Hotărârea nr. 28/2003

Hotararea nr. 28 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetatean de Onoare" al municipiului Ploiesti, precum si constituirea “Consiliului de Onoare” al municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 28

privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetatean de Onoare" al municipiului Ploiesti, precum si constituirea “Consiliului de Onoare” al municipiului Ploiesti

 

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier gl(r) ing. Costica Draghici, precum si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Juridic Contencios, prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetatean de Onoare" al municipiului Ploiesti, precum si constituirea “Consiliului de Onoare” al municipiului Ploiesti;

avand in vedere prevederile art. 38 lit. "v" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Aproba Regulamentul de acordare a titlului de "Cetatean de Onoare" al municipiului Ploiesti, conform Anexei nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba constituirea “Consiliului de Onoare” al municipiului Ploiesti “Sfatul Inteleptilor” al caror membrii vor fi “Cetatenii de Onoare” ai municipiului Ploiesti, actualul, fostii si viitorii primari ai municipiului Ploiesti.

Art. 3

Prevederile hotararilor Consiliului Local nr. 57/1995 si 126/1997 isi inceteaza valabilitatea.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios, va aduce la cunostinta publica, prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa

 

R E G U L A M E N T

PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE "CETATEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI PLOIESTI”

- MODIFICARI - COMPLETARI -

 

 

CAPITOLUL I: DEFINIRE, CRITERII DE ACORDARE, PROCEDURI LEGALE

 

Art. 1

Titlul de "Cetatean de Onoare" al municipiului Ploiesti reprezinta CEA MAI INALTA DISTINCTIE acordata de Consiliul Local, unor cetateni romani sau straini.

Art. 2

Prezentul regulament are drept scop reglementarea modului de acordare (retragere) a acestui titlu persoanelor indreptatite la acesta, precum si drepturile si obligatiile ce revin beneficiarului acestora.

Beneficiarul acestui titlu este numai TITULARUL.

Nu este transmisibil urmasilor sau rudelor celui care l-a detinut.

Art. 3

Titlul de "Cetatean de Onoare" al municipiului Ploiesti se poate acorda:

a)      unor inalte personalitati politice, stiintifice sau culturale care, prin activitatea lor socio-profesionala, au contribuit la realizarea unor noi legaturi stiintifice, culturale sau economice cu efecte favorabile municipiului Ploiesti;

b)      celor care, prin activitatea lor cotidiana creeaza in tara sau peste hotare o imagine deosebita municipiului si Romaniei, avand ca rezultate realizarea unor puternice legaturi economico - sociale sau de alta natura, in beneficiul cetatenilor comunitatii respective;

c)      cetatenilor romani sau straini care desfasoara activitati caritabile in municipiul Ploiesti, beneficiari ai acestei activitati fiind orfanii, batranii, copiii abandonati, handicapati, sau institutiile care adapostesc si ingrijesc acesti defavorizati ai soartei;

d)      fostilor detinuti politici sau veterani de razboi care prin activitatile lor ulterioare au adus un aport deosebit la realizarea unei imagini pozitive a municipiului Ploiesti in lume sau au contribuit la realizarea unei legaturi intre municipiu si alte localitati;

e)      bravilor generali si ofiteri ai armatei romane care s-au distins prin fapte de arme, asigurand astfel siguranta nationala si securitatea statului sau dezvoltarea economico-sociala a tarii prin prestatia lor stiintifica, tehnica, economica sau educativa;

f)        unor sportivi nascuti sau formati in municipiul Ploiesti, cu rezultate de exceptie in competitiile sportive internationale (campioni mondiali sau europeni);

g)      celor care au trecut in eternitate dar care, prin prestigioasa lor activitate  au promovat imaginea municipiului Ploiesti si a tarii;

h)      altor categorii.

Art. 4

Dreptul de a propune acordarea titlului de cetatean de onoare al municipiului Ploiesti il au:

        primarul municipiului;

        consilierii municipali (individual sau in grup).

Art. 5

Baza legala pentru propunerea candidatilor la acest titlu este reglementata de legea administratiei publice locale, de prevederile  Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local si de prevederile prezentului.

Art. 6

Documentele necesare pentru promovarea propunerii constau in:

        expunerea de motive a primarului

        raportul de specialitate al compartimentului de specialitate

        referat sau informare de prezentare a biografiei, activitatii persoanei propuse

        avizul comisiei de specialitate

        proiectul de hotarare

Art. 7

Titlul de "Cetatean de Onoare" al municipiului Ploiesti se acorda in sedinta ordinara sau extraordinara si se va aduce la cunostinta cetatenilor urbei, prin publicarea propunerii la proiectul ordinei de zi a sedintei de consiliu.

Art. 8

Consiliul Local al municipiului Ploiesti si Primaria municipiului Ploiesti vor institui o diploma pe care vor fi reproduse stema Consiliului Local si a Primariei municipiului Ploiesti, o insigna pe care se va grava stema municipiului Ploiesti si un brevet cu datele personale ale purtatorului.

Art. 9

Diploma, insigna si brevetul, vor fi inmanate celui caruia i s-a acordat titlul de catre primarul municipiului, in cadrul sedintei de consiliu sau cu prilejul unor evenimente festive marcante, la care vor fi invitati membrii consiliului local.

Art. 10

Nu se poate acorda titlul de "Cetatean de Onoare" persoanelor romane sau straine care au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun sau care nu au capacitatea de exercitiu deplina.

Art. 11

Valorificarea si punerea in valoare a competentelor si bogatei experiente a Cetatenilor de Onoare ai Municipiului Ploiesti, se va realiza prin constituirea CONSILIULUI DE ONOARE AL MUNICIPIULUI - SFATUL INTELEPTILOR - organism consultativ in promovarea unor hotarari ale Consiliului Local sau decizii ale executivului primariei. Din Consiliul de Onoare vor face parte si actualul, fostii si viitorii primari ai municipiului Ploiesti.

Consiliul de Onoare va avea un presedinte, ales dintre cetatenii de onoare ai municipiului Ploiesti.

Modul de organizare si functionare al Consiliului de Onoare se va stabili de catre membrii acestuia in prima sedinta, prin intocmirea unui regulament.

 

CAPITOLUL II: DREPTURILE CETATEANULUI DE ONOARE AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

Art. 12

Acordarea titlului de "Cetatean de Onoare" al municipiului Ploiesti, confera titularului urmatoarele drepturi:

a)      dreptul de a purta insigna pe baza brevetului

b)      inscrierea in CARTEA DE ONOARE a municipiului

c)      accesul gratuit la institutiile social-culturale si locurile publice, pe raza municipiului Ploiesti

d)      dreptul de a circula gratuit in toate mijloacele de transport in comun pe teritoriul municipiului; in acest scop, va primi prin grija executivului, un permis nominal de calatorie, gratuit

e)      accesul gratuit la toate spectacolele si manifestarile stiintifice, cultural-artistice si sportive de pe raza teritoriala a municipiului Ploiesti la care Primaria municipiului Ploiesti este organizator

f)        cazarea cu prioritate prin reducerea cu 50% din cost, in imobilele cu aceasta destinatie si care apartin Consiliului Local Ploiesti

g)      sprijin privind rezolvarea problemelor de sanatate precum si internarea cu prioritate in camin sau azil de batrani, in caz de nevoie

h)      dreptul de a face parte din Consiliul de Onoare al municipiului Ploiesti

i)        in caz de deces, la cererea familiei, atribuirea unui loc in unul din cimitirele municipiului Ploiesti, cu inscriptionarea pe placa a titlului

 

CAPITOLUL III: INDATORIRILE CETATEANULUI DE ONOARE AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

Art. 13

Statutul de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti presupune urmatoarele atributii:

a)      cunoasterea anticipata a prevederilor prezentului regulament de catre fiecare candidat la titlul de Cetatean de Onoare al municipiului Ploiesti

b)      participarea la sesiunile solemne ale Consiliului Local, atunci cand se adreseaza o asemenea invitatie

c)      acceptarea prezentei la unele actiuni care vizeaza interesele fundamentale ale comunitatii si sprijinirea solutionarii unor probleme care tin  de propria competenta si capacitate profesionala

d)      furnizare unor informatii importante, transmise pe adresa executivului ploiestean, in ce priveste eventualele modificari ale statutului personal, in  principal de ordin socio-profesional, care pot imbogati sursa bio-bibliografica a personalitatii in cauza

e)      afirmarea direct sau in scris a unor idei si initiative de natura sa contribuie la adoptarea unor masuri in planul dezvoltarii durabile a localitatii si al amplificarii si diversificarii agendei cetatenesti

f)        promovarea imaginii municipiului Ploiesti in contextul unor activitati la care participa in tara sau strainatate, inclusiv in calitate de Cetatean de Onoare al Ploiestiului

 

CAPITOLUL IV: SANCTIUNI

 

Art. 14

Desfasurarea unor activitati cu caracter ostil localitatii si locuitorilor acesteia, precum si condamnarea printr-o hotarare judecatoresca definitiva si irevocabila atrage dupa sine RETRAGEREA titlului de Cetatean de Onoare si pierderea drepturilor cuprinse in Capitolul II al prezentului regulament.

Art. 15

Retragerea titlului se va adopta in sedinta publica a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, respectandu-se prevederile legale din prezentul regulament, aspect ce va fi adus la cunostinta persoanei implicate in termen de 10 zile.

Art. 16

Hotararea adoptata de catre Consiliul Local poate fi contestata potrivit legii contenciosului administrativ.

 

CAPITOLUL V: DISPOZITII FINALE

 

Art. 17

Toti cetatenii distinsi cu titlul de "Cetatean de Onoare" al municipiului Ploiesti vor fi inscrisi in CARTEA DE ONOARE  a Consiliului Local Ploiesti.

O copie a diplomei de cetatean de onoare al municipiului Ploiesti, va fi expusa pe un panou special, afisat la loc vizibil, in imobilul Primariei Ploiesti.

Art. 18

Dreptul de a dobandi titlul de "Cetatean de Onoare" nu este limitat si este deschis oricarui cetatean ale caror valente sunt compatibile cu prevederile prezentului regulament.

Art. 19

Legatura cu Cetatenii de Onoare si actualizarea evidentei lor, se va asigura de catre Directia Programe, Cooperare.