Hotărârea nr. 27/2003

Hotararea nr. 27 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu Consiliul Judetean Prahova in vederea constituirii Serviciului Public Centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 27

privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu Consiliul Judetean Prahova in vederea constituirii Serviciului Public Centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti, prin care se propune constituirea Serviciului Public Centralizat de alimentare cu energie termica al municipului Ploiesti prin asocierea Consiliului Local Ploiesti cu Consiliul Judetean Prahova;

in conformitate cu prevederile Legii 189/1998 privind finantele publice locale si Legii 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in baza Legii 326/2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala si Ordonanta Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termica produsa centralizat;

in temeiul Legii nr. 215/2001cu privire la administratia  publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu Consiliul Judetean Prahova in vederea constitiuirii Serviciului Public Centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti in sistemul producere – transport - distributie.

Art. 2

Aproba delegarea Serviciului Public Centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Ploiesti, in conditiile legii, unui operator - persoana juridica, in vederea administrarii si reabilitarii sistemului.

Art. 3

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa faca demersurile necesare  pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic - Contecios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu