Hotărârea nr. 103/2003

Hotãrârea nr. 103 privind trecerea unor dispensare medicale din domeniul public al judetului Prahova in domeniul public al municipiului Ploiesti

 

 

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

HOTARAREA NR.103

privind trecerea unor dispensare medicale din domeniul public al judetului Prahova in domeniul public al municipiului Ploiesti

 

         Consiliul Local al municipiului Ploiesti :

         Vazand Expunerea de motive a domnului consilier Costica Draghici si Raportul de specialitate al Administratiei Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmarire si Evidenta Patrimoniu prin care se propune trecerea in domeniul public al municipiului Ploiesti a constructiilor si terenurilor aferente imobilelor in care functioneaza un numar de 5 (cinci) dispensare medicale aflate in domeniul public al judetului Prahova ;

         Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.70/2002, precum si ale Hotararii de Guvern nr.866/2002 si nr.867/2002 si Hotararii de Guvern nr.1096/2002 referitoare la trecerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea unitatile sanitare de interes local in domeniul public al unitatii administrativ teritoriale si in administrarea consiliului local ;

         In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.124/1998 republicata, privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale ;

         In baza prevederilor Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

         In temeiul Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE :

 

         Art.1. Este de acord cu trecerea din domeniul public al judetului Prahova in domeniul public al municipiului Ploiesti a imobilelor compuse din constructie si teren in care isi desfasoara activitatea dispensarele medicale prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

         Art.2. Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa faca demersurile necesare prevazute de lege si sa ceara Consiliului Judetean Prahova emiterea hotararii privind trecerea bunurilor descrise la art.1 din prezenta hotarare in domeniul public al municipiului Ploiesti.

 

Data in Ploiesti, astazi 24 aprilie 2003

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                  CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

         Gheorghe Ioan                                            Maria Magdalena Mazalu

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

SERVICIUL URMARIRE SI EVIDENTA PATRIMONIU

NR…………………/2003

 

 

 

                                                                                              APROBAT,

                                                                                             VICEPRIMAR,

                                                                                                  Ion Iancu

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind trecerea unor dispensare medicale din domeniul public al judetului Prahova in domeniul public al municipiului Ploiesti

 

 

 

Potrivit Ordonantei Guvernului Romaniei nr.70/2002, privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile sanitare publice de interes judetean sau local fac parte din domeniul public  al judetului sau localitatilor respective si se afla in administrarea consiliului judetean sau a consiliului local.

Prin Hotararea Guvernului nr.867/2002, au fost trecute in domeniul public al judetului Prahova si in administrarea Consiliului Judetean Prahova: Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, Spitalul de Obstretica si Ginecologie si Centrul Medical Praga, unitati sanitare de interes public judetean.

Prin Protocolul de predare – primire a unitatilor sanitare nominalizate au fost predate consiliului judetean si imobilele in care functioneaza un numar de 5 (cinci) dispensare medicale urbane (prezentate in anexa) care erau arondate acestora.

Avand in vedere ca aceste dispensare medicale urbane sunt unitati sanitare de interes local si deservesc cetatenii municipiului Ploiesti, prin adresa numarul 2842/2003 inregistrata la Primaria municipiului Ploiesti sub numarul 4889/2003 consiliul judetean isi manifesta disponibilitatea pentru atribuirea acestor imobile in proprietatea publica a municipiului Ploiesti, daca se solicita acest lucru.

Potrivit art.9 din Legea nr.213/1998 trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unitatii administrativ teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a consiliului local, dupa caz, prin hotarare de guvern.

Pe cale de consecinta pentru trecerea din domeniul public al judetului in domeniul public al municipiului a bunurilor nominalizate in anexa la proiectul de hotarare este necesara cererea Consiliului Local al municipiului Ploiesti pentru transmiterea acestor bunuri prin hotarare a Consiliului Judetean Prahova.

Fata de cele prezentate, supunem spre analiza si aprobarea Consiliului Local  al municipiului Ploiesti proiectul de hotarare alaturat.

 

 

   Director General,            Director General Adjunct,               Sef Serviciu,         

Cristian Sandulescu               Gheorghe Bratosin                 Gabriela Mindrutiu

 

 

 

 

Vizat,

 

Directia Administratie Publica, juridic – contencios,

Director,

Luminita Gaborfi

 

  

 

Directia Economica,

        Nicoleta Craciunoiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind trecerea unor dispensare medicale din domeniul public al judetului Prahova in domeniul public al municipiului Ploiesti

 

 

         In baza Ordonantei Guvernului nr.70/2002, prin Hotararea Guvernului nr.866/2002 au fost trecute in domeniul public al municipiului Ploiesti si administrarea consiliului local un numar de 4 (patru) unitati sanitare precum si dispensarele medicale arondate la acestea.

         Prin Hotararea Guvernului nr.867/2002, privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului in domeniul public al judetului si in administrarea consiliilor judetene respective, o data cu cele 3 (trei) unitati sanitare de interes judetean au fost transmise si imobilele in care functioneaza dispensarele medicale urbane nr.8, 9, 10, 11 si 12, arondate la acestea.

         Avand in vedere atributiile ce revin consiliului local pe linia asigurarii unei bune functionari a institutiilor de sanatate publica stabilite prin Legea nr.215/2001, cat si a competentelor prevazute prin Legea nr.146/1999, Ordonanta Guvernului nr.124/1998 si Ordonanta Guvernului nr.70/2002 au fost facute demersuri la Consiliul Judetean Prahova pentru trecerea acestor imobile din domeniul public al judetului in domeniul public al municipiului Ploiesti si in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

         Intrucat Consiliul Judetean Prahova are in vedere atribuirea acestor imobile in proprietatea publica a municipiului, este necesara solicitarea consiliului local pentru trecerea imobilelor in cauza in proprietatea publica a municipiului Ploiesti in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

         Avand in vedere cele prezentate supun consiliului local spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

 

 

 

Consilier municipal,

Costica Draghici