Hotărârea nr. 25/2003

Hotararea nr. 25 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu CONSTRUIRE SHOW ROOM MATERIALE DE CONSTRUCTIE, GARAJE + BIROURI, cu caracter provizoriu, str. Mihai Eminescu nr. 7, Ploiesti

HOTARAREA Nr. 25

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu

CONSTRUIRE SHOW ROOM MATERIALE DE CONSTRUCTIE, GARAJE + BIROURI

caracter provizoriu, str. Mihai Eminescu nr. 7, Ploiesti

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. EURO INTERMERIDIAN S.R.L., Planul urbanistic de detaliu CONSTRUIRE SHOW ROOM MATERIALE DE CONSTRUCTIE, GARAJE + BIROURI, str. Mihai Eminescu nr. 7 Ploiesti;   

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Planul urbanistic de detaliu CONSTRUIRE SHOW ROOM MATERIALE DE CONSTRUCTIE, GARAJE + BIROURI, str. Mihai Eminescu nr. 7 Ploiesti, la solicitarea S.C. EURO INTERMERIDIAN S.R.L cu conditia respectarii avizului din februarie 2003 al CTUAT la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 2565/2000 si are suprafata de 460.00 mp.                                 

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.          

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu