Hotărârea nr. 22/2003

Hotararea nr. 22 privind infratirea municipiului Ploiesti cu municipiul Hincesti din Republica Moldova

HOTARAREA Nr. 22

privind infratirea municipiului Ploiesti cu municipiul Hincesti din Republica Moldova

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului consilier Constantin Nemes si Raportul de specialitate al Directiei de Integrare, prin care se propune infratirea municipiului Ploiesti cu municipiul Hincesti din Republica Moldova;

            avand in vedere adresa Consiliului municipal Hincesti si Decizia nr. 2/2002, din care reiese ca acest Consiliu s-a pronuntat cu privire la necesitatea infratirii municipiului Hincesti cu municipiul Ploiesti;

in temeiul art. 11, 14 si 38 litera “x” si “y” din Legea nr. 215/2000 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E :

 

Art. 1

Aproba infratirea municipiului Ploiesti, judetul Prahova, cu municipiul Hincesti, judetul Lapusna din Republica Moldova.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze acordul de cooperare cu autoritatile administratiei publice ale municipiului Hincesti, dupa obtinerea avizului prevazut de lege, de la Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Administratiei Publice.

Art. 3

Directia Integrare Europeana se insarcineaza cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu