIA MUNCII

26 ARHIVAR                                              M                                        I

     260

27 SECRETAR-DACTILOGRAF              M                                        I

     270

13 SERVICIUL DEZVOLTARE INVESTITII

28    INSPECTOR DE SPECIALITATE      S                                          I-A

280 SEF SERVICIU                              

29 INSPECTOR DE SPECIALITATE       S                                          I

     290

30 INSPECTOR DE SPECIALITATE       S                                          I

     300