Hotărârea nr. 115/2003

Hotararea nr. 115 privind repartizarea de locuinte din fondul municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 115

privind repartizarea de locuinte din fondul municipiului Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota, Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Fond Locativ si Procesul-verbal al Comisiei speciale de analiza si verificare a propunerilor de repartizare a locuintelor incheiat in data de 15.05.2003, prin care se propune repartizarea de locuinte din fondul municipiul Ploiesti;

            in baza Legii nr. 114/1996, modificata si republicata – Legea locuintei si a Hotararii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei;

            in conformitate cu Hotararea de Consiliu nr. 314/2002 cu privire la aprobarea listelor cu ordinea de prioritati pentru repartizarea locuintelor din fondul municipiului si a locuintelor pentru tinerii sub 35 de ani valabile pentru anul 2003 si cu Hotararea de Consiliu nr. 308/2001;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de domnul Dochia Florin cu una camera in suprafata de 14.00 m.p. si dependinte in str. Porumbacu nr. 2.

Art. 2

Aproba extinderea spatiului locativ detinut de dl. Dinescu Constantin cu una camera in suprafata de 12.20 m.p. si dependinte in str. P-ta. Mihai Viteazul nr. 2, Bl. 37 F, Ap.14.

Art. 3

Aproba repartizarea spatiului situat in Ploiesti str. Vega nr.6 D compus din una camera in suprafata de 9.00 m.p. si dependinte in suprafata de 15.70 mp. domnului Ghita Constantin domiciliat in Ploiesti str. Teatrului nr. 11.

Art. 4

Aproba repartizarea spatiului cu destinatia de locuinta situat in str. Constantei nr. 15 compus din doua camere in suprafata de 24.55 mp. si dependinte in suprafata de 17.34 mp. doamnei Marinescu Gabriela domiciliata in Ploiesti str. Ana Ipatescu nr. 14, cu respectarea prevederilor art. 2 din Hotararea nr. 308/27.11.2001 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

Spatiul cu destinatia de locuinta sus amintit este grevat de debite.

Art. 5

Aproba repartizarea spatiului cu destinatia de locuinta situat in str. Doaga nr. 5 compus din doua camere in suprafata de 29.10 mp. si dependinte in suprafata de 24.06 mp. domnului Raducanu Dragos ce locuieste in prezent in spatiu.

Art. 6

Aproba repartizarea spatiului cu destinatia de locuinta situat in str. Razoare nr. 3 compus din doua camere in suprafata de 26.60 mp. si dependinte domnului Alexe Ion ce locuieste in prezent in spatiu.

Art. 7

Aproba repartizarea spatiului cu destinatia de locuinta situat in str. Rudului nr. 90 compus din una camera in suprafata de 16.20 mp. si dependinte in suprafata de 8.40 mp. in folosinta comuna domnului Poliacic Iulian ce locuieste in prezent in spatiu.

Art. 8

Aproba repartizarea spatiului cu destinatia de locuinta situat in str. Democratiei nr. 1 compus din patru camere in suprafata de 59.23 mp. si dependinte in suprafata de 39.86 mp. domnului Musat Vasile domiciliat in Ploiesti str. Stefan cel Mare nr. 8.

Art. 9

Aproba evacuarea pe cale administrativa a doamnei Mocanu Luminita si a familiei din spatiul situat in Ploiesti str. Democratiei nr. 1 pe care l-a ocupat in mod abuziv.

Art. 10

Aproba modificarea art. 4 din Hotararea Consiliului Local nr. 269/30.11.2002 cu privire la repartizarea locuintelor sociale situate in str. Rafov nr. 2 K, dupa cum urmeaza:

        anularea repartizarii camerelelor identificate cu nr. 2 si 4 in suprafata de 24.05 m.p. d-nei. Udila Domnica;

        extinderea spatiului locativ detinut de d-na. Dobre Lalica cu camera nr. 4;

        extindereea spatiului locativ detinut de d-na. Raducanu Olga cu camera nr. 16;

        schimbarea repartizarii catre d-na. Sandu Angela a camerei nr. 9 cu camera nr. 2;

        repartizarea catre d-na. Constantin Clara a camerei cu nr. 9;

        evauarea pe cale administrativa a d-lui. Moise Dumitru ce ocupa camera nr. 16

Art. 11

Imputerniceste Directorul General al Administratiei Domeniului Public si Privat sa incheie contracte de inchiriere, in baza repartitiilor emise de primarul municipiului Ploiesti, persoanelor fizice amintite la art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8 si 10 din prezenta hotarare.

Art. 12

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu