Hotărârea nr. 101/2003

Hotãrârea nr. 101 cu privire la solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de SC ITINERIS MEDIA SRL

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

 

HOTARAREA NR. 101

cu privire la solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata

impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de

                                                                                         SC ITINERIS MEDIA SRL

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

Vazand expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale nr. 151592 / 10.04.2003 care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a  inlesnirilor la plata formulata de SC Itineris Media SRL;

         

Avand in vedere prevederile Legii nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 345 / 2002 privind taxa pe valoarea adaugata;

         

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40 / 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr. 794 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si altor venituri ale bugetelor locale;

         

In temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

 

HOTARASTE:

 

 

Art. 1 – Admite in parte cererea formulata de SC Itineris Media SRL in sensul ca aproba acordarea esalonarii la plata pe o perioada de 3 luni a urmatoarelor obligatii restante la bugetul local:

-         633.755.486 lei chirie teren;

-           52.664.273 lei dobanzi si penalitati de intarziere aferente;

-         110.396.247 lei TVA facturat si neachitat;

 

 

-          20.542.172 lei dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA.

Sumele reprezentand diferente de curs valutar, TVA , precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente se vor regulariza la ultima rata.

 

Art. 2 – Imputerniceste Directia Fiscala  a Primariei Municipiului Ploiesti sa incheie cu petentii Conventia de acordare a inlesniriilor la plata prin care se vor stabili graficul si conditiile in care se acorda acestea.

 

Art. 3 - Directia Fiscala a Primariei Municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilul despre Hotararea Consiliului Local.

 

Art. 4 – Directia Administratie Publica, Juridic- Contencios a  Primariei Municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

 

 

 

Data in Ploiesti, astazi 24 aprilie 2003

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                    CONTRASEMNEAZA SECRETAR

        Gheorghe Ioan                                        Maria Magdalena Mazalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI                                                                    VIZAT

DIRECTIA FISCALA                                                                                            Viceprimar,

Nr. ___________ / ___________                                                                              Ion Iancu

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata

 formulate de SC ITINERIS MEDIA SRL

 

 

 

 

  SC Itineris Media SRL a depus la Directia Fiscala  in conditiile HGR nr. 794/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, cererea nr. 144694 / 21.03.2003 impreuna cu dosarul complet conform art. 3, alin 3 din actul normativ mentionat.

Potrivit art.1, alin. 5, litera c) : “pentru obligatii la  bugetul local reprezentand impozite, taxe si alte venituri ale bugetelor  locale, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de orice fel, datorate si neachitate la termenele legale de plata dupa data de 1 ianuarie 2002 de catre debitori, se acorda numai esalonare sau amanare la plata.”

Potrivit Referatului nr. 149281 / 21.03.2003 privind calcularea punctajului final in vederea acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor la bugetul local, SC Itineris Media SRL obtine 91 puncte in urma analizei incadrarii in criteriile de performanta economico- financiara si de disciplina fiscala, indeplinind astfel conditiile pentru acordarea de inlesniri la plata obligatiilor la bugetul local.

Numarul de luni de esalonare, determinat ca raport procentual intre totalul obligatiilor bugetare si cifra de afaceri este de pana la 12 luni.

 

Fata de cele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiesti acordarea eslonarii la plata pe o perioada de 3 luni a obligatiilor de plata  in suma totala de 817.358.178 lei aferente chiriei teren, calculate la 19.02.2003, astfel:

-         633.755.486 lei chirie teren;

-           52.664.273 lei dobanzi si penalitati de intarziere aferente;

-         110.396.247 lei TVA facturat si neachitat;

-          20.542.172 lei dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA.

Sumele reprezentand diferente de curs valutar, TVA , precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente se vor regulariza la ultima rata.

 

Directia Fiscala,                                                           Directia Economica,                                                                         

                        Director,                                                                                     Director,

                      Ion Marina                                                                         Nicoleta Craciunoiu

 

 

 

 

 

 

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI

COMISIA BUGET FINANTE

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

                    La proiectul de hotarare privind acordarea de inlesniri la plata formulate de

SC ITINERIS MEDIA SRL

 

 

 

            Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 40 / 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 794 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, Directia Fiscala, prin serviciul sau de specialitate a inaintat membrilor Comisiei Buget Finante cererea nr. 144694 / 21.03.2003 precum si dosarul  complet al SC Itineris Media SRL pentru a fi supus spre analiza si solutionare Consiliului Local al Municipiului Ploiesti.

           

Avand in vedere Referatul nr. 149281 / 03.04.2003 privind calcularea punctajului final in vederea acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor la bugetul local, restante la 31.12.2002, precum si Raportul de specialitate nr. 151592 / 10.04.2003 al Directiei Fiscale consideram oportuna acordarea esalonarii la plata pe o perioada de 3 luni a  obligatiilor de plata  in suma totala de 817.358.178 lei aferente chiriei teren, calculate la 19.02.2003, astfel:

-         633.755.486 lei chirie teren;

-           52.664.273 lei dobanzi si penalitati de intarziere aferente;

-         110.396.247 lei TVA facturat si neachitat;

-          20.542.172 lei dobanzi si penalitati de intarziere aferente TVA.

Sumele reprezentand diferente de curs valutar, TVA , precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente se vor regulariza la ultima rata.

 

 

Fata de cele prezentate propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiesti adoptarea hotararii conform cu propunerea inaintata.

 

 

 

                                                Consilier Dinu Savu - presedinte

                                                Consilier Rusu Ioan - secretar

                                                Consilier Dinu Ion - membru

                                                Consilier Oneata Nastase – membru

                                                Consilier Mitu Augustin – membru

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

DIRECTIA FISCALA                                                                                                     AVIZAT,

SERVICIUL CONTROL, FACILITATI, CONTESTATII                                        

 

 

 

REFERAT

Privind calcularea punctajului final in vederea acordarii inlesnirilor la plata obligatiilor

la bugetul local, restante la 31.12.2001

 

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE

 

Cererea nr. 1 din data de 21.02.2003

Inregistrata la Directia Fiscala cu nr. 130978  din data de 21.02.2003

Debitorul: SC ITINERIS MEDIA SRL

Adresa: Bucuresti, sector.3, Calea Victoriei nr.12C, bl.A, sc.1,ap.21

Cod fiscal: 11225807 , nr. Reg. Com. J 40 / 11259 / 1998

Organul fiscal unde debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe: Directia Fiscala a Primariei Municipiului Ploiesti.

 

II. DATE DE ANALIZA

 

1.      Data infiintarii debitorului: 04.11.1998

2.      Vechime arierate (anul): 

3.      Total datorii (bugetare + pe termen scurt si mediu): 877.817 mii lei

4.      Cifra de afaceri: 10.412.494 mii lei

5.      Active circulante: 185.727 mii lei

6.      Datorii totale sub un an: 877.817 mii lei

7.      Total active: 3.974.633 mii lei

8.      Total datorii: 3.087.352 mii lei

9.      Numar de declaratii depuse in ultimele 24 de luni:     -

10.  Diferente de obligatii constatate prin control fiscal:   -

11.  Total impozite declarate in cursul perioadei verificate: -  mii lei

 

12.  Total obligatii bugetare: 512.922 mii lei, la 31.12.2002

13.  Are obligatii neachitate in contul impozitelor cu stopaj la sursa?

 

da

 

nu

X

14.  A beneficiat de inlesniri ?

 

Nu

X

Da, respectate

 

Da, nerespectate

 

 

 

 

 

 

15.  Situatia achitarii debitelor anului curent:

15.1  Sume achitate in contul obligatiilor anului curent:  28.995  mii lei

15.2  Total obligatii cu termene de plata in anul curent:     547.836   mii lei

Neachitate

 

Achitat pana la 30%

X

Achitat intre 30% si  65%

 

Achitat intre 65% si 90%

 

Achitat peste 90%

 

16.  Situatia achitarii integrale a debitelor din anii precedenti:

da

 

nu

X

17. A fost sanctionat pentru evaziune fiscala ?

da

 

nu

X

18. Situatia capitalurilor proprii:

Negative

 

Pozitive

X

19. Mobilitatea contribuabilului d.p.dv. al sediului:

Sediu stabil in ultimii 5 ani

 

O schimbare in ultimii 5 ani

 

2 sau mai multe schimbari in ultimii 5 ani

X

20. Mentiuni la Registrul Comertului privind schimbarea actionariatului / asociatului principal:

Nici o schimbare sau o schimbare in ultimii 5 ani

 

2 sau mai multe schimbari in ultimii 5 ani

X

21. A avut relatii contractuale cu unitati economice cu finantare bugetara si nu a incasat la termen contavaloarea acestora:

da

 

nu

X

22. La data scadentei obligatiilor bugetare a avut disponibilitati banesti care acopereau in intregime nivelul obligatiilor ?

da

 

nu

X

 

23. Desfasoara in principal activitati pentru care incaseaza contravaloarea marfii sau a serviciului prestat anticipat ori la data transferului dreptului de proprietate, respectiv a prestarii serviciului ?

da

 

nu

X

24. A inregistrat clienti neincasati si avansuri acordate furnizorilor cu care societatea sau actionarii / asociatii acesteia sunt in relatii de dependenta fiind cea stabilita in situatia in care persoana fizica sau juridica este actionar / asociat semnificativ in ambele societatipe perioada in care au acumulat obligatii bugetare restante ?

da

 

nu

X

25. A platit dividende actionarilor/ asociatilor, altii decat institutii publice implicate in procesul de privatizare, in perioada in care au acumulat obligatii bugetare restante ?

da

 

nu

X

26. Are importanta economico-sociala nationala sau zonala semnificativa sau au fost afectati de calamitati naturale in perioada in care au inregistrat obligatii bugetare restante ?

da

 

nu

X

27. Principalul obiect de activitate il reprezinta organizarea jocurilor de noroc ?

da

 

nu

X

28. Afost sanctionat penal pentru infractiuni de evaziune fiscala ?

da

 

nu

X

29. Sume solicitate:

Obligatia

Debit, dobanzi si penalitati de intarziere

Chirie teren + TVA

909.373.408

 

 

 

 

Sume care fac obiectul inlesnirii la plata:

Obligatia

Debite

Dobanzi calculate pana la 19.02.2003

Penalitati de intarziere, calculate pana la 19.02.2003

Chirie teren

633.755.486

42.118.794

10.545.479

TVA facturat si neachitat

110.396.247

16.579.564

3.962.608

TOTAL

744.151.733

58.698.358

14.508.087

 

 

 

III. CALCULUL PUNCTAJULUI:

 

a)      pe baza criteriilor

1.      Vechimea contribuabilului: …………….……………………..puncte:   3 

2.      Raportul dintre vechimea arieratelor si

vechimea contribuabilului ……………………..….puncte:   10

3.      Mobilitatea contribuabilului din punct de vedere

al sediului ……………………………………...…..puncte:   0

4.      Mentiuni la Registrul Comertului privind schimbarea

Actionarului/ asociatului principal ………………puncte:    0

5.   Indatorare financiara: ……………………………………...…puncte:  10

6.      Lichiditate globala: ..……………………………………..…...puncte:    5

7.      Solvabilitate: ………………………………………………….puncte:    5

8.      Date privind declaratiile de impozite, taxe si contributii …….puncte:     0 

9.      Raportul dintre diferentele de obligatii bugetare constatate

 

 

prin control fiscal si totalul impozitelor declarate in

cursul perioadei verificate (pe feluri de impozite) ………puncte:     5 

10.  Obligatii neachitate in contul impozitelor cu

stopaj la sursa : …………………………………………..puncte:   20

11.  Daca a beneficiat anterior de inlesniri ……………………….puncte:   10

12.  A avut relatii contractuale cu unitati economice cu

finantare bugetara si nu a incasat la termen

contravaloarea acestora ………………………………….puncte:   0   

13.  Situatia achitarii debitelor anului curent……………………..puncte :     5

14.  A fost sanctionat pentru evaziune fiscala ……………………puncte :  10 

15.  Raportul dintre suma totala solicitata pentru inlesniri la

plata (debite, majorari si penalitati de intarziere)

si cifra de afaceri ………………………………………..puncte :        8                                                                                                          TOTAL :       91

 

 

b)      Corectarea punctajului:

1.      Cu minus 10 puncte in situatia in care la data scadentei

Obligatiilor bugetare disponibilitatile banesti ale

debitorului  acopereau in intregime nivelul obligatiilor….puncte:     -

2.      Cu minnus 40 puncte – debitorii care desfasoara in principal

activitati pentru care incaseaza contravaloarea marfii sau

a serviciului prestat anticipat sau la data transferului dreptului

de proprietate, respectiv, a prestarii serviciului ………….puncte:     -

3.      Cu minus 20 puncte pentru debitorii care pe perioada pentru

care au acumulat obligatii bugetare restante, inregistreaza

clienti neincasati si avansuri acordate furnizorilor cu care

societatea sau actionarii/asociatii acesteia sunt in relatii

 de dependenta …………………………………………..puncte:     

4.      Cu minus 20 puncte pentru debitorii care inregistreaza

capitaluri proprii negative ……………………………….puncte: 

 

    

5.      Cu minus 10 puncte pentru debitorii care in perioada in care

au acumulat obligatii bugetare restante au platit dividende

actionarilor / asociatilor, altii decat institutiile publice

implicate in procesul de privatizare……………………...puncte:  

                        TOTAL PUNCTAJ CORECTAT……….puncte:    91

 

c)      Punctaj aditional

            Cu plus 40 de puncte daca debitorul obtine un punctaj

corectat mai mic de 14 puncte, dar are o importanta

economico-sociala zonala sau nationala semnificativa

sau a fost afectat de calamitati naturalein perioada in

care a inregistrat obligatii bugetare restante……………..puncte:      

                        TOTAL  PUNCTAJ FINAL …………….puncte:     91

 

 

 

 

IV. Numarul de luni de esalonare la plata obligatiilor bugetare,

inclusiv perioada de  gratie, determinat pe baza raportului

procentual dintre totalul obligatiilor bugetare si cifra de afaceri: pana la 12 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

      Sef Serviciu,                                                                                     Intocmit,

    Cornelia Boboc                                                                            Stanilescu Mihaela

                                                                                                         Naescu Mirela