Hotărârea nr. 112/2003

Hotararea nr. 112 privind aprobarea tarifelor de depozitare si modalitatea de eliberare a bunurilor depuse la Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti, rezultate din dezafectarea si demolarea unor constructii amplasate ilegal pe domeniul public sau privat al municipalitatii

HOTARAREA Nr. 112

privind  aprobarea tarifelor de depozitare si modalitatea de eliberare a bunurilor depuse la Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti rezultate din dezafectarea si demolarea unor constructii amplasate ilegal

pe domeniul public sau privat al municipalitatii

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand  Expunerea de motive a d-lui. consilier Dinu Savu si Raportul de specialitate  al Administratiei Domeniului Public si Privat prin care se propune  aprobarea tarifelor de depozitare si modalitatea de eliberare  a bunurilor depuse  la A.D.P.P. ca urmare a dezafectarilor si demolarilor constructiilor amplasate ilegal pe domeniul public sau privat;

avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 241/23.11.2000 cu privire la desfiintarea pe cale administrativa  a constructiilor ilegal realizate pe domeniul public si privat;

in conformitate cu Ordonanta nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat, aprobata prin Legea nr. 3/2003, Cap IV Preturi, tarife si taxe;

in baza art. 9, alin. 1 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale; 

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratie publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba tarifele de depozitare si modalitatea de eliberare a bunurilor rezultate din dezmembrarile, dezafectarile dispuse cu privire la constructiile, panourile, garajele, chioscurile edificate ilegal pe domeniul public si privat al municipalitatii, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Administratia  Domeniului Public si Privat va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu