Hotărârea nr. 100/2003

Hotãrârea nr. 100 privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Ghiompirica Viorel, Vasiliu Ion, Nita Steliana, Predescu Pavel, Manolache Ionel si Cigolea Emilia

 

 

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

HOTARAREA NR. 100

Privind solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,

 taxelor si a altor venituri ale bugetului local solicitate de Ghiompirica Viorel,

Vasiliu Ion, Nita Steliana, Predescu Pavel, Manolache Ionel si Cigolea Emilia

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

 

 

Vazand expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ion, Oneata Nastase, Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Fiscale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata formulate de Ghiompirica  Viorel, Vasiliu Ion, Nita Steliana, Predescu Pavel, Manolache Ionel si Cigolea Emilia.   

 

Avand in vedere prevederile Legii nr. 36 / 2002 privind impozitele si taxele locale si ale Legii nr. 189 / 1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61 / 1998;

           

In conformitate cu prevederile OG nr. 40 / 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale HGR nr. 794 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

           

In temeiul Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala,

 

 

 

HOTARASTE:

 

 

 

Art. 1 – Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Ghiompirica Viorel in sensul ca aproba acordarea  urmatoarelor inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a chiriei locuinta in   valoare de 5.551.650 lei aferente perioadelor: mai – decembrie 2001, martie 2002 – martie 2003, conform   graficului prezentat in anexa la prezentul raport;

b)      amanarea la plata a  sumei de 5.349.428 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

 

 

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta, in valoare totala de 5.349.428 lei, calculate pana la  05.04.2003, din care 5.084.212 lei dobanzi si 265.216 lei penalitati de intarziere, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni, conform graficului prezentat in Anexa la prezenta .

            Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii,  a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

 

Art. 2 – Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Vasiliu Ion in sensul  ca acorda esalonarea pe o perioada de 6 luni a obligatiilor de plata aferente chiriei pentru spatiul comercial, astfel:

-              27.546.990 lei chirie spatiu reprezentand echivalentul a 824,094 USD la cursul de schimb din data de 21.03.2003  si TVA aferent;

-              30.544.486 lei dobanzi si penalitati calculate la 21.03.2003.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni, conform graficului prezentat in Anexa la prezenta .

            Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii,  a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

 

Art. 3 – Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Nita Steliana in sensul ca acorda  esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a urmatoarelor sume:

-              a) esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a chiriei locuinta in   valoare de 5.172.035 lei aferenta perioadei august 2001 –decembrie 2001, octombrie 2002 – decembrie 2002, februarie 2003 – martie 2003;

-              b) scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta, in valoare totala de 5.725.793 lei calculate pana la 31.03.2003.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii,  a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

Art. 4 – Respinge cererea  formulata de Predescu Pavel de acordare a scutirii de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere  in suma de 219.041 lei aferente  impozitului  pe cladire .

 

Art. 5 – Admite cererea de inlesnire la plata formulata de  Manolache Ionel in sensul ca aproba acordarea  urmatoarelor inlesniri la plata:

 

 

 

 

a)esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a chiriei locuinta in  valoare de 4.102.806 lei aferente perioadei septembrie. 2000 – martie 2003, conform   graficului prezentat in anexa la prezentul raport;

b)amanarea la plata a  sumei de 3.984.949 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta, in valoare totala de 3.984.949 lei, calculate pana la  05.04.2003, din care 3.707.485 lei dobanzi si 277.464 lei penalitati de intarziere, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii,  a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

Art. 6 – Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Cigolea Emilia in sensul ca aproba esalonarea pe o perioada de 8 luni a urmatoarelor sume:

-              3.423.281 lei  reprezentand impozit pe cladiri,  precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente  calculate pana la 31.03.2003 in suma totala de 1.611.553 lei, din care       dobanzi in valoare de 1.412.510 lei si penalitati de intarziere in valoare  de   199.043 lei;

-              466.500 lei, reprezentant  taxa auto, precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente calculate pana la 31.03.2003 in suma totala de 196.510 lei, din care dobanzi in valoare de 169.406 lei si penalitati de intarziere in valoare  de 27.104 lei;

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii,  a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

 

Art. 7 – Directia Fiscala a Primariei Municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

 

Art. 8 – Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios a Primariei Municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

 

Data in Ploiesti, astazi 24 aprilie 2003

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA SECRETAR

           Gheorghe Ioan                                                   Maria  Magdalena  Mazalu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI  PLOIESTI

DIRECTIA FISCALA

NR.___________ / _____________                                                                                                                                                                                                                            Avizat,

                                                                                                                        Viceprimar

                                                                                                                          Ion Iancu

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind solutionarea cererilor de acordare a  unor inlesniri la plata

solicitate de Ghiompirica  Viorel, Vasiliu Ion, Nita Steliana, Predescu Pavel,

Manolache Ionel, Cigolea Emilia

 

 

 

            Petentii Ghiompirica  Viorel, Vasiliu Ion, Nita Steliana, Predescu Pavel, Manolache Ionel, Cigolea Emilia s-au adresat Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, solicitand acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local.

            Conform prevederilor HGR nr. 794 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind  procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale s-au efectuat verificari in vederea indeplinirii conditiilor pentru acordarea inlesnirilor la plata.

 

Avand in vedere constatarile compartimentului de specialitate, potrivit HGR nr. 794 / 2002 propunem:

 

1.Cu cererea nr. 132454 / 25.02.2003 domnul Ghiompirica  Viorel  solicita acordarea de inlesniri la plata aferente chiriei locuinta. Avand in vedere nota de constatare nr. 150090 / 05.04.2003  din care rezulta ca familia este compusa din 6 membrii realizand venituri insuficiente, propunem  acordarea urmatoarelor inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a chiriei locuinta in   valoare de 5.551.650 lei aferente perioadelor: mai – decembrie 2001, martie 2002 – martie 2003, conform   graficului prezentat in anexa la prezentul raport;

b)      amanarea la plata a  sumei de 5.349.428 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta, in valoare totala de 5.349.428 lei, calculate pana la  05.04.2003, din care 5.084.212 lei dobanzi si 265.216 lei penalitati de intarziere, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii,  a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

2. Petentul Vasiliu Ion cu cererea nr. 118619 / 16.01.2003 solicita acordarea esalonarii la  plata  obligatiilor aferente chiriei spatiu comercial, din strada Rudului nr. 254. In urma verificarii efectuate pentru stabilirea obligatiilor de plata, incheiate cu procesul verbal nr.146065 / 25.03.2003 s-a constatat ca la data de 21.03.2003 Vasiliu Ion inregistreaza urmatoarele obligatii de plata la aceasta sursa:

-              27.546.990 lei, reprezentand echivalentul a 824,094 USD la cursul de schimb din data de 21.03.2003  si TVA aferent

-              30.544.486 lei dobanzi si penalitati de intarziere

Avand in vedere ca prin esalonare se incaseaza toate sumele datorate bugetului local propunem Consiliului Local acordarea esalonarii pe o perioada de 6 luni a obligatiilor de plata aferente chiriei spatiu. Diferenta de curs valutar rezultata intre data platii si data de 21.03.2003, precum si TVA aferent se vor regulariza la ultima rata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii, a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

 

3.Cu cerera nr. 02129 / 09.01.2003  doamna Nita Steliana solicita scutirea de la plata  chirie spatiu de locuit, din str. Costache Negruzzi, nr. 42. Pe baza notei de constatare nr. 150721 / 08.04.2003 propunem Consiliului Local acordarea esalonarii la plata pe o perioada de  12 luni a sumei toatale de 10.897.828 lei din care:

-              debit restant 5.172.035 lei aferent perioadei august 2001 –decembrie 2001, octombrie 2002 – decembrie 2002, febroarie 2003 – martie 2003.

-              dobanzi si penalitati de intarziere 5.725.793 lei, calculate pana la 31.03.2003

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii,  a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

4. Cu cererea nr. 110871 /23.01.2003 domnul Predescu Pavel solicita scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere  in suma de 219.041 lei aferente impozitului  pe cladiri,  aferente imobilului din strada Carol Davila nr.13, bl.118 C,sc.A, ap.5. Avand in vedere nota de constatare nr.110871 / 23.01.2003 din care rezulta faptul ca petentul detine doua proprietati propunem Consiliului Local respingerea cererii. 

 

5. Cu cererea nr. 2 / 1099 /31.01.2003 si transmisa Directiei Fiscale in data de 04.03.2003 domnul Manolache Ionel  solicita esalonarea  la plata chiriei locuinta si scutirea dobanzilor si penalitatilor de intarziere. Pe baza notei de constatare nr. 150089 / 05.04.2003 si a documentelor anexate cererii  rezulta ca familia Manolache compusa din 7 membrii, are un singur venit in suma de 1.900.000 lei, fapt pentru care consideram oportuna  acordarea urmatoarelor inlesniri la plata:

a)      esalonarea la plata pe o perioada de 12 luni a chiriei locuinta in   valoare de 4.102.806 lei aferente perioadei septembrie. 2000 – martie 2003, conform   graficului prezentat in anexa la prezentul raport;

b)      amanarea la plata a  sumei de 3.984.949 lei reprezentand dobanzi si  penalitati de intarziere pana la ultimul termen de plata din esalonarea acordata

c)      scutirea de la plata dobanzilor si penalitatilor de intarziere, aferente chiriei locuinta, in valoare totala de 3.984.949 lei, calculate pana la  05.04.2003, din care 3.707.485 lei dobanzi si 277.464 lei penalitati de intarziere, in situatia in care au fost  respectate intocmai termenele de plata din esalonare si conditiile in  care aceasta a fost acordata.

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii,  a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

6. Cu cererea nr. 136720 / 04.03.2003 doamna Cigolea Emilia  solicita acordarea de inlesniri la plata aferente impozitului pe cladiri si taxa auto. Avand in vedere nota de constatare nr. 151614 / 10.04.2003 propunem Consiliului Local acordarea urmatoarelor inlesniri la plata:

-              esalonarea la plata pe o perioada de 8 luni a impozitului pe cladiri, in valoare de 3.423.281 lei, precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente in suma totala de 1.611.553 lei, calculate pana la 31.03.2003, din care dobanzi in valoare de 1.412.510 lei si penalitati de intarziere in valoare  de 199.043 lei;

-              esalonarea la plata pe o perioada de 8 luni a taxei auto, in valoare de 466.500 lei, precum si a dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente calculate pana la 31.03.2003 in suma totala de 196.510 lei, din care dobanzi in valoare de 169.406 lei si penalitati de intarziere in valoare  de 27.104 lei;

Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local si constituirea in termen de 60 de zile de la data comunicarii,  a unei garantii reprezentand echivalentul a doua rate medii din esalonare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia Fiscala,                                                                      Directia Economica,

             Ion Marina                                                                              Nicoleta Craciunoiu

                                                                       

 

 

                                                           

 

 

 

CONSILIUL LOCAL PLOIESTI

Comisia de Buget - Finante

 

 

 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind cererilor de acordare a inlesnirilor la plata

 impozitelor, taxelor si  a altor venituri ale bugetului local solicitate de Ghiompirica  Viorel,

Vasiliu Ion, Nita Steliana, Predescu Pavel, Manolache Ionel si Cigolea Emilia

 

 

 

 

Cu cererile nr. 132454 / 25.02.2003, 118619 / 16.01.2003, 2129 / 09.01.2003, 110871 / 23.01.2003, 02/1099 / 31.01.2003, 136720 / 04.03.2003 petentii: Ghiompirica  Viorel, Vasiliu Ion, Nita Steliana, Predescu Pavel, Manolache Ionel si Cigolea Emilia s-au adresat Consiliului Local Ploiesti solicitand acordarea de inlesniri la plata impozitelor,  taxelor si a altor venituri la bugetul local.

 

In conformitate cu prevederile OG nr. 40 / 2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare si ale HGR 794 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale, Directia Fiscala, prin serviciul sau de specialitate a inaintat Comisiei Buget – Finante a Consiliului Local Ploiesti cererile si dosarele complete ale petentilor, impreuna cu propunerea de solutionare.

 

Supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiesti proiectul de hotarare conform cu propunerea inaintata, avand in vedere cererile petentilor si propunerile Directiei Fiscale.

 

 

 

 

                                                Consilier Dinu Savu - presedinte

                                                Consilier Rusu Ioan - secretar

                                                Consilier Dinu Ion - membru

                                                Consilier Oneata Nastase – membru

                                                Consilier Mitu Augustin – membru

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexa

 

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Ghiompirica  Viorel, Vasiliu Ion, Nita Steliana, Manolache Ionel si Cigolea Emilia

 

 

 

Nr.

crt.

 

Termen de plata

Rata esalonarii

Ghiompirica

Viorel

Vasiliu Ion

Nita Steliana

Manolache Ionel

Cigolea Emilia

Chirie locuinta

Chirie spatiu comercial

Dob si pen.

Chirie locuinta

Dob si pen.

Chirie locuinta

Imp. cladire

Dob si pen.

Taxa auto

Dob si pen.

1.

30.05.03

462500

4600000+TVA

5100000

431000

477000

341900

428000

201400

58300

24500

2.

30.06.03

462500

4600000+TVA

5100000

431000

477000

341900

    428000

201400

58300

24500

3.

30.07.03

462500

4600000+TVA

5100000

431000

477000

341900

428000

201400

58300

24500

4.

30.08.03

462500

4600000+TVA

5100000

431000

477000

341900

428000

201400

58300

24500

5.

30.09.03

462500

4600000+TVA

5100000

431000

477000

341900

428000

201400

58300

24500

6.

30.10.03

462500

4546990+TVA

5044486

431000

477000

341900

428000

201400

58300

24500

7.

30.11.03

462500

-

-

431000

477000

341900

428000

201400

58300

24500

8.

30.12.03

462500

-

-

431000

477000

341900

427281

201753

58400

25010

9.

30.01.04

462500

-

-

431000

477000

341900

-

 

 

-

10.

30.02.04

462500

 

-

431000

477000

341900

-

 

 

-

11.

30.03.04

462500

-

-

431000

477000

341900

-

 

 

-

12.

30.04.04

464150

-

-

431035

478793

341906

-

 

 

-

Total

5551650

27546990+TVA

30544486

5172035

5725793

4102806

3423281

1611553

466500

196510

 

 

 

 Directia Fiscala,                                                                                                                                               Directia Economica,

                 Ion Marina                                                                 Nicoleta Craciunoiu

                                                                                                                                                                                                ANEXA

 

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Ghiompirica  Viorel, Vasiliu Ion, Nita Steliana, Manolache Ionel si Cigolea Emilia

 

 

 

 

Nr.

crt.

 

Termen de plata

Rata esalonarii

Ghiompirica

Viorel

Vasiliu Ion

Nita Steliana

Manolache Ionel

Cigolea Emilia

Chirie locuinta

Chirie spatiu comercial

Dob si pen.

Chirie locuinta

Dob si pen.

Chirie locuinta

Imp. cladire

Dob si pen.

Taxa auto

Dob si pen.

1.

30.05.03

462500

4600000+TVA

5100000

431000

477000

341900

428000

201400

58300

24500

2.

30.06.03

462500

4600000+TVA

5100000

431000

477000

341900

    428000

201400

58300

24500

3.

30.07.03

462500

4600000+TVA

5100000

431000

477000

341900

428000

201400

58300

24500

4.

30.08.03

462500

4600000+TVA

5100000

431000

477000

341900

428000

201400

58300

24500

5.

30.09.03

462500

4600000+TVA

5100000

431000

477000

341900

428000

201400

58300

24500

6.

30.10.03

462500

4546990+TVA

5044486

431000

477000

341900

428000

201400

58300

24500

7.

30.11.03

462500

-

-

431000

477000

341900

428000

201400

58300

24500

8.

30.12.03

462500

-

-

431000

477000

341900

427281

201753

58400

25010

9.

30.01.04

462500

-

-

431000

477000

341900

-

 

 

-

10.

30.02.04

462500

 

-

431000

477000

341900

-

 

 

-

11.

30.03.04

462500

-

-

431000

477000

341900

-

 

 

-

12.

30.04.04

464150

-

-

431035

478793

341906

-

 

 

-

Total

5551650

27546990+TVA

30544486

5172035

5725793

4102806

3423281

1611553

466500

196510

 

 

                                    Presedinte de sedinta,                                                                           Contrasemneaza Secretar,

                                                                                                                                                 Maria Magdalena Mazalu