Hotărârea nr. 15/2003

Hotararea nr. 15 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE MOTEL, str. Fat Frumos nr. 13-15 Ploiesti

HOTARAREA Nr. 15

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE MOTEL, str. Fat Frumos nr. 13-15 Ploiesti

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana, prin care se propune spre aprobare la solicitarea d-lui. Dinu Viorel, Planul urbanistic de detaliu SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE MOTEL, str. Fat Frumos nr. 13-15 Ploiesti;

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu SUPRAETAJARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE MOTEL, str. Fat Frumos nr. 13-15 Ploiesti, la solicitarea d-lui. Luchian Laurentiu cu conditia respectarii Avizului nr. 110 din decembrie 2002 al C.T.U.A.T. la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractelor de vanzare-cumparare autentificate sub nr. 998/2002 si 5382/2002 si are suprafata de 600.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu