Hotărârea nr. 20/2003

Hotararea nr. 20 privind transmiterea in administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, a imobilului situat in Ploiesti, Soseaua Vestului nr. 19, in care functioneaza Centrul de Formare Profesionala Prahova

HOTARAREA Nr. 20

privind transmiterea in administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, a imobilului situat in Ploiesti, Soseaua Vestului nr. 19, in care functioneaza Centrul de Formare Profesionala Prahova

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnilor Consilierii Dinu Savu, Mitu Augustin si Oneata Nastase si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat - Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu, prin care se propune transmiterea pe o perioada de 10 (zece) ani in administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca - Centrul de Formare Profesionala Prahova, a imobilului situat in Ploiesti, Soseaua Vestului nr. 19;

            avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 601/1993 privind transmiterea unui imobil si a terenului aferent din patrimoniul S.C. „Scoala de Soferi Amatori Ploiesti” in administrarea Ministerului Justitiei, a Ministerului de Interne si a Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

            in baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

avand in vedere prevederile Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba transmiterea pe o perioada de 10 (zece) ani in administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova - Centrul de Formare Profesionala Prahova, a spatiului situat in Ploiesti, Soseaua Vestului nr.19, in suprafata de 463,89 mp, apartinand domeniului public al localitatii in mod gratuit.

Art. 2

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios, Administratia Domeniului Public si Privat vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu