Hotărârea nr. 117/2003

Hotararea nr. 117 privind inchirierea directa a unor suprafete de teren in str. Traian nr. 78 pentru alee de acces

HOTARAREA Nr. 117

 privind inchirierea directa a unor suprafete de  teren in str. Traian nr. 78 pentru alee de acces

 

           Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

           vazand Expunerea de motive a  domnilor Consilieri Simina Iancu si Sorin Serioja Chivu si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Valorificare Patrimoniu cu privire la necesitatea atribuirii directe a unor suprafete de teren pentru alee de acces la imobilele proprietate personala ale doamnei Cernamorcenco Georgeta si familiei Stoica Nicolae situate in Ploiesti str. Traian nr. 78;

           avand in vedere prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata;

           in temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

           in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti a terenului situat in Ploiesti, str. Traian nr. 78, in suprafata de 155,50 mp. configurat in schita de plan anexa la prezenta hotarare.

Art. 2

Aproba inchirierea directa a terenului in suprafata de 84,25 mp. situat in str. Traian nr. 78, compus din lotul B in suprafata de 32,50 mp. si ½ din aleea de acces in suprafata de 51,75 m.p catre Cernamorcenco Elena, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 3

Aproba inchirierea directa a terenului in suprafata de 71,25 mp. situat in str. Traian nr. 78, compus din lotul A in suprafata de 19,50 mp. si ½ din aleea de acces in suprafata de 51,75 mp catre Stoica Nicolae si Stoica Domnica, conform anexei la prezenta hotarare.

Art. 4

Contractele de inchiriere vor fi incheiate pentru o perioada de un an, cu drept de prelungire, iar chiria va fi calculata in conformitate cu prevederile hotararilor Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

Art. 5

Imputerniceste Directorul General al Administratiei Domeniului Public si Privat sa semneze contractele de inchiriere incheiate conform art. 2 si art. 3 din prezenta hotarare.

Art. 6

Administratia Domeniului Public si Privat, Directia Generala de Dezvoltare Urbana si Directia Fiscala vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 7

Directia Administratie Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu