Hotărârea nr. 102/2003

Hotãrârea nr. 102 cu privire la solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de SC AGROINDUSTRIALA  CERES SA

 

 

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

HOTARAREA NR. 102

cu privire la solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata

impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de

SC AGROINDUSTRIALA  CERES SA

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

Vazand expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a  inlesnirilor la plata formulata de SC Agroindustriala Ceres SA.

          Avand in vedere prevederile Legii nr. 27 / 1994 privind impozitele si taxele locale, republicata, modificata si completata prin OUG nr. 62 / 1998 si OUG nr. 15 / 1999  si ale legii nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

          In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40 / 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 794 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale;

          In temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

 

HOTARASTE:

 

 

 

Art. 1 – Admite cererea formulata de SC Agroindustriala Ceres SA in sensul ca aproba acordarea esalonarii la plata pe o perioada de 3 luni a urmatoarelor obligatii restante la bugetul local:

-         taxa auto 19.662.736 lei

-         dobanzi si penalitati de intarziere aferente in suma totala de 18.643.562 lei, calculate la 21.03.2003;

-         contact de colaborare 14.500.000 lei

 

 

-         dobanzi si penalitati de intarziere calculate la 21.03.2003 in valoare totala de 51.413.550 lei

-         chirie spatiu 48.312.563 lei

-         dobanzi si penalitati de intarziere aferente 77.458.111 lei.

 

         

Art. 2 – Imputerniceste Directia Fiscala  a Primariei Municipiului Ploiesti sa incheie cu petenta Conventia de acordare a inlesniriilor la plata prin care se vor stabili graficul si conditiile in care se acorda acestea.

 

Art. 3 - Directia Fiscala a Primariei Municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilul despre Hotararea Consiliului Local.

 

Art. 4Directia Administratie Publica, Juridic- Contencios a  Primariei Municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi 24 aprilie 2003

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                    CONTRASEMNEAZA SECRETAR

Gheorghe Ioan                                         Maria Magdalena Mazalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI                                                                    VIZAT

DIRECTIA FISCALA                                                                                            Viceprimar,

Nr. _________ / _________                                                                                     Ion Iancu

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata

 formulate de SC  AGROINDUSTRIALA  CERES SA

 

 

 

 

  SC Agroindustiala Ceres SA a depus la Directia Fiscala  in conditiile HGR nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, cererea nr. 144694 / 21.03.2003 impreuna cu dosarul complet conform art. 3, alin 3 din actul normativ mentionat.

Potrivit art.1, alin. 5, litera c) “pentru obligatii la  bugetul local reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetelor  locale, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de orice fel, datorate si neachitate la termenele legale de plata dupa data de 1 ianuarie 2002 de catre debitori, se acorda numai esalonare sau amanare la plata.”

Potrivit Referatului nr. 149282 / 03.04.2003 privind calcularea punctajului final in vederea acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor la bugetul local, SC Agroindustiala Ceres SA obtine 48 puncte in urma analizei incadrarii in criteriile de performanta economico- financiara si de disciplina fiscala, indeplinind astfel conditiile pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor la bugetul local.

Numarul de luni de esalonare, determinat ca raport procentual intre totalul obligatiilor bugetare si cifra de afaceri este de pana la 12 luni.

 

Fata de cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiesti acordarea eslonarii la plata pe o perioada de  3  luni a urmatoarelor obligatii restante la bugetul local:

-         taxa auto 19.662.736 lei;

-         dobanzi si penalitati de intarziere 18.643.562 lei;

-         contact de colaborare 14.500.000 lei;

-         dobanzi si penalitati de intarziere 51.413.550 lei;

-         chirie spatiu 48.312.563 lei;

-         dobanzi si penalitati de intarziere 77.458.111 lei.

 

 

Directia Fiscala,                                                           Directia Economica,                                                                        

                        Director,                                                                                     Director,

                      Ion Marina                                                                         Nicoleta Craciunoiu

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI

COMISIA BUGET FINANTE

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

                    La proiectul de hotarare privind acordarea de inlesniri la plata formulate de

SC AGROINDUSTRIALA  CERES SA

 

 

 

            Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40 / 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 794 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, Directia Fiscala, prin serviciul sau de specialitate a inaintat membrilor Comisiei Buget Finante cererea nr. 144694 / 21.03.2003 precum si dosarul  complet al S.C. Agroindustiala Ceres SA pentru a fi supus spre analiza si solutionare Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

           

Avand in vedere Referatul nr. 149282 / 03.04.2003 privind calcularea punctajului final in vederea acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor la bugetul local, restante la 31.12.2002, Raportul de specialitate nr. 151593 / 10.04.2003 al Directiei Fiscale, precum si documentele anexate cererii consideram oportuna acordarea esalonarii la plata pe o perioada de 3 luni a urmatoarelor obligatii restante:

-         taxa auto 19.662.736 lei

-         dobanzi si penalitati de intarziere 18.643.562 lei, calculate pana la 21.03.2003

-         contact de colaborare 14.500.000 lei

-         dobanzi si penalitati de intarziere 51.413.550 lei, calculate pana la 21.03.2003

-         chirie spatiu 48.312.563 lei

-         dobanzi si penalitati de intarziere 77.458.111 lei, calculate pana la 21.03.2003

 

 

Fata de cele prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiesti adoptarea hotararii conform cu propunerea inaintata.

 

 

 

                                                Consilier Dinu Savu - presedinte

                                                Consilier Rusu Ioan - secretar

                                                Consilier Dinu Ion - membru

                                                Consilier Oneata Nastase – membru

                                                Consilier Mitu Augustin – membru

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DIRECTIA FISCALA                                                                                                     AVIZAT,

SERVICIUL CONTROL, FACILITATI, CONTESTATII                                        

 

 

 

                                                            REFERAT

Privind calcularea punctajului final in vederea acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor

la bugetul local, restante la 31.12.2001

 

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE

 

Cererea nr. 550 din data de 21.03.2003

Inregistrata la Directia Fiscala cu nr. 144694  din data de 21.03.2003

Debitorul: SC AGROINDUSTRIALA  CERES SA

Adresa: Ploiesti, str. Cuptoarelor nr.4

Cod fiscal: 1351174 , nr. Reg. Com. J 29 / 554 / 1991

Organul fiscal unde debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe: Directia Fiscala a Primariei Municipiului Ploiesti.

 

II. DATE DE ANALIZA

 

1.      Data infiintarii debitorului: 24.05.1991

2.      Vechime arierate (anul):  1999

3.      Total datorii (bugetare + pe termen scurt si mediu): 47.430.464 mii lei

4.      Cifra de afaceri: 20.056.797 mii lei

5.      Active circulante: 15.417.570  mii lei

6.      Datorii totale sub un an: 47.430.464  mii lei

7.      Total active: 32.416.242 mii lei

8.      Total datorii: 47.430.464 mii lei

9.      Numar de declaratii depuse in ultimele 24 de luni:     4

10.  Diferente de obligatii constatate prin control fiscal:    1.805 mii lei

11.  Total impozite declarate in cursul perioadei verificate: 177.221  mii lei

 

12.  Total obligatii bugetare: 324.790 mii lei, la 31.12.2001

13.  Are obligatii neachitate in contul impozitelor cu stopaj la sursa?

 

da

 

nu

X

 

14.  A beneficiat de inlesniri ?

 

Nu

X

Da, respectate

 

Da, nerespectate

 

15.  Situatia achitarii debitelor anului curent:

15.1  Sume achitate in contul obligatiilor anului curent: 19.663  mii lei

15.2  Total obligatii cu termene de plata in anul curent:  206.650 mii lei

Neachitate

 

Achitat pana la 30%

X

Achitat intre 30% si  65%

 

Achitat intre 65% si 90%

 

Achitat peste 90%

 

16.  Situatia achitarii integrale a debitelor din anii precedenti:

da

 

nu

X

17. A fost sanctionat pentru evaziune fiscala ?

da

 

nu

X

18. Situatia capitalurilor proprii:

Negative

X

Pozitive

 

19. Mobilitatea contribuabilului d.p.dv. al sediului:

Sediu stabil in ultimii 5 ani

X

O schimbare in ultimii 5 ani

 

2 sau mai multe schimbari in ultimii 5 ani

 

20. Mentiuni la Registrul Comertului privind schimbarea actionariatului / asociatului principal:

Nici o schimbare sau o schimbare in ultimii 5 ani

 

2 sau mai multe schimbari in ultimii 5 ani

X

21. A avut relatii contractuale cu unitati economice cu finantare bugetara si nu a incasat la termen contavaloarea acestora:

da

 

nu

X

22. La data scadentei obligatiilor bugetare a avut disponibilitati banesti care acopereau in intregime nivelul obligatiilor ?

da

X

nu

 

 

23. Desfasoara in principal activitati pentru care incaseaza contravaloarea marfii sau a serviciului prestat anticipat ori la data transferului dreptului de proprietate, respectiv a prestarii serviciului ?

da

 

nu

X

24. A inregistrat clienti neincasati si avansuri acordate furnizorilor cu care societatea sau actionarii / asociatii acesteia sunt in relatii de dependenta fiind cea stabilita in situatia in care persoana fizica sau juridica este actionar / asociat semnificativ in ambele societatipe perioada in care au acumulat obligatii bugetare restante ?

da

 

nu

X

25. A platit dividende actionarilor/ asociatilor, altii decat institutii publice implicate in procesul de privatizare, in perioada in care au acumulat obligatii bugetare restante ?

da

 

nu

X

26. Are importanta economico-sociala nationala sau zonala semnificativa sau au fost afectati de calamitati naturale in perioada in care au inregistrat obligatii bugetare restante ?

