Hotărârea nr. 124/2003

Hotararea nr. 124 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire locuinta familiala S+P+M, str. Marasesti nr. 162, Ploiesti

HOTARAREA Nr. 124

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Construire locuinta familiala S+P+M,

str. Marasesti nr. 162 Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui. Marcu Ion, Planul urbanistic de detaliu Construire locuinta familiala S+P+M, str. Marasesti nr. 162 Ploiesti;

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu Construire locuinta familiala S+P+M, str. Marasesti nr. 162 Ploiesti, la solicitarea d-lui. Marcu Ion cu conditia respectarii Avizului nr. 135 din 08.05.2003. al C.T.U.A.T. la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 329/2003 si are suprafata de 360.00 mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevăzut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu