Hotărârea nr. 99/2002

Hotãrârea nr. 99 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public Ploiesti pe anul 2002

HOTÃRÂREA  Nr. 99

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public Ploiesti pe anul 2002

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Economice privind necesitatea rectificãrii bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public Ploiesti,

            avand in vedere prevederile Legii nr. 743/2001 – Legea bugetului de stat pe anul 2002 si Legii nr. 189/1998 Legea privind finantele publice locale, cu toate modificãrile si completãrile ulterioare;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Administratiei Domeniului Public Ploiesti pe anul 2002, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2

Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primãriei municipiului Ploiesti si ale Administratiei Domeniului Public Ploiesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 28 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazalu

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 99/28 iunie 2002

 

BUGETUL  DE  VENITURI  SI  CHELTUIELI

la  30  iunie  2002

                                                                                                                  

                                                                                                                  

NR. CRT.

DENUMIRE  INDICATORI

BUGET  2002  aprobat  cu  HCL 337/27.12.2001

INFLUENTE

BUGET  RECTIFICAT

0

1

2

3 = 2 - 4

4

 

     TOTAL  VENITURI

106.617.000

56.757.000

49.860.000

1

VENITURI  PROPRII

10.000.000

4.607.000

5.393.000

2

ALOCATII

41.617.000

20.762.000

20.855.000

3

SUBVENTII

55.000.000

31.388.000

23.612.000

 

   TOTAL  CHELT. A + B

106.617.000

56.757.000

49.860.000

A

CHELTUIELI  CURENTE

100.187.000

51.771.000

48.416.000

I A

 CHELT. CU PERSONALUL

30.132.000

15.250.000

14.882.000

 

   CHELT. CU SALARII

21.717.000

10.757.000

10.960.000

 

   CAS + CASS

6.900.000

3.592.000

3.308.000

 

   FOND  SOMAJ

1.215.000

667.000

548.000

 

   CHELT.  DEPLASARE

300.000

234.000

66.000

 

   HRANA  OAMENI

0

0

0

II A

 CHELTUIELI  MATERIALE

70.055.000

36.521.000

33.534.000

1A

   MAT.PRIME  SI  MATERIALE

4.200.000

2.300.000

1.900.000

2A

   UTILITATI  TOTAL :

2.200.000

446.000

1.754.000

 

      INCALZIRE

600.000

6.000

594.000

 

      ILUMINAT  FORTA

600.000

85.000

515.000

 

      APA  CANAL  SALUBRITATE

500.000

49.000

451.000

 

      POSTA  TELEFON

500.000

306.000

194.000

3A

   CARBURANTI  LUBRIFIANTI

2.500.000

1.547.000

953.000

4A

   CHELTUIELI  INTRETINERE  GOSP.

1.800.000

1.693.000

107.000

5A

   MEDICAMENTE

75.000

40.000

35.000

6A

   HRANA  ANIMALE

580.000

347.000

233.000

7A

   REPARATII  CU  TERTII

750.000

546.000

204.000

8A

 ALTE  CHELTUIELI DIN CARE :

57.926.000

29.590.000

28.336.000

 

CIRCULATIE (semaforizare, en. electrica)

5.000.000

1.137.000

3.863.000

 

ECARISAJ

900.000

200.000

700.000

 

DERATIZARE

1.500.000

1.490.000

10.000

 

DEZINSECTIE

2.800.000

2.700.000

100.000

 

ALTE ACTIUNI

12.236.614

8.906.614

3.330.000

 

ORASELUL COPIILOR

4.500.000

300.000

4.200.000

 

DEZAPEZIRE

2.600.000

1.747.000

853.000

 

IDENTIFICARE  AUTO  VECHI

20.000

20.000

0

 

MOBILIER  STRADAL

500.000

120.000

380.000

 

SALUBRIZARE

27.869.386

12.969.386

14.900.000

9A

   CHELT.  DE  PROTOCOL

24.000

12.000

12.000

B

CHELTUIELI  DE  CAPITAL

6.430.000

4.986.000

1.444.000

I B

   LUCRARI 

3.625.000

2.898.000

727.000

II B

   DOTARI

2.805.000

2.088.000

717.000

                                                                                                                          

          DIRECTOR  GENERAL,                                                          DIRECTOR  ECONOMIC,

        ing.  Gheorghe  Simion                                                               ec.  Elena  Radu