Hotărârea nr. 113/2003

Hotararea nr. 113 privind protejarea spatiilor verzi, a domeniului public de autovehiculele oprite, stationate sau parcate pe drumurile publice sau pe terenurile apartinand domeniului public sau privat ale municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 113

 privind protejarea spatiilor verzi, a domeniului public de autovehiculele oprite, stationate sau parcate pe drumurile publice sau pe terenurile apartinand domeniului public sau privat ale municipiului Ploiesti

 

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si a domnului consilier Nan Nicolae si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti prin care se propune protejarea spatiilor verzi, domeniului public de autovehiculele care ocupa ilegal drumurile publica sau terenurile apartinand domeniului public sau privat al municipiului Ploiesti;

in conformitate cu H.C.L. nr. 293/2001 R privind stabilirea contraventiilor si sanctiunilor in domeniul de activitate prin care s-au stabilit atributiile prin lege autoritatii publice locale si H.G. nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 privind  circulatia pe drumurile publice;

avand in vedere O.G. nr. 71/2002 aprobata prin Legea nr. 3/2003;

avand in vedere propunerile formulate de catre domnii consilieri in plenul sedintei;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, Consiliul Local al municipiului Ploiesti,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Regulamentul de protejare a spatiilor verzi, a domeniului public de autovehiculele oprite, stationate sau parcate neregulamentar pe drumurile  publice sau pe terenurile apartinand domeniului public sau privat al municipiului Ploiesti, conform anexei ce face parte din prezenta.

Art. 2

Aproba tarifele pentru eliberarea spatiilor verzi, a domeniului public prin operatiunilor de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor care ocupa ilegal drumurile publice sau terenurile apartinand domeniului public sau privat ale municipiului Ploiesti, in valoare de 400.000 lei, pentru autovehiculele care sunt eliberate pe loc, si 700.000 lei pentru atoturismele eliberate la sediul firmei utorizate cu ridicarea.

Art. 3

Selectarea agentilor economici care vor fi autorizati sa efectueze operatiunile de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor care ocupa in mod ilegal drumurile publice sau terenurile apartinand domeniului public sau privat ale municipiului Ploiesti se va face prin selectie de oferte, in baza unui caiet de sarcini elaborat de Administratia Domeniului Public si Privat, aprobat de Primaria municipiului Ploiesti.

Art. 4

Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare de la data publicarii ei.

Art. 5

Administratia Domeniului Public si Privat va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

Regulament privind protejarea spatiilor verzi, a domeniului public de autovehiculele oprite,

stationate sau parcate neregulamentar pe drumurile publice sau pe terenurile apartinand domeniului public

sau privat ale municipiului Ploiesti

 

Capitolul I – Principii generale

 

Art. 1

Prezentul regulament prevede organizarea si efectuarea activitatii de protejare a spatiilor verzi si a domeniului public de autovehiculele care ocupa ilegal drumurile publice sau terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului Ploiesti.

Prin ocupare ilegala a domeniului public se intelege:

-         ocuparea spatiilor verzi, a trotuarelor (cu exceptia situatiilor in care indicatoarele permit parcarea) sau a altor zone pentru care s-au stabilit interdictii, cu conditia ca acestea sa fie invocate prin hotarari ale consiliului local sau hotarari ale Comisiei pentru siguranta rutiera si transport;

-         stationarea in parcarile amenajate, daca posesorul autovehiculului nu achita contravaloarea serviciului de parcare sau nu respecta regulamentul cu privire la utilizarea parcarilor autorizate;

-         ocuparea zonelor in care actioneaza indicatoarele Oprirea interzisa si Stationarea interzisa.

Art. 2

Activitatea ce face obiectul prezentului regulament este organizata de Administratia Domeniului Public si Privat si se efectueaza de catre agentii economici desemnati castigatori in cadrul procedurii organizate conform legislatiei in vigoare.

Art. 3

Supravegherea si verificarea modului de aplicare si respectare a prevederilor prezentului regulament se face prin imputernicitii primarului municipiului Ploiesti.

 

Capitolul II – Dispozitii generale

 

Art. 4

Autovehiculele care ocupa ilegal zonele verzi, drumurile publice, trotuarele, spatiile cu alta destinatie decat aceea de parcare aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti si pe care exista semnalizare specifica de ridicare, precum si acelea care nu respecta reglementarile de utilizare a parcarilor publice vor fi supuse ridicarii, transportarii si depozitarii in spatii special amenajate de catre agentul autorizat.

Art. 5

Autovehiculele politiei, pompierilor, salvarii si ale altor unitati speciale in misiune, cele de interventie si  pentru controlul traficului apartinand R.A.T.P., precum si cele care apartin agentilor economici detinatori de retele (apa, gaze, telefonie electrica) care reabiliteaza suprafata carosabila sau retelele edilitare (supraterane sau subterane) nu vor face obiectul ridicarii, transportului, depozitarii si eliberarii. 

Art. 6

Constatarea ocuparii ilegale a domeniului public sau privat al municipiului Ploiesti se va face de persoanele imputernicite de catre primarul municipiului Ploiesti. 

Organele de politie pot dispune in scris efectuarea masurii de ridicare a autovehiculului si asistarea la aceste operatiuni. Prezenta organelor de politie nu este necesara, daca exista placuta aditionala a ridicarii, ci numai in alte cazuri, cand acestia dispun masura ridicarii in locuri unde, conform prezentului regulament, imputernicitul primarului si agentul economic autorizat nu ar putea pune in aplicare prevederile acestuia. Imputernicitul primarului impreuna cu operatorul de servicii vor trece la dezafectarea spatiului ocupat ilegal prin ridicarea autoturismului.

Constatarea ocuparii ilegale si dispunere ridicarii se face odata cu intocmirea notei de constatare, conform formularului anexa.

Nota de constatare se intocmeste de catre imputernicitul primarului in 3 (trei) exemplare:

        unul se va aplica pe parbrizul autoturismului ridicat;

        unul se transmite agentului economic care efectueaza ridicarea;

        unul va fi pastrat de imputernicitul primarului.

Art. 7

Pentru efectuarea operatiunii de ridicare a autovehiculelor care ocupa ilegal domeniul public se instituie urmatoarele sume:

        400.000 lei pentru eliberarea pe loc a autoturismului

        700.000 lei pentru eliberarea autoturismului de la sediul firmei autorizate cu ridicarea.

Cota parte ce revine Administratiei Domeniului Public si Privat nu poate fi mai mica de 30% din suma incasata. Cota-parte ce revine Administratiei Domeniului Public si Privat se va constitui intr-un fond special destinat lucrarilor de reabilitare, amenajare de parcari si spatii verzi afectate de lipsa locurilor de parcare.

Partea care va reveni A.D.P.P. se va stabili in urma organizarii procedurii cerere de oferta.

Art. 8

Restituirea autovehiculului se efectueaza numai dupa ce persoana prezinta urmatoarele documente:

1.      actele de identificare ale autoturismului si actele personale ale celui care se prezinta pentru eliberarea autovehiculului

2.      nota de constatare a ocuparii ilegale a domeniului public sau privat

3.      dovada achitarii contravalorii operatiunii de ridicare.

 

Autorizarea agentilor economici pentru activitatea de ridicare a autovehiculelor

care ocupa ilegal domeniul public sau privat

                                       

Art. 9

Autorizatia de ridicare este documentul prin care se atesta capacitatea agentului economic de a efectua prestatiile prevazute la art.1 din prezentele norme in conditii de siguranta si calitate.

Eliberarea si retragerea se face prin dispozitia scrisa a primarului municipiului Ploiesti. 

Art. 10

Agentii economici care doresc sa fie autorizati sa efectueze activitatile de la art. 1 din prezentele norme trebuie sa depuna o cerere in acest sens la A.D.P.P. Aceasta va analiza, in urma selectiei de oferte, modul in care solicitantii indeplinesc conditiile din caietul de sarcini si va propune primarului municipiului Ploiesti emiterea dispozitiei de autorizare. 

Art. 11

Autorizatiile pentru activitatile de ridicare se supun normelor privind documentele cu regim special si sunt eliberate prin A.D.P.P. Autorizatiile se elibereaza intr-un singur exemplar pentru un agent economic. 

Art. 12

A.D.P.P. va tine o evidenta a agentilor economici prin intocmirea unui registru care va cuprinde:

a)      denumirea agentului economic;

b)      data eliberarii;

c)      cod fiscal;

d)      numarul autorizatiei;

e)      numele si prenumele persoanei fizice desemnate de agentul economic autorizat pentru conducerea si organizarea activitatilor de ridicare autovehicule;

f)        numarul de autovehicule speciale ridicat;

g)      locul de depozitare si eliberare a autovehiculelor ridicate;

h)      numarul de telefon unde pot fi contactati : patron, director si conducator de pe vehicul specializat. 

Art. 13

Orice modificare cu privire la datele inscrise in Registrul societatilor autorizate pentru activitatea de ridicare autovehicule, va fi adusa la cunostinta A.D.P.P. de catre agentul autorizat, in termen de 7 (sapte) zile de la data aparitiei acesteia.

Art. 14

Autorizatia pentru activitatea de ridicare nu este transmisibila.

Conducatorii autovehiculelor cu care se efectueaza activitatile de ridicare trebuie sa detina permanent, la bordul autovehiculelor, autorizatia pentru activitate de ridicare in copie, precum si evidenta autovehiculelor ridicate. 

Art. 15

In cazul autorizatiilor pentru activitatea de ridicare pierdute sau  sustrase se aplica reglementarile in vigoare cu privire la modul de gestionare si manipulare a documentelor cu regim special.

Eliberarea unui duplicat se efectueaza dupa prezentarea dovezii de publicare intr-un ziar local, iar in cazul celor deteriorate care pot fi identificate dupa continut, in baza originalului.

 

Capitolul III – Modul de desfasurare a activitatii pentru protejarea spatiilor verzi si a domeniului public prin ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor care ocupa ilegal domeniul public

 

Art. 16

Programul de desfasurare a activitatilor de ridicare este zilnic intre orele 8-18, cu exceptia zilei de sambata si duminica si a sarbatorilor legale, iar programul de eliberare a autovehiculelor este permanent.

A.D.P.P. va stabili traseul si zona unde se va desfasura activitatea de ridicare, conform unui plan de actiune general, ce poate fi actualizat periodic sau in functie de situatiile create. 

Art. 17

Echipajele cate desfasoara activitatile de ridicare vor actiona prompt la solicitarea A.D.P.P. sau agentilor de politie. 

Art. 18

Echipajele care efectueaza ridicarea trebuie sa aplice pe parbrizul sau geamul lateral stanga fata al autovehicului nota de constatare privind incalcarea prevederilor prezentei hotarari.

Art. 19

Pentru autovehiculele ridicate, ghiseul pentru achitarea sumelor in vederea eliberarii va fi amplasat in incinta spatiului de depozitare, astfel incat eliberarea autovehiculului se va face imediat dupa efectuarea platii.

Art. 20

In cazul in care conducatorul autovehiculului care ocupa ilegal domeniul public sau privat se prezinta inainte de inceperea operatiunii de ridicare, eliberarea autovehiculului se va face pe loc, in urma achitarii sumei prevazute la art. 7, alin. 1. 

Art. 21

Agentul economic autorizat trebuie sa solicite agentului constatator nota de constatare, sa o pastreze si sa o prezinte la solicitarea conducatorului autovehiculului ridicat.

Dupa dispunerea de catre agentul constatator a masurii de ridicare, operatorul va fotografia pozitia autovehiculului care ocupa ilegal domeniul public, pe care se va mentiona data si ora fotografierii.

In cazul in care autovehiculul  pentru care se dispune masura ridicarii prezinta avarii, se vor face fotografii (anterioare ridicarii) cu zonele avariate ale autovehiculului, din care sa rezulte cadrul in care a fost gasit autovehiculul.

La cererea A.D.P.P., Biroului Politiei Rutiere sau a instantei judecatoresti competente sa solutioneze o eventuala plangere, agentul economic trebuie sa puna la dispozitia acestora fotografiile din care sa rezulte pozitia autovehiculului inaintea dispunerii masurii de ridicare, precum si detaliul de avarie, daca este cazul.

Art. 22

Agentul economic autorizat va incasa sumele prevazute in prezenta hotarare referitoare la contravaloarea operatiunilor efectuate.

Pentru sumele incasate agentul economic este obligat sa elibereze documente justificative.

 

Capitolul IV – Obligatiile agentilor economici ce desfasoara activitatile de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor care ocupa ilegal domeniul public sau privat

 

Art. 23

Agentul economic care desfasoara activitatatea de ridicare a autovehiculelor are urmatoarele obligatii :

-         sa constituie un fond de garantare echivalent a 5000 EURO, fond ce va fi depus intr-un cont purtator de dobanda si atestat de o scrisoare de garantie bancara in favoarea A.D.P.P., valabila pe perioada autorizatiei de ridicare;

-         sa fotografieze autoturismul de asa maniera, incat sa rezulte ocuparea ilegala a domeniului public sau privat si, dupa caz, eventualele avarii ale acestuia;

-         sa execute ridicarea autovehiculelor in conditiile stabilite de prezentul regulament si in baza programului intocmit de catre Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, actionand prompt la solicitarea acesteia;

-         sa execute eliberarea autovehiculelor numai dupa ce s-a facut dovada achitarii sumelor prevazute in prezentul regulament;

-         sa tina evidenta zilnica a autovehiculelor ridicate;

-         sa achite sumele datorate A.D.P.P. in termen de 15 zile;

-         sa poarte pe timpul activitatii o imbracaminte distincta cu ecuson si insemne privind activitatea efectuata (firma, nume si prenume);

-         sa anunte dispeceratul Politiei Rutiere imediat ce s-a efectuat o ridicare a unui autovehicul si locul unde a fost transportat;

-         sa asigure dotarea materiala pentru buna desfasurare a activitatii stabilite in art.1 al prezentului regulament, cat si permanenta preocupare de modernizare a acesteia;

-         sa incheie contract cu o firma de paza si protectie, care va interveni ori de cate ori echipajele de ridicari intampina dificultati in efectuarea activitatii de ridicare;

-         sa incheie un contract cu o societate de asigurare civila pentru acoperirea riscurilor in activitatea de transport a autovehiculelor ridicate si depozitate la sediul firmei. 

Art. 24

Agentul economic autorizat va tine o evidenta zilnica, pe formulare inseriate in doua exemplare, din care sa rezulte:

       pentru fiecare operatiune

-         locul si ora la care s-a facut constatarea si s-a efectuat operatiunea de ridicare;

-         orele la care s-au efectuat achitarea sumelor si eliberarea autovehiculului;

-         agentul constatator care a dispus masura ridicarii;

-         numarul de inmatriculare al autovehiculului ridicat;

-         persoana care a efectuat operatiunea respectiva;

-         numarul autovehiculului cu care s-a efectuat operatiunea de ridicare.

            sinteza zilnica privind numarul autovehiculelor ridicate si eliberate, ca si numarul celor ramase in custodia agentului economic.

Echipajele vor avea asupra lor evidenta zilnica a activitatii.

Sinteza saptamanala a activitatii se va transmite la A.D.P.P. Ploiesti.

Art. 25

Nota de constatare aplicata pe parbriz va contine urmatoarele date:

        datele de identificare ale agentului constatator care a constatat ocuparea ilegala si a dispus masura ridicarii;

        denumirea agentului economic care a efectuat operatiunea de ridicare;

        baza legala in care s-a efectuat operatiunea;

        articolul din legislatia rutiera care a fost incalcat, in cazul in care masura ridicarii a fost dispusa de organele de politie;

        tariful ce trebuie achitat pentru ridicarea autovehiculului, reprezentand contravaloarea operatiunilor efectuate si modalitatea de achitare a tarifului stabilit, conform prezentului regulament;

        locul unde poate fi achitata aceasta suma - adresa, telefon.

 

Capitolul V – Protectia cetateanului

 

Art. 26

Repararea prejudiciilor cauzate autovehiculelor ridicate este in sarcina exclusiva a agentului economic, A.D.P.P. fiind exonerata de orice plangere a posesorului privind disparitia unor bunuri din (sau ale) autovehiculelor.

Art. 27

In cazul avarierii unui autovehicul in timpul operatiunii de ridicare, transport, depozitare si eliberare se va derula urmatoarea procedura:

-         daca la eliberare proprietarul constata defectiuni la caroseria autovehiculului delegatul agentului autorizat va fotografia autovehiculul fata-spate ale autovehiculului cu evidentierea orei si datei si se va intocmi un proces-verbal

-         in prezenta reprezentantului agentului economic autorizat, a proprietarului autovehiculului si a agentului constatator (al A.D.P.P., al Biroului Politiei Rutiere sau al societatii de asigurare cu care agentul economic are incheiat contract) se incheie un proces verbal folosind ca probe relevante fotografiile autovehiculului realizate in momentul constatarii ocuparii ilegale a domeniului public sau privat si la eliberare

-         proprietarul are dreptul sa efectueze reparatia la orice firma autorizata in baza procesului verbal intocmit conform prevederilor prezentului regulament

Art. 28

Dupa efectuarea reparatiei proprietarul autovehiculului va depune un duplicat al facturii la agentul economic autorizat, care are obligatia sa o onoreze in termen de 36 ore si sa transmita la A.D.P.P. confirmarea de plata.

Agentul economic autorizat nemultumit de valoarea facturii reprezentand contravaloarea reparatiei facute se poate adresa unei instante, reclamand numai firma care a executat reparatia pentru evaluarea incorecta a acesteia.

Nerespectarea acestei proceduri de catre agentul economic se sanctioneaza cu 25% din tariful de despagubire. La a doua abatere a agentului economic i se anuleaza autorizatia pentru ridicare, iar fondul de despagubire va fi trecut la bugetul A.D.P.P.

 

Capitolul VI – Sanctiuni si contraventii

 

Art. 29

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in asemenea conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni :

a)      efectuarea de ridicari de catre agentii economici neautorizati sau persoane fizice, cu amenda de la 8.000.000- 10.000.000 lei pentru fiecare vehicul ridicat;

b)      efectuarea de ridicari de catre agentii economici autorizati, fara dispozitie scrisa a agentilor constatatori, cu amenda intre 5.000.000- 7.000.000 lei;

c)      incalcarea prevederilor art.10 din Regulament prevazute in anexa nr.1 la prezentul regulament, cu amenda de la 2.000.000-3.000.000 lei;

d)      incalcarea prevederilor art. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 din prezentul regulament, cu amenda de la 2.000.000- 3.000.000 lei

Art. 30

Societatile comerciale sau alte unitati (cu exceptia celor prevazute la art. 5) ale caror autovehicule, prin natura activitatilor desfasurate sunt obligate sa stationeze  pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti trebuie sa detina autorizatie de parcare, eliberata de A.D.P.P. pe baza incheierii unor conventii.

Autoturismele apartinand acestor firme vor fi obligate sa detina permanent pe bordul autovehiculului autorizatia de parcare.