Hotărârea nr. 2/2003

Hotararea nr. 2 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 2

privind  modificarea si completarea  Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si a domnilor consilieri Iulian Teodorescu, Adrian Vasilescu si Elena Trican, precum si  Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publica, Juridic, Contencios prin care se propune modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

            avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 aprobata de Legea nr. 673/2002  privind aprobarea Regulamentului  cadru de organizare si functionare a consiliilor locale;

            in temeiul prevederilor art. 38, alin. 2, lit. “b”  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare si  functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Prevederile Hotararilor Consiliului Local nr. 47/2002 si 94/2002 se modifica in mod corespunzator si Regulamentul de organizare si functionare va fi republicat dandu-se articolelor o noua numerotare.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios va aduce la cunostinta celor interesati, prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 


Anexa

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

CAPITOLUL I – CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL, ALEGEREA VICEPRIMARILOR SI ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE

PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE

 

SECTIUNEA I - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

             

Art. 1

1.      In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, si ale Ordonantei Guvernului nr. 35/2002, aprobata de Legea nr. 673/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, constituirea consiliului local se face in termen de 20 de zile de la data alegerii acestuia. Convocarea, in sedinta de constituire, a consilierilor municipali alesi se face de catre prefect. La sedinta de constituire poate participa  si primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a acestuia nu a fost finalizata.

2.      Sedinta este legal constituita daca se respecta procedura prevazuta la art. 1 alin. 2, 3, 4 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002, aprobata de Legea nr. 673/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale.

Art. 2

Sedinta de constituire a consiliului local va fi condusa de cel mai varstnic consilier ales, asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri, invitati de catre prefect sa preia lucrarile sedintei.

Art. 3

Prin grija secretarului municipiului, vor fi prezentate presedintelui de sedinta  si celor care il asista, procesele-erbale in care au fost consemnate rezultatele  alegerii consiliului local al municipiului Ploiesti,  dosarele consilierilor municipali si ale supleantilor acestora,  comunicate de catre  biroul electoral de circumscriptie .

Art. 4

1.      Pentru validarea mandatelor consilierilor se alege prin vot deschis dintre acestia, pe intreaga durata a mandatului, o Comisie de Validare, alcatuita dintr-un numar impar  de consilieri, 3 sau 5. Numarul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis la propunerea presedintelui de varsta .

2.      Componenta Comisiei de Validare  va reflecta, pe cat posibil, configuratia politica a Consiliului Local.

3.      Propunerile de candidati pentru Comisia de Validare se fac de grupurile care reprezinta aceleasi partide politice, aliante politice, coalitii, sau grupuri independente.

4.      Presedintele de sedinta supune votului deschis candidaturile propuse in ordinea descrescatoare a marimii grupurilor de consilieri care au facut propuneri.

5.      Consilierii hotarasc asupra propunerilor facute cu votul majoritatii celor prezenti, iar rezultatul va fi consemnat in prima hotarare.

Art. 5

Comisia de Validare alege, din randul membrilor sai, un presedinte si un secretar, cu votul majoritatii consilierilor care o compun.

Art. 6

1.      Comisia de Validare examineaza legalitatea alegerii fiecarui consilier si propune Consiliului Local validarea sau, dupa caz, invalidarea mandatelor.      

2.      Comisia de Validare pe baza dosarelor prezentate de presedintele de sedinta elaboreaza propunerile de validare sau invalidare ale mandatelor consilierilor.

3.      Presedintele Comisiei de Validare prezinta in sedinta procesul - verbal cu privire la examinarea legalitatii alegerii consilierilor si propunerile motivate de validare sau invalidare a mandatelor.

4.      Propunerile Comisiei de Validare se supun votului deschis, separat, pentru fiecare consilier in ordine alfabetica. Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carui mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.

5.      Consilierii care absenteaza motivat pot fi validati sau invalidati in lipsa.

6.      Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in a doua hotarare, care se comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.

Art. 7

1.      Dupa validarea mandatelor a cel putin 2/3 din numarul consilierilor, se va proceda la depunerea juramantului potrivit art. 8 din Ordonanta de Urgenta nr. 35/2002 aprobata de Legea nr. 673/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si functionare a Consiliilor Locale.

2.      Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, aceasta consemnandu-se in procesul-verbal al sedintei.

3.      In cazul in care vacantarea mandatelor se refera la consilieri alesi pe liste de candidati, supleantii vor ocupa locurile devenite vacante in ordinea in care sunt  inscrisi in liste, daca, pana la data validarii mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice, aliantele politice si aliantele electorale pe listele carora au candidat supleantii confirma in scris ca acestia fac parte din partidul politic, alianta politica sau alianta electorala respectiva.

4.      Dupa depunerea juramantului a cel putin 2/3 din numarul consilierilor, presedintele de varsta, declara consiliul local constituit. Declararea consiliului local constituit se constata prin a treia hotarare.

Art. 8

1.      Dupa declararea consiliului local ca legal constituit se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta.

2.      Alegerea presedintelui de sedinta se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni. Rezultatul alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in a patra hotarare.

Art. 9

Hotararile privind alegerea comisiei de validare , validarea mandatelor, declararea ca legal constituit a consiliului local si alegerea presedintelui de sedinta, se semneaza de presedintele de sedinta si cei doi asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar.

 

SECTIUNEA II – ALEGEREA VICEPRIMARILOR

 

Art. 10

1.      In conformitate cu prevederile art. 78 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, Consiliul Local al Municipiului Ploiesti alege cei doi viceprimari.

2.      Propunerile de candidati pot fi facute de oricare dintre consilieri sau de catre grupurile de consilieri.

3.      Alegerea viceprimarilor se face prin vot secret. Sunt declarati alesi primii doi candidati care au obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.

4.      Desfasurarea operatiunilor de alegere a viceprimarilor este asigurata de Comisia de Validare adoptata prin votul majoritatii consilierilor.

5.      Alegerea viceprimarilor va fi consemnata in a cincea hotarare a Consiliului Local al Municipiului, prin care se ia act si de incetarea mandatelor de consilieri ale viceprimarilor alesi, fiind validati primii supleanti ai acestora (daca dosarele acestora contin confirmarea sustinerii formatiunii politice apartenente).

Art. 11

Dupa prezentarea raportului privind alegerea viceprimarilor de catre presedintele Comisiei de Validare, viceprimarii alesi depun juramantul prevazut la art.8 din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 aprobata de Legea nr. 673/2002, in fata Consiliului Local.

Art. 12

1.      Mandatul viceprimarilor are o durata egala cu mandatul Consiliului Local.

2.      Daca mandatul Consiliului Local inceteaza inainte de termen, mandatele viceprimarilor inceteaza de drept fara nici o alta formalitate.

Art. 13

Schimbarea din functie a unui viceprimar sau dupa caz a viceprimarilor, se face la propunerea motivata a Primarului sau a 1/3 din numarul consilierilor, si se adopta de Consiliul Local cu votul a 2/3 din numarul consilierilor in functie.

Art. 14

1.      In cazul suspendarii din functie a ambilor viceprimari, Consiliul Local al Municipiului Ploiesti poate delega prin hotarare doi consilieri care vor indeplini temporar atributiile viceprimarilor.

Daca numai unul dintre viceprimari este suspendat din functie, atributiile acestuia vor fi preluate temporar de catre celalalt viceprimar.

2.      Actul de delegare il reprezinta Hotararea Consiliului Local, care se adopta cu  votul majoritatii consilierilor in functie.

 

SECTIUNEA III – ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COMISIILOR

DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE

 

Art. 15

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti organizeaza sase Comisii de specialitate, in principalele domenii de activitate ale unitatilor administrativ - teritoriale, astfel:

1.      Comisia de buget finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze;

2.      Comisia pentru valorificarea  patrimoniului, servicii catre populatie, comert, turism, agricultura si promovare operatiuni comerciale;

3.      Comisia pentru utilitati publice, calitatea vietii si protectia mediului;

4.      Comisia pentru organizare si dezvoltare urbanistica,  realizarea lucrarilor publice, circulatie rutiera, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

5.      Comisia pentru protectie si asistenta sociala, ordine publica, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, petitii si reclamatii;

6.      Comisia pentru invatamant, sanatate, stiinta, cultura, culte, tineret si sport.

Art. 16

1.      Organizarea Comisiilor de specialitate se face prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti .

2.      Componenta comisiilor de specialitate va reflecta, pe cat posibil, configuratia politica a Consiluilui Local avandu-se in vedere pregatirea profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea fiecare consilier. Fiecare comisie va fi constituita dintr-un numar impar de consilieri.

3.      In prima lor sedinta, comisiile de specialitate isi aleg prin vot deschis cate un presedinte si un secretar.

4.      Presedintele comisiei de specialitate va putea fi schimbat cu votul majoritatii consilierilor care compun comisia, atunci cand acesta se afla in imposibilitate sa isi exercite atributiile precum si in alte situatii, la solicitarea presedintelui, a membrilor comisiei sau a Consiliului Local.

5.      In situatia in care comisiile nu pot sa desemneze presedintele si/sau secretarul, alegerea acestora se face de catre plenul Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

6.      Componenta comisiilor de specialitate se poate modifica ori de cate ori este cazul. 

Art. 17

Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:

1.      conduce lucrarile sedintelor si asigura reprezentarea acesteia in raporturile cu Consiliul Local, cu executivul si cu celelalte comisii;

2.      convoaca sedintele comisiei;

3.      poate invita si alte persoane sa participe la lucrarile comisiei .

4.      participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce sau daca este solicitat;

5.      sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisia pe care o conduce;

6.      asigura buna desfasurare a sedintei, putand aplica sanctiunile prevazute la art. 65  din prezentul Regulament.

7.      presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, de regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Art. 18

Secretarul comisiei de specialitate indeplineste urmatoarele atributii principale:

1.      asigura redactarea avizelor si proceselor verbale si inlocuieste presedintele in lipsa acestuia;

2.      efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;

3.      indeplineste orice alte sarcini stabilite de comisie, presedinte sau prevazute de regulamentul  de organizare si functionare al consiliului.

Art. 19

1.      Convocarea sedintelor comisiei se face cu cel putin trei zile inainte.

2.      Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

3.      Participarea consilierilor la sedintele comisiei este obligatorie.

4.      In cazul in care un membru lipseste nejustificat de la mai mult de doua sedinte consecutive, presedintele va cere sanctionarea acestuia conform Regulamentului Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

Art. 20

1.      Comisiile de specialitate lucreaza in plen si hotarasc cu votul majoritatii membrilor. Votul in comisie este, de regula, deschis. In anumite situatii, comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.

2.      Sedintele comisiilor de specialitate sunt de regula, publice. Activitatea comisiilor de specialitate se va desfasura potrivit atributiilor stabilite in prezentul regulament cu sprijinul serviciilor publice, societatilor comerciale, regiilor autonome si a institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Lcal al Municipiului Ploiesti.

3.      Dezbaterile din sedintele comisiilor se consemneaza in procese verbale semnate de toti membrii prezenti.Acestea pot fi puse, la cerere, la dispozitia Consiliului Local, a primarului si a Secretarului Municipiului Ploiesti, prin grija presedintelui comisiei.                 

4.      Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atat amendamentele si propunerile acceptate, cat si cele respinse.

5.      Avizele vor consemna cu cate voturi s-a aprobat  sau s-a respins fiecare proiect de hotarare.

6.      Avizele sau rapoartele comisiilor se vor difuza tuturor consilierilor, prin grija secretarului Municipiului, in termenele prevazute de lege pentru convocarea sedintelor Consiliului Local.

Art. 21

1.      Presedintii comisiilor de specialitate vor umari ca ordinea de zi si data convocarii comisiilor sa se stabileasca in concordanta cu programul sedintelor Consiliului Local.

2.      Pentru dezbaterea proiectelor de hotarari sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de catre initiator.

3.      Consilierul desemnat potrivit alin. precedent va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost adoptate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.

4.      In vederea clarificarii problemelor ce pot apare pe parcursul dezbaterii Proiectului  de hotarare, la sedintele comisiilor de specialitate vor participa specialisti din aparatul propriu al Consiliului Local sau de la unitatile aflate in subordinea acestuia, functie de specificul Proiectului de hotarare ce se va dezbate.

Art. 22

1.      Consiliul Local al Municipiului Ploiesti poate organiza din proprie initiativa sau la initiativa Primarului, dupa caz, comisii - speciale de analiza si verificare - potrivit nevoilor si intereselor sale, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

2.      Comisiile speciale de analiza si verificare se constituite pe o perioada determinata, obiectivele si tematica acestora stabilindu-se prin hotarare a Consiliului Local.

3.      Apartenenta unui consilier la o comisie de specialitate nu impiedica includerea sa in componenta comisiilor de analiza si verificare.

4.      Comisiile de analiza si verificare prezinta in plenul Consiliului Local rapoarte asupra activitatii desfasurate si a concluziilor desprinse.

Art. 23

Operatiunile desfasurate in cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numarul si denumirea acestora, numarul membrilor fiecarei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecarui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominala a acestora, se stabilesc prin a sasea hotarare a Consiliului Local al Municipiului.

Art. 24

Atributiile comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Ploiesti sunt urmatoarele:

 

I. ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU BUGET, FINANTE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII, PROGNOZE

 

1.      Analizeaza si avizeaza proiectul bugetului local precum si al institutiilor publice de subordonare locala, formarea, administrarea si executarea acestora, virari de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare, contractari de imprumuturi si contul de incheiere a exercitiului bugetar ;

2.      Analizeaza si propune stabilirea de impozite si taxe locale precum si taxe speciale, pe timp limitat, in conditiile legii;

3.      Urmareste si analizeaza modul in care se administreaza domeniul public si privat al municipiului Ploiesti, precum si inventarierea acestuia;

4.      Urmareste si analizeaza activitatea serviciilor publice, societatilor comerciale,  regiilor autonome si a institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, propunand masuri in consecinta;

5.      Avizeaza si inainteaza spre aprobare studii, strategii, prognoze orientative si programe de dezvoltare economico-sociala;

6.      Urmareste modul de identificare si valorificare de catre executiv a tuturor surselor de venituri proprii, precum si modul de utilizare eficienta a acestora;

7.      Solicita,  datele si informatiile necesare de la agentii economici sau de la institutii si alte organe din teritoriu in vederea indeplinirii obiectului de activitate al comisiei;

8.      Solicita Primarului informatii cu privire la indeplinirea hotararilor Consiliului Local de catre serviciile de specialitate din cadrul executivului in domeniile de activitate ale comisiei si propune masuri in consecinta;

9.      Avizeaza proiectele de hotarare privind organigrama si numarul de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, al serviciilor publice, societatilor comerciale, regiilor autonome si institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local;

10.  Colaboreaza cu celelalte comisii de specialitate ale Consiliului Local in probleme ce tin de obiectul de activitate al comisiei;

11.  Analizeaza propunerile si sesizarile inaintate comisiei, initiaza proiecte de hotarari, rezolva orice alte probleme aferente domeniului sau de activitate.

 

II. ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII  CATRE  POPULATIE, COMERT, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERATIUNI COMERCIALE

 

1.      Analizeaza si propune infiintarea de servicii publice, societati comerciale si regii autonome de interes local, in domeniul sau de activitate, precum si asupra participarii, cu capital sau cu bunuri, la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local in conditiile legii, analizeaza si propune asupra vanzarii, cumpararii, concesionarii sau inchirierii de bunuri sau de servicii publice de interes local;

2.      Propune infiintarea si organizarea de servicii publice, in conditiile prevazute de lege;

3.      Urmareste asigurarea libertatii comertului si a concurentei loiale, inainteaza propuneri  pentru imbunatatirea activitatii comerciale, in conditiile legii ;

4.      Propune infiintarea de piete, targuri si oboare, avizeaza regulamentele de organizare si functionare a acestora;

5.      Propune stabilirea de relatii de cooperare  sau asociere cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; avizeaza infratirea orasului cu unitati administrativ teritoriale similare din alte tari;

6.      Propune si urmareste in conditiile legii cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale sau internationale ale autoritatilor administratiei publice locale in vederea promovarii unor interese comune;

7.      Propune incheierea unor acorduri cu alte autoritati ale administratiei publice locale, inclusiv prin alocare de fonduri, in scopul derularii unor programe de dezvoltare locala si/sau regionala, in conditiile legii;

8.      Avizeaza proiectele de hotarari elaborate in domeniul de activitate al comisiei;

9.      Propune si inainteaza spre aprobarea Consiliului Local studii, prognoze si programe de dezvoltare a retelei comerciale si de servicii la nivelul Municipiului Ploiesti;

10.  Analizeaza si propune Consiliului Local al Municipiului Ploiesti masuri de  de promovare a investitiilor cu agenti economici interni si externi;

11.  Analizeaza propunerile si sesizarile inaintate comisiei, initiaza proiecte de hotarari, rezolva orice alte probleme aferente domeniului sau de activitate;

12.  Solicita Primarului informatii cu privire la  indeplinirea hotararilor Consiliului Local de catre serviciile de specialitate din cadrul executivului in domeniul de activitate al comisiei si propune masuri in consecinta;

13.  Avizeaza proiectele de hotarare privind organigrama si numarul de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, al serviciilor publice, societatilor comerciale, regiilor autonome si institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local;

14.  Urmareste asigurarea conditiilor necesare bunei functionari a institutiilor de invatamant preuniversitar si inainteaza propuneri pentru imbunatatirea activitatii acestora. 

 

III. ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU UTILITATI PUBLICE,

CALITATEA VIETII SI PROTECTIA MEDIULUI

 

1.      Urmareste si analizeaza pe criterii de eficienta activitatea serviciilor publice, societatilor comerciale, regiilor autonome si institutiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti ce au ca obiect de activitate furnizarea de utilitati populatiei;

2.      Analizeaza si propune infiintarea de servicii publice, societati comerciale si regii autonome de interes local, in domeniul sau de activitate, precum si asupra participarii, cu capital sau cu bunuri, la societati comerciale pentru realizarea de lucrari si servicii de interes public local in conditiile legii.

3.      Urmareste si analizeaza actiunile pentru refacerea si protectia mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii si face propuneri in consecinta;

4.      Monitorizeaza principalii indicatori ce reflecta calitatea vietii locuitorilor Municipiului Ploiesti, propune masuri de imbunatatire a calitatii vietii;

5.      Analizeaza, propune si avizeaza studii si documentatii in domeniul de activitate al comisiei;

6.      Solicita Primarului informatii cu privire la activitatea serviciilor de specialitate din cadrul executivului in indeplinirea atributiilor ce revin Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, in domeniul de activitate al comisiei si propune masuri in consecinta;

7.      Analizeaza propunerile si sesizarile inaintate comisiei, initiaza proiecte de hotarari, rezolva orice alte probleme aferente domeniului sau de activitate;

8.      Avizeaza proiectele de hotarari elaborate in domeniul de activitate al comisiei;

9.      Avizeaza proiectele de hotarare privind organigrama si numarul de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, al serviciilor publice, societatilor comerciale, regiilor autonome si institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

 

IV. ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA,

REALIZAREA  LUCRARILOR PUBLICE, CIRCULATIE RUTIERA,

CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI DE ARHITECTURA

 

1.      Propune Consiliului Local si dupa caz avizeaza studii, strategii, prognoze orientative si programe de organizare si amenajare a teritoriului;

2.      Propune instituirea de norme specifice pentru servicii publice, societati comerciale, regii autonome si institutii publice de interes local ce se afla sub autoritatea  Consiliului Local, cu respectarea criteriilor generale stabilite de lege; dupa aprobarea acestora urmareste modul de aplicare si propune masuri de imbunatatire;

3.      Analizeaza, avizeaza si inainteaza spre aprobare, in conditiile legii, Consiliului Local al Municipiului Ploiesti planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului, precum si masurile necesare realizarii acestora;

4.      Avizeaza documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local;

5.      Analizeaza, avizeaza si urmareste programele cu privire la organizarea circulatiei rutiere, starea drumurilor si implantarea semnelor de circulatie;

6.      Analizeaza, propune si avizeaza studii si documentatii privind protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

7.      Propune stabilirea de relatii de cooperare  sau asociere cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;  avizeaza infratirea orasului cu unitati administrativ teritoriale similare din alte tari;

8.      Analizeaza, propune si avizeaza studii si documentari privind protectia si conservarea monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale; propune masuri pentru imbunatatirea activitatii in aceste domenii ;

9.      Solicita Primarului informatii privind indeplinirea Hotararilor Consiliului Local de catre serviciile de specialitate din cadrul executivului in îndeplinirea atributiilor ce revin Consiliului Local al Municipiului Ploiesti in domeniul de activitate al comisiei si propune masuri in consecinta;

10.  Analizeaza periodic conform legislatiei in vigoare respectarea disciplinei in constructii si inainteaza propuneri pentru imbunatatirea activitatii in acest domeniu;

