Hotărârea nr. 1/2003

Hotararea nr. 1 privind darea in folosinta gratuita a terenului aferent pentru construire sala de sport la Scoala Sf. Vineri, catre Compania Nationala de Investitii S.A.

HOTARAREA Nr. 1

privind darea in folosinta gratuita a terenului  aferent pentru construire sala de sport

la Scoala „Sf. Vineri”, catre Compania  Nationala de Investitii  S.A.

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitatea al Directiei Scoli, Cultura, Sport, prin care se propune atribuirea in folosinta gratuita  a  terenului  aferent pentru construirea unei sali de sport la Scoala Generala „Sf. Vineri” de pe str.Postei nr. 19, catre  Compania Nationala de Investitii - S.A.;

            in baza prevederilor O.G. nr. 25/2001 de infiintare a C.N.I. S.A., ale  H.G.R. nr. 321/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru derularea Programului "Sali de sport " prin C.N.I.S.A. (cap. 2, art. 4);

            avand in vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991  privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea constructiilor;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T A R A S T E:

 

Art. 1

Aproba Studiul de fezabilitate – adaptare la teren privind amplasarea unei sali sport in cadrul Scolii „Sf. Vineri” Ploiesti, conform Anexei nr.1

Art. 2

Aproba darea in folosinta gratuita catre Compania Nationala de Investitii S.A., a terenului prevazut la art. 1, pe durata executarii salii de sport.

Art. 3

Darea in folosinta a terenului mentionat la art. 2 se va face in baza conventiei ce urmeaza a se negocia si semna intre C.N.I. SA. si Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

Art. 4

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sa semneze conventia intre C.N.I. SA. si Consiliul Local al municipiului Ploiesti.

Art. 5

Directia Administratie Publica va duce la cunostinta prezenta hotarare celor interesati .

 

Data in Ploiesti, astazi, 31 ianuarie 2003

 

Presedinte de sedinta,

Nicolae Nan

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu