Hotărârea nr. 118/2003

Hotararea nr. 118 privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 273/2002 si atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta

HOTARAREA Nr. 118

privind modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 273/2002 si atribuirea in folosinta gratuita

a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnului Consilier Sorin Serioja Chivu si Raportul de specialitatea al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu prin care se propune modificarea prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 273/2002 si atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti str. Mihai Bravu nr. 214, Bl. 24 B – spatiul din partea stanga – catre Fundatia Oamenilor de Stiinta – Prahova;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al aceasteia;

            in baza prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local;

            avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 273/2002 privind aprobarea listei spatiilor comerciale sau de prestari de servicii potrivit Legii nr. 150/2002, cu modificarile ulterioare aduse conform Hotararii Consiliului Local nr. 37/2003;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 273/2002, cu modificarile ulterioare, in sensul excluderii din lista a spatiului situat in str. Mihai Bravu nr. 214, Bl. 24B – spatiul din partea stanga – in suprafata construita de 65,80 mp.

Art. 2

Aproba atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 214, Bl. 24B – spatiul din partea stanga – in suprafata de 65,80 mp., catre Fundatia Oamenilor de Stiinta – Prahova.

Contractul de comodat (imprumut de folosinta) va fi incheiat cu Fundatia Oamenilor de Stiinta – Prahova pe o perioada de 2 (doi) ani, cu drept de prelungire.

Art. 3

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze contratul de comodat (imprumut de folosinta) cu Fundatia Oamenilor de Stiinta – Prahova.

Art. 4

Reprezentantii desemnati in comisia pentru vanzarea spatiilor comerciale sau de prestari de servicii si Administratia Domeniului Public si Privat vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5

Directia Administratia Publica, Juridic, Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu