Hotărârea nr. 107/2003

Hotararea nr. 107 privind aprobarea modificarii Acordului de imprumut subsidiar si de garantie incheiat cu Ministerul Finantelor Publice

HOTARAREA Nr. 107

privind aprobarea modificarii Acordului de imprumut subsidiar si de garantie

incheiat cu Ministerul Finantelor Publice

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul  de specialitate al Regiei Autonome de Termoficare si Servicii  Publice Ploiesti prin care se propune modificarea Acordului de imprumut subsidiar si de garantie incheiat intre Regia Autonoma de Termoficare Ploiesti si Ministerul Finantelor, aparut in 1999, prin  incheierea unui act aditional;

            in conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 prinvind finantele publice locale;

            in baza H.C.L. nr. 114/2002  de infiintare a  Regiei Autonome de Termoficare si Servicii Publice Ploiesti;

            in temeiul  Legii nr. 215/2001 cu privire la administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba incheierea actului aditional  la Acordul de imprumut subsidiar si de garantie dintre Ministerul Finantelor Publice, Regia Autonoma de  Termoficare si Servicii Publice Ploiesti si Consiliul  Local al  municipiului Ploiesti, conform anexei ce face parte  integranta din prezenta hotarare prin care se stabileste ca valoare totala  a imprumutului este de 17.201.063 USD.

Art. 2

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze actul aditional  la  Acordul de imprumut subsidiar si de garantie.

Art. 3

Regia Autonoma de  Termoficare si Servicii Publice Ploiesti va aduce  la indeplinire prevederile prezentei hotarari

Art. 4

Directia Administratie Publica, Juridic-Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile  prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 30 mai 2003

 

Presedinte de sedinta,

Augustin Mitu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu