Hotărârea nr. 26/2003

Hotararea nr. 26 privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu S.C. WILLIS S.R.L. – Willis Tele 7 Prahova, in vederea amplasarii si folosirii unui monitor video rotativ

HOTARAREA Nr. 26

privind asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu S.C. WILLIS S.R.L. – Willis Tele 7 Prahova,  in vederea amplasarii si folosirii unui monitor video rotativ

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat prin care se propune asocierea dintre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. WILLIS S.R.L. - Willis Tele 7 Prahova in vederea amplasarii si folosirii unui monitor video rotativ in scopul difuzarii informatiilor de larg interes in sprijinul cetatenilor din municipiul Ploiesti;

            in conformitate cu propunerile formulate in cadul sedintei de catre domnii consilieri;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in baza Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata;

            avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

            in temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiesti cu S.C. WILLIS S.R.L. - Willis Tele 7 Prahova in vederea amplasarii si folosirii in comun a unui monitor video rotativ, pe terenul ce apartine domeniului public al municipiului Ploiesti in suprafata de 16 mp. situat in Ploiesti, Piata Victoriei conform planului de amplasament - anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

S.C. WILLIS S.R.L. - WILLIS Tele 7 Prahova va folosi monitorul video rotativ in scopuri publicitar-comerciale. Difuzarea oricaror altor materiale va face obiectul unui regulament ce va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Art. 2

Durata asocierii este de 10 ani, cu posibilitate de prelungire, cu acordul partilor.

Art. 3

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa negocieze si sa semneze contractul de asociere.

Art. 4

Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Generala de Dezvoltare Urbana si Directia Fiscala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 februarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu