Hotărârea nr. 10/2003

Hotararea nr. 10 privind aplicarea procedurii administrative de evacuare a spatiilor cu destinatia de adaposturi cabaline ce se afla in administrarea Hipodromului Ploiesti
HOTARAREA Nr. 10

privind aplicarea procedurii administrative de evacuare a spatiilor cu destinatia de adaposturi cabaline

ce se afla in  administrarea Hipodromului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand  Expunerea  de motive a  primarului  municipiului  Ploiesti, domnul Emil Calota si Raportul de specialitate al Serviciului Public Administratia Hipodromului Ploiesti, privind aplicarea procedurii administrative de evacuare a spatiilor cu destinatia de adaposturi cabaline ce se afla in administrarea Hipodromului Ploiesti;

avand in vedere propunerile de modificare a prezentei hotarari, formulate de catre domnii consilieri in sedinta publica a Consiliului Local din data de 31 ianuarie 2003;

            in baza art.1431 Cod civil, care stipuleaza obligatia chiriasului de a preda bunul inchiriat la incetarea contractului;

            in conformitate cu prevederile art. 5 punctul 5 din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

          in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Incepand cu data prezentei se interzice folosirea spatiilor cu destinatia de adaposturi proprietatea publica a municipiului Ploiesti de catre proprietarii de cai, care nu au contracte cu Administratia Hipodromului Ploiesti, sau care nu respecta clauzele asumate prin contract.

Art. 2

Spatiile ocupate vor fi eliberate pe cale administrativa.

Art. 3

Se interzice participarea la programul oficial al curselor de cai organizate pe Hipodromul municipiului Ploiesti, ai cailor a caror proprietari figureaza cu debite sau ocupa fara forme contractuale adaposturile din incinta Hipodromului.

Art. 4

Directia Organizare Control Comunicare din cadrul Primariei municipiului Ploiesti impreuna cu Serviciul Public Administratia Hipodromului Ploiesti vor aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.

Art. 5

Directia Administratia Publica, Juridic Contencios va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu