Hotărârea nr. 11/2003

Hotararea nr. 11 privind transmiterea in administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat a unui autoturism, proprietatea municipiului Ploiesti

HOTARAREA Nr. 11

privind transmiterea in administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat

a unui autoturism, proprietatea municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane si Administrativ prin care se propune transmiterea in administrarea Administratiei Domeniului Public si Privat Ploiesti a unui autoturism proprietatea municipiului Ploiesti;

            in conformitate cu dispozitiile art. 12, alin. 1, 2 si 3 din Legea nr. 213/1998,  privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            avand in vedere dispozitiile art. 5, pct. 4 si 5 si a art. 13 din Legea nr.189/1998, privind finantele publice locale;

            in temeiul art. 38, lit. f din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba transmiterea in folosinta gratuita a unui autoturism, marca Dania nr. PH-40-PMP, proprietatea privata a municipiului Ploiesti, din  administrarea  Regiei Autonome de Transport Public Ploiesti catre Administratia Domeniului Public si Privat.

Art. 2

Predarea - primirea bunului se face pe baza de protocol de predare – primire.

Art. 3

Regia Autonoma de Transport Public Ploiesti si Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu