Hotărârea nr. 104/2003

Hotãrârea nr. 104 privind modificarea art.2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.296/19.12.2002

ROMANIA

Judetul Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti

 

 

 

 

HOTARAREA NR.104

 

privind modificarea art.2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.296/19.12.2002

 

            Consiliul Local al Municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si raportul de specialitate al Directiei economice privind modificarea art.2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.296/19.12.2002;

            avand in vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale cu toate modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.631/2002 – legea bugetului de stat pe anul 2003, Legii nr.81/1999 – legea datoriei publice, Ordinului nr.1631/1999 al Ministerului de Finante, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999;

            in temeiul Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala

 

H O T A R A S T E:

 

Art.1Modificarea art.2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.296/19.12.2002 care va avea urmatorul continut: “Aproba contractarea unui imprumut bancar intern pentru finantarea unor obiective de investitii si lucrari publice de interes local, pe termen mediu, de 3 ani, in suma de 160.000.000 mii lei. Imprumutul va fi garantat cu veniturile proprii ale municipalitatii.

 

            Art.2 – Registru de evidenta a datoriei publice locale va fi condus de catre Craciunoiu Nicoleta si in lipsa acesteia de catre Dumitrascu Mirela.

 

Art.4Directia Administratie Publica, Juridic si Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

Data in Ploiesti, astazi 24 aprilie 2003.

 

 

Presedinte de sedinta,                                               Contrasemneaza Secretar,

    Gheorghe Ioan                                                       Maria Magdalena Mazâlu               

 

 

 

 

 

 

 

Primaria Municipiului Ploiesti                                                         Vizat:

Directia Economica                                                                           Viceprimar,

                                                                                                            Iancu Ion

 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind modificarea art.2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.296/19.12.2002

 

 

 

            Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.296/19.12.2002 s-a aprobat finantarea unor lucrari publice pe baza de credit comercial in suma de 160.000.000 mii lei.

            La art.2 s-a specificat faptul ca se aproba contractarea unui imprumut bancar intern – linie de credit. Potrivit normelor bancare pentru institutiile publice se acorda imprumuturi bancare, respectiv finantari pe baza de credite comerciale.

            Astfel, fata de cele prezentate mai sus se propune eliminarea expresieilinie de credit” din continutul articolului 2.

            Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

 

 

 

 

 

DIRECTOR ECONOMIC,                                     V I Z A T:

Nicoleta Crãciunoiu                                                  DIRECTIA ADM.PUBLICA,

                                                                                    JURIDIC CONTENCIOS,

                                                                                     Gaborfi Luminita      

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Primaria Municipiului Ploiesti                                                        

Directia Economica  

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotarare privind modificarea art.2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Ploiesti nr.296/19.12.2002

 

 

 

 

 

            In anul 2002, concomitent cu aprobarea bugetului local al municipiului Ploiesti, s-a procedat la aprobarea finant\rii pe baza de credit comercial a programului de lucrari publiceetapa I, respectiv reparatii strazi, scoli etc., in suma de 160 miliarde lei.

            Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti s-a stabilit contractarea unui imprumut bancar intern – linie de credit.

            Potrivit normelor bancare, pentru institutiile publice nu se acorda linie de credit.

            Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

 

 

 

P R I M A R,

Emil Calotã