da

 

nu

X

27. Principalul obiect de activitate il reprezinta organizarea jocurilor de noroc ?

da

 

nu

X

28. Afost sanctionat penal pentru infractiuni de evaziune fiscala ?

da

 

nu

X

29. Sume solicitate:

Obligatia

Debite

Dobanzi si penalitati de intarziere

Taxa auto

88.264.000

16.984.199

Contract colaborare

14.500.000

51.126.450

Chirie spatiu

48.312.565

77.458.111

TOTAL

151.076.565

145.568.760

 

 

 

 

30. Sume achitate de la data depunerii cererii :

Obligatia

Debite

Majorari de intarziere

Penalitati de intarziere

Taxa auto

68.601.264

-

-

Contract colaborare

-

-

-

Chirie spatiu

-

-

-

TOTAL

-

-

-

 

 

 

31. Sume care  fac  obiectul inlesnirii la plata:

Obligatia

Debite

Dobanzi calculate pana la 21.03.2003

Penalitati de intarziere, calculate pana la 21.03.2003

Taxa auto

19.662.736

15.333.662

3.309.900

Contract colaborare

14.500.000

50.108.550

1.305.000

Chirie spatiu

48.312.563

76.603.151

854.960

TOTAL

82.475.299

142.045.363

5.469.860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CALCULUL PUNCTAJULUI:

 

a)      pe baza criteriilor

1.      Vechimea contribuabilului: ……………..…………………..puncte:  10  

2.      Raportul dintre vechimea arieratelor si

vechimea contribuabilului ……………………….puncte:  10

3.      Mobilitatea contribuabilului din punct de vedere

al sediului ………………………………………..puncte:   10

4.      Mentiuni la Registrul Comertului privind schimbarea

Actionarului/ asociatului principal ………………puncte:    0

5.   Indatorare financiara: ………………………………………...puncte:   5

17.  Lichiditate globala: ..……………………………………..…...puncte:   5

18.  Solvabilitate: ………………………………………………….puncte:   0

19.  Date privind declaratiile de impozite, taxe si contributii ……..puncte:   0

20.  Raportul dintre diferentele de obligatii bugetare constatate

prin control fiscal si totalul impozitelor declarate in

cursul perioadei verificate (pe feluri de impozite) ……..…puncte:   5

21.  Obligatii neachitate in contul impozitelor cu

stopaj la sursa : ………………………………………..…..puncte:    0

22.  Daca a beneficiat anterior de inlesniri ……………………..….puncte:  10

23.  A avut relatii contractuale cu unitati economice cu

finantare bugetara si nu a incasat la termen

contravaloarea acestora ……………………………..…….puncte:    0

24.  Situatia achitarii debitelor anului curent……………………...puncte :    5

25.  A fost sanctionat pentru evaziune fiscala ………………….…puncte :   10 

26.  Raportul dintre suma totala solicitata pentru inlesniri la

plata (debite, majorari si penalitati de intarziere)

si cifra de afaceri ………………………………………....puncte :        8                                                                                                              TOTAL :   78

 

b)      Corectarea punctajului:

1.      Cu minus 10 puncte in situatia in care la data scadentei

Obligatiilor bugetare disponibilitatile banesti ale

debitorului  acopereau in intregime nivelul obligatiilor….puncte:     - 10

2.      Cu minnus 40 puncte – debitorii care desfasoara in principal

activitati pentru care incaseaza contravaloarea marfii sau

a serviciului prestat anticipat sau la data transferului dreptului

de proprietate, respectiv, a prestarii serviciului ………….puncte:     -

3.      Cu minus 20 puncte pentru debitorii care pe perioada pentru

care au acumulat obligatii bugetare restante, inregistreaza

clienti neincasati si avansuri acordate furnizorilor cu care

societatea sau actionarii/asociatii acesteia sunt in relatii

 de dependenta …………………………………………..puncte:      -

4.      Cu minus 20 puncte pentru debitorii care inregistreaza

capitaluri proprii negative ……………………………….puncte:       -20

5.      Cu minus 10 puncte pentru debitorii care in perioada in care

au acumulat obligatii bugetare restante au platit dividende

actionarilor / asociatilor, altii decat institutiile publice

implicate in procesul de privatizare……………………...puncte:   -

                        TOTAL PUNCTAJ CORECTAT……….puncte:     48

 

c)      Punctaj aditional

            Cu plus 40 de puncte daca debitorul obtine un punctaj

corectat mai mic de 14 puncte, dar are o importanta

economico-sociala zonala sau nationala semnificativa

sau a fost afectat de calamitati naturalein perioada in

care a inregistrat obligatii bugetare restante……………..puncte:      

                        TOTAL  PUNCTAJ FINAL …………….puncte:    48

 

IV. Numarul de luni de esalonare la plata obligatiilor bugetare,

inclusiv perioada de  gratie, determinat pe baza raportului

procentual dintre totalul obligatiilor bugetare si cifra de afaceri este de pana la 12 luni.

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sef Serviciu,                                                                                     Intocmit,

    Cornelia Boboc                                                                                 Stanilescu Mihaela                                                                       

                                                                                                                    Naescu Mirela