11.  Analizeaza sesizarile inaintate comisiei, initiaza proiecte de hotarari, rezolva orice alte probleme din domeniului sau de activitate;

12.  Avizeaza proiectele de hotarari elaborate in domeniul de activitate al comisiei.

 

V. ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU PROTECTIE SI ASISTENTA SOCIALA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTURILOR SI LIBERTATILOR CETATENESTI, PETITII SI RECLAMATII

 

1.      Urmareste, analizeaza si propune imbunatatirea masurilor de protectie  si asistenta sociala la nivelul Municipiului Ploiesti ;

2.      Propune si avizeaza infiintarea unor institutii de binefacere la nivel local;

3.      Urmareste asigurarea ordinii publice, propune masuri si programe de masuri cu institutiile abilitate privind cresterea gradului de siguranta a cetatenilor;

4.      Monitorizeaza respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor;

5.      Analizeaza periodic stadiul rezolvarii cererilor, sesizarilor si reclamatiilor adresate de cetateni Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, executivului sau agentilor economici aflati sub autoritatea Consiliului Local;

6.      Propune Consiliului Local initierea de sondaje de opinie pe teme de larg interes cetatenesc;

7.      Analizeaza propunerile si sesizarile inaintate comisiei, initiaza proiecte de hotarari, rezolva orice alte probleme aferente domeniului sau de activitate.

8.      Avizeaza proiectele de hotarari elaborate in domeniul de activitate al comisiei.

9.      Avizeaza proiectele de hotarare privind organigrama si numarul de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, al serviciilor publice, societatilor comerciale, regiilor autonome si institutiilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

 

VI. ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU INVATAMANT, SANATATE, STIINTA,

CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

 

1.      Urmareste asigurarea conditiilor necesare bunei functionari a institutiilor de invatamant, sanitare, de cultura, tineret si sport;

2.      Propune masuri de sprijinire a activitatii cultelor religioase, in conditiile legii; urmareste realizarea masurilor propuse;

3.      Propune conferirea titlului de “Cetatean de Onoare” al Municipiului Ploiesti persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite;

4.      Avizeaza proiectele de hotarari privind bugetele si alocatiile bugetare pentru unitatile de invatamant , sanatate, stiinta, cultura, tineret si sport aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti;

5.      Avizeaza masurile ce se impun pentru prevenirea si limitarea epidemiilor si epizotiilor.

6.      Propune masuri pentru instiintarea, alarmarea, protectia si pregatirea organelor de conducere, angajatilor, populatiei, precum si protectia bunurilor materiale in caz de calamitati sau dezastre;

7.      Urmareste desfasurarea de actiunilor culturale si sportive la nivelul comunitatii locale;

8.      Analizeaza propunerile si sesizarile inaintate comisiei, initiaza proiecte de hotarari, rezolva orice alte probleme aferente domeniului sau de activitate;

9.      Avizeaza proiectele de hotarari elaborate in domeniul de activitate al comisiei;

10.  Propune masuri pentru crearea conditiilor necesare petrecerii timpului liber al cetatenilor si asigura desfasurarea de actiuni cu caracter educational.                                        

 

CAPITOLUL II

SECTIUNEA I – FUNCTIONAREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

Art. 25

1.      Consiliul Local al Municipiului Ploiesti se intruneste in sedinte ordinare lunare.De regula sedinta ordinara are loc in ultima zi de vineri a lunii.

2.      Convocarea in sedinta ordinara se face de catre primar, prin intermediul secretarului Municipiului, cu cel putin 5 zile  inaintea acesteia.

3.      Consiliul Local se poate intruni in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar, la cererea primarului sau a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului.Convocarea se face cu cel putin 3 zile inaintea sedintei.

4.      In caz de forta majora si stare de urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului convocarea Consiliului Local se poate face de indata.

5.      Convocarea se face in scris si se consemneaza in procesul verbal al sedintei. Invitatia la sedinta va preciza proiectul ordinei de zi, data, ora si locul desfasurarii acesteia.

6.      Proiectul ordinei de zi se aduce la cunostinta publica locuitorilor prin presa locala sau prin orice alt mijloc de publicitate (afisare la sediul institutiei, comunicat de presa).

Art. 26

Sedintele Consiliului Local, sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie.    

Art. 27

Consiliul poate mandata, inclusiv la initiativa primarului, consilieri, specialisti in anumite domenii de activitate, pentru urmarirea si realizarea unor activitati si programe.Consilierii mandatati vor informa Consiliul asupra rezultatelor mandatului primit.

Art. 28

Dezbaterea problemelor se face de regula in ordinea  in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi, aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarare, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvantul presedintelui comisiei de specialitate si daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.

Art. 29

Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare.

Amendamentele formulate se supun votului consiliului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

Art. 30

Proiectele de hotarari se afiseaza prin sistem de proiectie, in timpul sedintei, forma afisata fiind cea supusa aprobarii Consiliului Local.

 

SECTIUNEA II – PRESEDINTELE DE SEDINTA

 

Art. 31

Dupa declararea ca legal constituit, Consiliul Local alege dintre membrii sai, prin vot deschis un presedinte de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce lucrarile si va semna hotararile adoptate.

Consilierul ales ca presedinte de sedinta, poate fi schimbat din functie la initiativa a 1/3 din numarul consilierilor, cu votul majoritatii consilierilor aflati in functie.                           

Art. 32

Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:

a)      conduce lucrarile sedintei Consiliului.

b)      supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor conform datelor furnizate de secretar.

c)      semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul-verbal al sedintei;

d)      asigura mentinerea ordinii si respectarea Regulamentului de desfasurare a sedintelor;

e)      supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;

f)        aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni;

g)      acorda cuvantul altor persoane ce participa la sedinta  Consiliului Local numai cu votul majoritatii consilierilor;

h)      indeplineste orice atributii prevazute de lege, de prezentul Regulament sau insarcinari date de consiliul local.

Art. 33

In cazul in care presedintele de sedinta ales pentru sedinta respectiva nu-si poate indeplini atributiile se procedeaza la alegerea altui consilier in aceasta functie, conform art. 31  din prezentul Regulament.

Art. 34

Convoaca cu cel putin 24 de ore inaintea sedintelor Consiliului Local, prin grija secretarului Municipiului Ploiesti, presedintii comisiilor de specialitate, primarul si viceprimarii pentru a discuta principalele probleme inscrise pe proiectul ordinei de zi.

Art. 35

1.      Presedintele de sedinta supune aprobarii Consiliului incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia Consiliului.

2.      ererea de incheiere a dezbaterii sau, dupa caz, de continuare a sedintei in alta zi, se aproba cu votul majoritatii consilierilor prezenti.

 

SECTIUNEA III – PRIMARUL

 

Art. 36

Primarul reprezinta comuna sau orasul in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.

In calitatea sa de ales local, Primarul indeplineste o functie de autoritate publica, beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.

Art. 37

Primarul participa obligatoriu la sedintele Consiliului Local, fara drept de vot si are urmatoarele atributii in afara celor prevazute de lege:

a)      Prezinta semestrial Consiliului;

        situatia rezolvarii cererilor si petitiilor cetatenilor, institutiilor si a altor persoane juridice;

        situatia indeplinirii hotararilor Cosiliului Local;

b)      Urmareste ca in fiecare sedinta de Consiliu sa fie propus cel putin un proiect de hotarare;

c)      Indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau incredintate prin mandat de Consiliul Local;

Art. 38

In caz de vacanta a functiei de Primar, atributiile conferite acestuia prin prezentul Regulament, vor fi exercitate de unul dintre viceprimari, desemnat de Consiliul Local al Municipiului Ploiesti prin votul secret al majoritatii consilierilor.

 

SECTIUNEA IV - ATRIBUTIILE SECRETARULUI

 

Art. 39

1.      Secretarul municipiului participa in mod obligatoriu la sedintele Consiliului Local, fara drept de vot si are urmatoarele atributii principale:

a)      asigura indeplinirea procedurii de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;

b)      asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;

c)      efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinta a consilierilor;

d)      numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;

e)      informeaza presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;

f)        asigura intocmirea stenogramei sau a procesului- verbal,  pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiata a sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului;

g)      asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;

h)      urmareste ca la deliberare si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 47 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;

i)        prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarari sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;

j)        contrasemneaza in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local pe care le considera legale;

k)      poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;

l)        acorda membrilor consiliului, asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Asemenea obligatii revin si aparatului propriu al consiliului local.

2.      Secretarul indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, de regulamentul de organizare si functionare a consiliului sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

 

SECTIUNEA V - PROCEDURA INITIERII PROIECTELOR DE HOTARARI

 

Art. 40

1.      Dreptul   la initiativa   pentru   proiectele   de   hotarare  apartine primarului si consilierilor.

2.      Proiectele de hotarari trebuie insotite de raportul compartimentului de specialitate in al carui domeniu de activitate se inscrie problematica supusa analizei si de o expunere de motive a initiatorului, redactata in forma prevazuta de lege si se depun la Secretarul municipiului.

Art. 41

1.      Proiectele de hotarari se inscriu in ordinea de zi a sedintelor numai daca sunt insotite de avizele comisiei de specialitate pe domeniul respectiv prin mentionarea titlului si a initiatorului. In cazul in care, la un proiect de hotarare nu toate avizele sunt favorabile, Consiliul Local,  urmeaza sa decida, prin vot cu privire la proiectul de hotarare. Ele se aduc la cunostinta consilierilor, in termenele prevazute de lege prin grija secretarului municipiului.

2.      Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, cu votul majoritatii consilierilor prezenti, situatie in care avizele de specialitate vor fi emise si  in timpul sedintei.

Art. 42

1.      Proiectele de hotarari, expunerile de motive, rapoartele de specialitate si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre Primar impreuna cu Secretarul Municipiului.          

2.      data cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre  aceasta a avizului.

3.      Initiatorul proiectului de hotarare poate proceda la completarea, modificarea, sau  retragea acestuia, pana la supunerea sa aprobarii Consiliului Local.

Art. 43

1.      Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.

2.      Avizul se transmite secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre Primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu convocarea pentru sedinta.

Art. 44

Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.

 

SECTIUNEA VI - DESFASURAREA SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL

 

Art. 45

1.      Sedintele Consiliului Local sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea consilierilor in functie;

2.      Consilierii sunt obligati sa fie prezenti la sedinta la ora stabilita si sa se inscrie in registrul de prezenta pastrat prin grija Secretarului municipiului.

Art. 46

1.      Fiecare sedinta a Consiliului Local al Municipiului Ploiesti va fi precedata, de regula cu 5 zile inainte de sedinta ordinara si cu 48 ore inainte de sedinta extraordinara, de o analiza operativa a problemelor ce figureaza in proiectul ordinii de zi a sedintei, la care vor participa primarul, viceprimarii, presedintii de comisii si liderii grupurilor de consilieri din Consiliul Local (cand nu sunt presedinti de comisii), sau oricare consilier interesat. In absenta presedintilor de comisii, vor participa secretarii de comisii. Modificarile sau completarile proiectelor de hotarare propuse in cadrul grupului operativ vor fi aduse la cunostinta consiliului in sedinta acestuia, de catre presedintele de sedinta  sau secretar, urmand a fi supuse votului in plen.

2.      Cei de mai sus constituie “Grupul de coordonare operativa” al Consiliului Local al Municipiului Ploiesti care va fi convocat prin grija Secretarului municipiului.

Art. 47

La lucrarile sedintei Consiliului Local pot asista si lua cuvantul, fara drept de vot, Prefectul, Presedintele Consiliului Judetean, reprezentantii acestora, deputatii, senatorii, sefii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ teritoriale, in probleme ce privesc domeniile de responsabilitate ale acestor servicii, precum si persoanele interesate, invitate de Primar (conform art. 32. lit. “g”).

Art. 48

1.      Forma proiectelor de hotarare ce se supune dezbaterii plenului consiliului este cea afisata pe ecranul de proiectie, in mod public, in sala de sedinte;

2.      Dezbaterile proiectelor de hotarari si a propunerilor sunt generale si pe articole;

3.      In cadrul dezbaterilor, consilierii pot propune amendamente. Acestea vor fi supuse votului plenului consiliului de catre presedintele de sedinta, in ordinea in care au fost formulate;

4.      Amendamentul ce a fost propus va fi incorporat in textul proiectului de hotarare, fiind inserat in timpul desfasurarii sedintei;

5.      Presedintele de sedinta supune votului consiliului proiectul de hotarare cu toate modificarile si completarile intervenite pana in  acel moment.

6.      Presedintele de sedinta anunta daca proiectul de hotarare a fost adoptat sau respins, dupa caz, pe baza rezultatului votului comunicat de Secretarul Municipiului.

7.      Forma adoptata va face obiectul hotararii semnata de presedintele de sedinta si contrasemnata de catre secretar, care va fi indosariata in dosarul sedintei si va avea acelasi cuprins cu forma de pe suportul magnetic.

 

SECTIUNEA VII – POCEDURA DE VOT

 

Art. 49

1.      Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret, nefiind admis votul prin delegare.

2.      Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau apel nominal. In procesul verbal al sedintei se va consemna in mod obligatoriu, rezultatul nominal al votului.

3.      Voturile pot fi precedate de motivarea optiunii.

4.      Consiliul hotaraste la propunerea presedintelui de sedinta sau a unui consilier ce modalitate de vot se va folosi, afara de cazul in care prin lege se stabileste o anumita procedura de vot.

Art. 50

Votarea prin apel nominal se face in modul urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor “pentru”, “contra” si “abtinere” (consilierul   nu-si exprima vointa nici pentru aprobarea proiectului de hotarare, nici pentru respingerea acestuia). Presedintele de sedinta da citire numelui si prenumelui consilierului, fiecare consilier raspunde “pentru”, “contra” sau “abtinere” si semneaza. Dupa terminarea apelului se repeta numele si prenumele consilierilor care nu au raspuns.

Art. 51

1.      Pentru votul secret se folosesc buletine de vot.

2.      Numararea voturilor se face de catre Comisia de Validare care va prezenta consiliului rezultatul voturilor printr-un proces verbal.

Art. 52

Daca in urma dezbaterilor din sedinta Consiliului Local se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele de sedinta poate hotari retrimirerea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul respectiv raportul.

Art. 53

Pe timpul desfasurarii sedintei consilierii au obligatia de a respecta ordinea si disciplina si de a se incadra in ordinea de zi aprobata.

Art. 54

In timpul sedintelor Consiliului Local al Municipiului Ploiesti si ale comisiilor de specialitate ale acestuia, NU SE FUMEAZA si nu se utilizeaza aparatele de telefonie mobila.

Art. 55

Pentru buna organizare a lucrarilor consiliului local si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta isi poate organiza un aparat permanent de lucru format din 1 - 2 persoane cu studii superioare, de regula juridice sau administrative.

Art. 56

1.      Proiectele de hotarari care au fost amanate sau respinse se indosariaza  la mapa cu originale a sedintei respective.

2.      Proiectele de hotarari respinse pot fi aduse in fata Consiliului Local, dupa ce au fost reexaminate, reluandu-se intreaga procedura necesara pentru a figura pe ordinea de zi a unei sedinte viitoare (prezentarea in comisii, obtinerea avizului, etc.).

 

CAPITOLUL III

SECTIUNEA I – EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER – NORME PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

 

Art. 57

1.      Consilierul se bucura de drepturile si protectia acordata de lege.

2.      In calitatea lor de alesi locali, consilierii indeplinesc o functie de autoritate publica beneficiind de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele ce indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.

Art. 58

1.      Schimbarile survenite in activitatea sau situatia consilierului, de natura sa faca imposibila sau incompatibila exercitarea mandatului, se aduc la cunostinta consiliului local in cel mult 10 zile de la data aparitiei acestora.

2.      Secretarul va informa Consiliul in prima sedinta despre aceasta situatie.

Art. 59

1.      Pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor pe domenii de specialitate, consilierul are dreptul la o indemnizatie lunara stabilita pe baza valorii de referinta sectoriala, inmultita cu coeficientul de multiplicare.

2.      Consiliul local poate hotari diminuarea cuantumului indemnizatiei si a cotei in care se fac decontarile, in concordanta cu posibilitatile de finantare.

3.      Consilierul are dreptul, dupa caz, la diurna de deplasare si plata cheltuielilor de transport si de cazare pentru activitatile legate de exercitarea mandatului, la nivelul celor acordate primarului si viceprimarilor.

4.      Consilierii sunt obligati ca in indeplinirea mandatului sa organizeze periodic intalniri cu cetatenii si sa acorde audiente.

5.      Fiecare consilier si viceprimarii sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate care va fi facut public prin grija secretarului.

6.      Consilierii raspund solidar pentru activitatea Consiliului Local din care fac parte, sau in nume propriu pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului precum si pentru hotararile pe care le-au votat.

 

SECTIUNEA II – ABSENTE SI DEMISII

 

Art. 60

1.      Participarea consilierilor la sedintele Consiliului si ale comisiilor pe domenii de activitate este obligatorie.

2.      Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie presedintelui de sedinta sau secretarului unitatii administrativ teritoriale.

Art. 61

Consilierul care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi sanctionat, potrivit Regulamentului.

Art. 62

Consilierul poate demisiona prin cerere scrisa prezentata Consiliului, urmand a se face aplicarea procedurii stabilite de Statutul alesilor locali.

 

SECTIUNEA III – SANCTIUNI

 

Art. 63

Incalcarea de catre un consilier a obligatiilor ce ii revin in exercitarea mandatului constituie abatere si se sanctioneaza potrivit legii si prezentului Regulament. La aplicarea sanctiunilor se va tine seama de gravitatea abaterilor, frecventa acestora si conditiile producerii lor.

Art. 64

1.      In exercitarea atributiilor sale cu privire la mentinerea ordinii si respectarea regulamentului in timpul sedintei, presedintele de sedinta poate aplica urmatoarele sanctiuni :

a) avertisment;

b) chemarea la ordine;

c) retragerea cuvantului;

d) eliminarea din sala de sedinta.

2.      Eliminarea din sala de sedinta echivaleaza cu absenta nemotivata.

Art. 65

1.      Consiliul poate hotari cu votul a 2/3 din numarul consilierilor in functie aplicarea urmatoarelor sanctiuni consilierilor care, in exercitarea mandatului au savarsit abateri de la prezentul Regulament :

a) interzicerea de a participa la lucrarile urmatoarei sedinte;

b) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;

c) retragerea indemnizatiei de sedinta cuvenita pentru una/doua sedinte.

2.      Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua luni.

3.      Pe perioada excluderii consilierului in cauza nu este luat in calcul la stabilirea cvorumului de lucru.

4.      Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, precum si interzicerea participarii la urmatoarea sedinta de consiliu, au drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.

 

SECTIUNEA IV – INTREBARI SI INTERPELARI,

INFORMAREA CONSILIERILOR, PETITII

 

Art. 66

1.      Fiecare consilier poate adresa intrebari primarului, viceprimarilor, Secretarului municipiului, precum si celorlalti sefi ai serviciilor administratiei publice locale.

2.      Prin intrebari se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.

3.      Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta. In cazul unor raspunsuri nesatisfacatoare sau incomplete, consilierul poate solicita reluarea sau completarea raspunsului.

Art. 67

Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde la data fixata de Consiliu.

Art. 68

Consilierii pot solicita Primarului informatii cu privire la acte sau dosare ale Consiliului. Informatiile se pot cere si comunica in scris.

Art. 69

1.      Petitiile adresate de catre cetateni Consiliului, se inscriu intr-un registru, primesc un  numar, consemnandu-se elementele principale cu privire la petent si obiectul cererii.  

2.      Secretarul municipiului transmite petitia comisiei de specialitate spre analiza, care poate fi urmata de propuneri ce vor fi aduse la cunostinta consilierilor intr-o sedinta viitoare.

3.      Petitionarul va fi incunostiintat prin grija secretarului si a compartimentelor de specialitate asupra modului de solutionare a petitiei.

4.      Semestrial, Consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor primite, si a problemelor ridicate la audiente.

 
CAPITOLUL IV
SECTIUNEA  I – DISPOZITII  FINALE

 

Art. 70

Conducerea executiva asigura consilierilor, la  cerere, asistenta de specialitate.

Art. 71

Adoptarea si modificarea Regulamentului Consiliului Local al Municipiului Ploiesti se face cu votul a doua treimi din numarul consilierilor in functie.

Art. 72

In termen de 15 zile de la constituirea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, Primarul si fiecare consilier vor depune in plic sigilat la Secretarul municipiului DECLARATIA DE AVERE. Prin grija Secretarului  Municipiului Ploiesti, declaratiile de avere vor fi transmise conform prevederilor legale.  

Art. 73

Consilierii, primarul, viceprimarii, secretarul, personalul din aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, raspund dupa caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin, in conditiile legii.

Art. 74

Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu celelalte prevederi legale in domeniu.