Hotărârea nr. 23/2003

Hotararea nr. 23 privind vanzarea locuintelor construite din fond de stat si aflate in patrimoniul privat al municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 23

privind vanzarea locuintelor construite din fond de stat si aflate in patrimoniul privat al municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Augustin Mitu si Nastase Oneata si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat prin care se propune ca locuintele construite din fond de stat si aflate in patrimoniul privat al municipiului Ploiesti sa fie vandute in continuare de catre S.C. CONTI S.A. Ploiesti pe baza de protocol;

            in baza Legii nr. 85/1992 modificata si completata privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat si a Decretului Lege nr. 61/1990 privind vanzarea locuintelor construite din fondurile statului catre populatie;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata si a Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

luand in considerare prevederile Legii nr. 236/2001 privind serviciile publice de gospodarire comunala;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba ca vanzarea imobilelor cu destinatia de locuinta construite din fondul de stat si aflate in patrimoniul privat al municipiului Ploiesti sa fie vandute in continuare de catre S.C. CONTI S.A. Ploiesti, pe baza de protocol, potrivit legislatiei in vigoare cu conditia ca esalonarea platii sa nu depaseasca 5 ani de la data perfectarii contractului de vanzare cumparare.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa incheie protocolul cu S.C. CONTI S.A. Ploiesti.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic - Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu