Hotărârea nr. 123/2003

Hotararea nr. 123 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Locuinta S+2+M, str. Primaverii nr. 5 si str. Decebal nr. 6, Ploiesti

HOTARAREA Nr.123

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu Locuinta S+2+M, str. Primaverii nr. 5 si str. Decebal nr. 6 Ploiesti

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui. Preda Virgil, Planul urbanistic de detaliu Locuinta S+2+M, str. Primaverii nr. 5 si str. Decebal nr. 6 Ploiesti;

in baza Legii nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aprobă Planul urbanistic de detaliu Locuinta S+2+M, str. Primaverii nr. 5 si str. Decebal nr. 6 Ploiesti, la solicitarea d-lui. Preda Virgil cu conditia respectarii Avizului nr. 139 din 08.05.2003. al C.T.U.A.T. la faza autorizatiei de construire. Conform Anexei nr. 1, terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractelor de vanzare-cumparare autentificate sub nr. 11584/1995 si 7409/1995 si are suprafata de 458.00mp.

Art. 2

Planul urbanistic de detaliu prevazut la  art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia Generala de Dezvoltare Urbana va duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Directia Administratie Publica Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu