Hotărârea nr. 29/2003

Hotararea nr. 29 privind stabilirea destinatiei spatiilor din cadrul “Complexului de servicii comunitare Bereasca”

HOTARAREA Nr. 29

privind stabilirea destinatiei spatiilor din cadrul “Complexului de servicii comunitare Bereasca”

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Ileana Roman, Catalin Marculescu si Draghici Costica si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu, prin care se propune stabilirea destinatiei spatiilor din cadrul “Complexului de servicii comunitare Bereasca” situat in Ploiesti, str.Strandului nr. 19, domeniu privat al localitatii si repartizarea acestora;

            avand in vedere Hotararea nr. 248/04.10.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, privind achizitionarea imobilului situat in Ploiesti, str. Strandului nr.19, cartier Bereasca;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Stabileste destinatia imobilului din Ploiesti, str. Strandului nr. 19, identificat planului anexa la prezenta hotarare, de “Complex Servicii Comunitare Bereasca”.

Art. 2

Aproba activitatile ce se vor desfasura in “Complex Servicii Comunitare Bereasca” si repartizarea spatiilor astfel :

a)      Dispensar – cabinet medical individual in suprafata desfasurata de 60,56 mp, din care:

§         sala tratamente cu o suprafata de 17,53 mp;

§         cabinet consultatie cu o suprafata de 17,42 mp;

§         sala asteptare cu o suprafata de 20,79 mp;

§         vestiar cu o suprafata de 4,82 mp.

b)      Farmacie – cu o suprafata desfasurata de 85,92 mp din care: 

§         receptura laborator cu o suprafata de 31,22 mp;

§         vestiar cu o suprafata de 13,12 mp;

§         oficina cu o suprafata de 24,89 mp;

§         depozit cu o suprafata de 9,10 mp;

§         birou cu o suprafata de 17,69 mp;

c)      Biroul Relatii cu publicul al Primariei municipiului Ploiesti in suprafata de 17,69 mp;

d)      Sectie de Politie, in suprafata desfasurata de 31,31 mp din care

§         birou cu o suprafata de 11,54 mp;

§         birou cu o suprafata de 9,99 mp;

§         hol cu o suprafata de 9,78 mp.

Art. 3

Aproba atribuirea in comodat, pe termen de 3 ani a spatiului individualizat la art. 2, litera a) in suprafata totala de 60,56 mp Cabinetului Medical Individual, sau medicului de familie la recomandarea Directiei de Sanatate Publica Prahova.

Art. 4

Aproba atribuirea in folosinta gratuita, pe termen de 3 ani a spatiului individualizat la art. 2, litera d) in suprafata totala de 31,31 mp Politiei municipiului Ploiesti pentru a servi drept sectie de politie.

Art. 5

Pentru spatiul prevazut la art. 2, litera b), in functie de ofertele primite se va stabili ulterior modul de atribuire.

Art. 6

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de comodat cu persoanele juridice nominalizate la art. 2 si 3.

Art. 7

Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, Directia Economica si Administratia Domeniului Public si Privat.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu