Hotărârea nr. 120/2003

Hotararea nr. 120 privind repartizarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 1, Bl. A 7

HOTARAREA Nr. 120

privind repartizarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti,

str. G-ral. Vasile Milea nr. 1, Bl. A7

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului consilier Dinu Savu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu, prin care se arata posibilitatea repartizarii spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 1, Bl. A 7 catre Partidul Socialist al Muncii;

vazand Procesul-verbal al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Ploiesti pentru analizarea si repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta in care sunt consemnate propunerile comisiei pentru repartizarea unui sediu de partid catre Partidul Socialist al Muncii;

in temeiul Legii partidelor politice  nr. 14/2003;

in baza Hotararii nr. 246/2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind repartizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta partidelor politice, fundatiilor si asociatiilor non - profit;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba repartizarea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. G-ral. Vasile Milea nr. 1, Bloc A7 – dreapta, in suprafata de 39,90 mp. catre Partidul Socialist al Muncii – Organizatia Judeteana Prahova.

Contractul de inchiriere va fi incheiat pe o perioada de 1 (un) an, cu drept de prelungire.

Chiria va fi calculata in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40/1999 aprobata, modificata si completata prin Legea nr. 241 / 2001.

Art. 2

Imputerniceste Directorul General al Administratiei Domeniului Public si Privat sa semneze contractul de inchiriere.

Art. 3

Administratia Domeniului Public si Privat si Directia Fiscala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu