Hotărârea nr. 109/2003

Hotararea nr. 109 privind modificarea si completarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal din cadrul Administratiei Domeniului Public si Privat, ca urmare a contractului incheiat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova

HOTARAREA Nr. 109

privind modificarea si completarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal

din cadrul Administratiei Domeniului Public si Privat, ca urmare a contractului incheiat cu

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, prin care se propune modificarea si completarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal din cadrul Administratiei Domeniului Public si Privat, ca urmare a contractului incheiat intre Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca si Administratia Domeniului Public si Privat Ploiesti privind Proiectul Programul de redistribuire a fortei de munca;

in conformitate cu prevederile Legii nr.189/1999 privind finantele publice locale;            

in temeiul art.38 e si art. 38 i din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba organigrama, statul de functii si numarul de personal, cuprinzand un numar de 436 de posturi conform anexelor 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare, precum si un numar de 80 de muncitori necalificati sezonieri, incepand cu data de 15.06.2003.

Art. 2

Prevederile H.C.L. nr. 309/ 19.12.2002 se completeaza corespunzator prezentei.

Art. 3

Anexa 3 din H.C.L. nr. 309/19.12.2002 cuprinzand fisele de evaluare a posturilor din cadrul Administratiei Domeniului Public si Privat ramane nemodificata.

Art. 4

Directia Administratie Publica. Juridic-Contencios va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari.

Art. 5

Administratia Domeniului Public si Privat  va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.          

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu