Hotărârea nr. 108/2003

Hotararea nr. 108 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii Str. Spatar Milescu, Bloc 121 F, Cartier Enachita Vacarescu – Ploiesti

HOTARAREA Nr. 108

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii

Str. Spatar Milescu, Bloc 121 F, Cartier Enachita Vacarescu – Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive prezentata de domnul consilier Nemes Constantin si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Dezvoltare Urbana a Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii Str. Spatar Milescu, Bloc 121 F, Cartier Enachita VacarescuPloiesti;

avand in vedere prevederile art. 42 alin. 1, lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba  documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii Str. Spatar Milescu, Bloc 121 F, Cartier Enachita Vacarescu – Ploiesti, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu