Hotărârea nr. 119/2003

Hotararea nr. 119 privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 30,00 mp, amplasat in Ploiesti, str. Democratiei, nr. 96, in vederea extinderii constructiei proprietate a domnului Minea Octavian

HOTARAREA Nr. 119

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 30,00 mp., amplasat in Ploiesti,  str. Democratiei nr. 96,

in vederea extinderii constructiei proprietate a domnului Minea Octavian

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Consilier Nemes Constantin si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat – Biroul Concesionari, Publicitate, prin care se propune concesionarea directa a terenului in suprafata de 30,00 mp., amplasat in str. Democratiei nr. 96, in vederea extinderii constructiei proprietatea domnului Minea Octavian;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

            in baza articolului 12, litera e, din Legea nr. 50/1991, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Insuseste Raportul de evaluare intocmit de Oficiul Public Proiect prin care s-a identificat si evaluat terenul situat in Ploiesti, str. Democratiei nr. 96, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 30,00 mp., pentru extinderea constructiei existente proprietate a domnului Minea Octavian, amplasata in str. Barsei nr. 4. Concesionarea se face pe durata de 49 ani, cu drept de prelungire.

Art. 3

Stabileste valoarea terenului concesionat la suma de 766 USD., conform Raportului de evaluare intocmit de Oficiul Public Proiect. Recuperarea valorii terenului se va realiza in termen de 5 ani.

Art. 4

Stabileste redeventa anuala in valoare de 153,20 USD. Redeventa se va achita in lei, la cursul oficial al USD., stabilit de Banca Nationala a Romaniei, in ziua efectuarii platii.

Art. 5

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractul de concesiune, in conditiile stabilite prin prezenta hotarare.

Art. 6

Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Generala de Dezvoltare Urbana, Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu