Hotărârea nr. 116/2003

Hotararea nr. 116 privind concesionarea prin licitatie publica a patinoarului artificial descoperit situat in str. Maresal Alexandru Averescu nr. 1, si a terenului aferent in suprafata de 10.000 mp.

HOTARAREA Nr. 116

privind concesionarea prin licitatie publica a patinoarului artificial descoperit situat in str. Maresal Alexandru Averescu nr. 1,  si a terenului aferent in suprafata de 10.000 mp.

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Consilier Constantin Nemes si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat – Biroul Concesionari, Publicitate, prin care se propune concesionarea prin licitatie publica a patinoarului artificial descoperit, situat in str. Maresal Alexandru Averescu nr. 1, si a terenului aferent in suprafata de 10.000 mp.;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si al Legii nr. 213/1999 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in baza Legii nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea nr. 453/2001, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti, a patinoarului artificial descoperit si a suprafetei de teren aferente de 10.000 mp. ce se identifica conform planului de situatie anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2

Aproba concesionarea prin licitatie publica a patinoarului artificial descoperit proprietate privata a municipiului Ploiesti, situat in str. Maresal Alexandru Averescu nr. 1 si a terenului aferent in suprafata de 10.000 mp. Concesionarea imobilului descris la alineatul precedent, se realizeaza pe o perioada de 49 ani cu posibilitate de prelungire, cu pastrarea destinatiei de patinoar public.

Art. 3

Numeste comisia de evaluare a ofertelor si de organizare a licitatiei, in urmatoarea componenta:

Ion Iancu – viceprimar – presedinte

Maria Magdalena Mazalu – secretar – membru

Constantin Nemesconsilier municipal – membru

Simina Iancuconsilier municipal – membru

Reprezentant Directia Generala a Finantelor Publice Prahova – membru

Reprezentantul autoritatii de mediu competent – membru

Gheorghe Bratosin – director general adjunct A.D.P.P. Ploiesti – membru

Art. 4

Stabileste ca pretul de pornire al licitatiei, sa fie cel reiesit din raportul de evaluare intocmit de Oficiul Public Proiect si insusit de Comisiile nr. 1, 3 si 4 ale Consiliului Local.

Art. 5

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa aprobe studiul de oportunitate, caietul de sarcini si contractul de concesionare, cu ofertantul castigator al licitatiei.

Art. 6

Administratia Domeniului Public si Privat, Biroul Concesionari, Publicitate, Directia Generala de Dezvoltare Urbana, Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu