Hotărârea nr. 128/2003

Hotararea nr. 128 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local formulate de Trestioreanu Arsenescu Ligia, Ranghel Viorica, Danescu Ion, Oprea Gheorghe, Hendrich Ioan Mircea, Georgescu Constantin si Buturuga Violeta

HOTARAREA Nr. 128

privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri

ale bugetului local formulate de Trestioreanu Arsenescu Ligia, Ranghel Viorica, Danescu Ion, Oprea Gheorghe, Hendrich Ioan Mircea, Georgescu Constantin si Buturuga Violeta

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ion, Oneata Nastase, Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata formulate de Trestioreanu Arsenescu Ligia, Ranghel Viorica, Danescu Ion, Oprea Gheorghe, Hendrich Ioan Mircea, Georgescu Constantin si Buturuga Violeta;

avand in vedere prevederile Legii nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin O.U.G. nr. 61/1998;        

in conformitate cu prevederile O.G. nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale H.G.R. nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Admite cererea de formulata de Trestioreanu Arsenascu Ligia  in sensul ca aproba acordarea scutrii de la plata sumei de 588.397 lei, din care 317.020 lei dobanzi si 45.964 lei penalitati de intarziere aferente impozitului pe cladiri, 184.564 lei dobanzi si 40.849 lei penalitati de intarziere aferente impozitului pe teren

Art. 2

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Ranghel Viorica in sensul ca acorda  urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 10 luni a chiriei locuinta in   valoare de 2.146.896 lei aferenta perioadei august 2001 – decembrie 2002, conform   graficului din anexa la prezenta hotarare

b)      amanarea la plata a  sumei de 2.241.612 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata la lit a

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta restante, in valoare totala de 2.241.612 lei, calculate pana la  09.05.2003, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia achitarii obligatiilor aferente anului 2003 datorate  bugetului local.

Art. 3

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Danescu Ion in sensul ca acorda scutirea de la plata sumei de 1.373.572 lei dobanzi si penalitati de intarziere aferente chiriei locuinta, din care 1.325.866 lei dobanzi si 47.706 lei penalitati de intarziere.

Art. 4

Admite cererea  formulata de Oprea Gheorghe in sensul ca in sensul ca acorda  urmatoarele inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a sumei de 6.680.287 lei chirie locuinta aferenta perioadei ianuarie 2000 – decembrie 2002,  conform   graficului din anexa la prezenta

b)      amanarea la plata a  sumei de 7.699.928 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere aferente pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente chiriei  in valoare totala de 7.699.928 lei in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Inlesnirea la plata este  acordata cu conditia achitarii obligatiilor aferente anului 2003 datorate  bugetului local .

Art. 5

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Hendrich Ioan Mircea in sensul ca aproba acordarea scutirii de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente impozitului pe teren in suma totala de 1.574.799 lei, din care 1.475.568 lei dobanzi si 99.231 lei penalitati.

Art. 6

Admite  cererea formulata de Georgescu Constantin in sensul ca aproba scutirea de la plata sumei de 599.714 lei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente impozitului pe cladiri.

Art. 7

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Buturuga Violeta aproband scutirea de la plata sumei de 116.449 lei reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere aferente chiriei locuinta.

Art. 8

Directia Fiscala a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 9

Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios a Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Anexa

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Ranghel Viorica si Oprea Gheorghe

 

Nr

crt.

Termen scadent

Ranghel Viorica

Oprea Gheorghe

chirie locuinta

- in lei-

chirie locuinta

- in lei-

1

30.06.03

215.000

555.000

2

30.07.03

215.000

555.000

3

30.08.03

215.000

555.000

4

30.09.03

215.000

555.000

5

30.10.03

215.000

555.000

6

30.11.03

215.000

555.000

7

30.12.03

215.000

555.000

8

30.01.04

215.000

555.000

9

28.02.04

215.000

555.000

10

30.03.04

211.896

555.000

11

30.04.04

-

555.000

12

30.05.04

-

575.287

TOTAL

2.146.896

6.680.287