Hotărârea nr. 17/2003

Hotararea nr. 17 privind solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local formulata de COOPERATIVA TELEPRECIZIA PLOIESTI

HOTARAREA Nr. 17

privind solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local formulata de COOPERATIVA TELEPRECIZIA PLOIESTI

 

Consiliul local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererii de acordare a  inlesnirilor la plata formulata de COOPERATIVA TELEPRECIZIA PLOIESTI;

avand in vedere propunerile formulate de catre domnii consilieri in sedinta publica a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2003;

            in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite in parte  cererea formulata de  COOPERATIVA TELEPRECIZIA Ploiesti in sensul ca acorda urmatoarele inlesniri:

        esalonarea pe o perioada de 3 luni a sumei de 56.471.007 lei reprezentand  impozitului pe cladiri, aferent perioadei trim.II-trim. IV 2001;

Art. 2

Imputerniceste Directia Fiscala  a Primariei municipiului Ploiesti sa incheie cu petentii Conventia de acordare a inlesniriilor la plata prin care se vor stabili graficul si conditiile in care se acorda acestea.

Art. 3

Directia Fiscala a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilul despre Hotararea Consiliului Local.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios a  Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu