Hotărârea nr. 97/2002

Hotãrârea nr. 97 privind concesionarea directa a unor loturi de teren in vederea construirii de locuinte, familiei campionului mondial Leonard Doroftei si familiei antrenorului acestuia Titi Tudor

HOTÃRÂREA  Nr. 97

privind concesionarea directa a unor loturi de teren in vederea construirii de locuinte

familiei campionului mondial Leonard Doroftei si familiei antrenorului acestuia Titi Tudor

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei Administrarea Patrimoniului, prin care se propune  concesionarea directa, a unor terenuri pentru realizarea de locuinte, domnului Leonard Doroftei si domnului Titi Tudor;

            in temeiul art. 12 lit. "c" din Legea nr. 453/01.08.2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            in baza prevederilor Legii nr. 114/1996 Legea locuintei republicata;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 219/1998, Legea privind regimul concesiunilor;

in temeiul art. 38, lit. "f", "g" si "h" din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba  concesionarea directa a unui lot de teren in suprafata de 432 mp. situat pe str. Rudului nr. 30, domnului Doroftei Leonard, pentru realizarea unei locuinte.

Terenul se identifica potrivit Anexei nr. 1 la prezenta.

Valoarea terenului este de 14 688 USD conform Raportului de Evaluare intocmit de Oficiul Public Proiect (Anexa nr. 2 la Hotarire) si se va recupera in termen de 15 ani rezultind o redeventa anuala de 979,2 USD.

Aproba reducerea cu 50% a redeventei anuale stabilita in alineatul precedent, rezultind o redeventa de 489,60 USD +TVA .

Terenul este concesionat pe durata existentei constructiei.

Art. 2

Aproba  concesionarea directa a unui lot de teren in suprafata de 421,49 mp. situat pe str. Rares Voda nr. 13 domnului Tudor Titi pentru realizarea unei locuinte.

Terenul se identifica potrivit Anexei nr. 3 la prezenta .

Valoarea terenului este de 7165 USD conform Raportului de Evaluare intocmit de Oficiul Public Proiect (Anexa nr.4 la Hotarire) si se va recupera in termen de 15 ani rezultind o redeventa anuala de 477,67 USD.

Aproba reducerea cu 50% a redeventei anuale stabilita in alineatul precedent rezultand o redeventa de 238,83 USD + TVA.  

Terenul este concesionat pe durata existentei constructiei.

Art. 3

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze contractele de concesiune in conditiile Art. 1 si 2 din prezenta.

Art. 4

Directia Gestionare Patrimoniu, Biroul Concesionari, Directia De Urbanism Amenajarea Teritoriului si Cadastru, vor aduce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 26 iunie 2002

 

Presedinte de sedinta,

Lungulescu Nicu

 

Contrasemneaza,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu