Hotărârea nr. 95/2002

Hotãrârea nr. 95 privind solutionarea cererii de acordare a unor inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local, solicitate de Dumitrescu Virgil si Angelica, Dumitrache Eugeniu si Floarea, Topor Hermina, Luca Iulius, Mãnescu Aristia Cristina, Tãtaru Laurentiu, Bãncilã Vasile si Dusmãnescu Gheorghe – initiat de domnii consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneatã Nãstase si Mitu Augustin.

HOTÃRÂREA Nr. 95

privind solutionarea cererii de acordare de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri

ale bugetului local solicitate de Dumitrescu Virgil si Angelica, Dumitrache Eugeniu si Floarea,

Topor Hermina, Luca Iulius, Manescu Aristia Cristina, Tataru Laurentiu, Bancila Vasile

si Dusmanescu Gheorghe

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vazand Expunerea de motive a domnilor consilieri Dinu Savu, Rusu Ioan, Dinu Ioan, Oneata Nastase si Mitu Augustin si Raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe Locale care cuprind propunerea de solutionare a cererilor de inlesnire la plata formulate de Dumitrescu Virgil si Angelica, Dumitrache Eugeniu si Floarea, Topor Hermina, Luca Iulius, Manescu Aristia Cristina, Tataru Laurentiu, Bancila Vasile si Dusmanescu Gheorghe;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 27/1994 privind impozitele si taxele locale, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, modificata si completata prin OUG nr. 61/1998;

            in conformitate cu prevederile OG nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, modificata si aprobata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si a Dispozitiei nr. 3/4.01.2000 privind Regulamentul de organizare a evidentei si controlului asupra modului de respectare a conditiilor stabilite de lege la acordarea inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Dumitrescu Virgil si Angelica, in sensul ca:

a)      aproba esalonarea la plata pe o perioada de 6 luni a debitelor restante reprezentand impozit pe teren in suma de 164.971lei si impozit pe cladiri in suma de 1.026.357 lei aferente perioadei 15.03.1999 – 15.12.2001, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere aferente impozitelor restante  in suma totala 700.312 lei cu conditia respectarii esalonarii acordate la punctul a).

Art. 2

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Dumitrache Eugeniu si Floarea, in sensul ca:

a)      aproba esalonarea la plata pe o perioada de 5 luni a impozitului pe cladiri restant insumand 622.674 lei aferent perioadei 15.03.2001 – 15.03.2002, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere aferente impozitului restant  in suma totala 130.739 lei cu conditia respectarii esalonarii acordate la punctul a).

Art. 3

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Topor Hermina, in sensul ca:

a)      aproba esalonarea la plata pe o perioada de 10 luni a debitelor restante reprezentand impozit pe teren in suma de 232.986 lei aferent perioadei 15.03.1999 – 15.03.2002 si impozit pe cladiri in suma de 372.441 lei aferent perioadei 1998 – 15.03.2002, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere aferente impozitelor restante  in suma totala 380.749 lei cu conditia respectarii esalonarii acordate la punctul a).

Art. 4

Admite cererea formulata de Luca Iulius in sensul ca aproba scutirea de la plata sumei de 526.584 lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere aferente  taxei asupra mijloacelor de transport.

Art. 5

Admite cererea de inlesnire la plata formulata de Manescu Aristia Cristina, in sensul ca:

a)      aproba esalonarea la plata pe o perioada de 10 luni a sumei de 2.175.000 lei reprezentand impozit pe teren aferent perioadei 15.03.2000 – 15.03.2002, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

aproba capatul de cerere referitor la scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere aferente impozitului restant  in suma totala 802.975 lei cu conditia respectarii esalonarii acordate la punctul a).

Art. 6

Admite cererea formulata de Tataru Laurentiu in sensul ca aproba scutirea de la plata sumei de 323.553 lei reprezentand majorari si penalitati de intarziere aferente  impozitului pe cladiri.

Art. 7

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Bancila Vasile, in sensul ca:

a)      aproba esalonarea la plata pe o perioada de 10 luni a impozitului pe cladiri restant insumand 2.547.064 lei aferent perioadei 15.03.1999 – 15.03.2002, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere aferente impozitului restant  in suma totala 1.430.146 lei si acorda esalonarea acestei sume pe o perioada de 10 luni, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 8

Admite in parte cererea de inlesnire la plata formulata de Dusmanescu Gheorghe, in sensul ca:

a)      aproba esalonarea la plata pe o perioada de 6 luni a impozitului pe cladiri restant insumand 933.767 lei aferent perioadei 15.06.1999 – 15.03.2002, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

b)      respinge capatul de cerere referitor la scutirea de la plata majorarilor si a penalitatilor de intarziere aferente impozitului restant  in suma totala 420.077 lei si acorda esalonarea acestei sume pe o perioada de 6 luni, conform anexei la prezenta hotarare.

  Termenul de plata al ratelor este data de 30 a fiecarei luni.

Esalonarea la plata este acordata cu conditia achitarii obligatiilor curente catre bugetul local.

Art. 9

Directia Impozite si Taxe Locale a Primariei municipiului Ploiesti va aduce la indeplinire prezenta hotarare si va instiinta in scris contribuabilii despre hotararea Consiliului Local.

Art. 10

Serviciul Secretariat al Primariei municipiului Ploiesti va comunica hotararea celor interesati.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu

 

 

Anexa

 

Esalonarea la plata a sumelor datorate de Dumitrescu Virgil si Angelica, Dumitrache Eugeniu si Floarea, Topor Hermina, Manescu Aristia Cristina, Bancila Vasile si Dusmanescu Gheorghe

 

Nr. crt

Termen de plata

Rata esalonarii

Dumitrescu Virgil si Angelica

Dumitrache Eugeniu si Floarea

Topor Hermina

Manescu Aristia Cristina

Bancila Vasile

Dusmanescu Gheorghe

Impozit teren

Impozit cladiri

Impozit cladiri

Impozit teren

Impozit cladiri

Impozit teren

Impozit cladiri

Majorari de intarziere

Impozit cladiri

Majorari de intarziere

1

30.06.02

30.000

170.000

125.000

25.000

38.000

217.500

255.000

143.000

155.000

70.000

2

30.07.02

30.000

170.000

125.000

25.000

38.000

217.500

255.000

143.000

155.000

70.000

3

30.08.02

30.000

170.000

125.000

25.000

38.000

217.500

255.000

143.000

155.000

70.000

4

30.09.02

30.000

170.000

125.000

25.000

38.000

217.500

255.000

143.000

155.000

70.000

5

30.10.02

30.000

170.000

122.674

25.000

38.000

217.500

255.000

143.000

155.000

70.000

6

30.11.02

14.971

176.357

-

25.000

38.000

217.500

255.000

143.000

158.767

70.077

7

30.12.02

-

-

-

25.000

38.000

217.500

255.000

143.000

-

-

8

30.01.02

-

-

-

25.000

38.000

217.500

255.000

143.000

-

-

9

28.02.03

-

-

-

25.000

38.000

217.500

255.000

143.000

-

-

10

30.03.03

-

-

-

7.986

30.441

217.500

252.064

143.146

-

-

Total

164.971

1.026.357

622.674

232.986

372.441

2.175.000

2.547.064

1.430.146

933.767

420.077

 

 

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu