Hotărârea nr. 94/2002

Hotãrârea nr. 94 privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 47/2002 – initiat de domnul Primar.

HOTÃRÂREA  Nr. 94

privind modificarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 47/2002

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar al municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Administratie Publicã, Juridic – Contencios, prin care se propune modificarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 47/2002, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti;

            având in vedere dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare al consiliilor locale;

            in baza Legii nr. 743/2001, privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2002, modificatã prin Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 30/2002 si a Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã in sectorul bugetar si a persoanelor care ocupã functii de demnitate publicã, modificatã;

            in temeiul Legii nr. 215/2002, privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Se modificã Anexa la Hotãrârea nr. 47/2002, privind Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului Local al municipiului Ploiesti, dupã cum urmeazã:

Art. 14 (1) va avea urmãtorul continut:

In cazul suspendãrii din functie a ambilor viceprimari, Consiliul Local al municipiului Ploiesti poate deleaga prin hotãrâre doi consilieri care vor indeplini temporar atributiile viceprimarilor.

Dacã numai unul dintre viceprimari este suspendat din functie, atributiile acestuia vor fi preluate temporar de cãtre celãlalt viceprimar.”

Art. 16 (3) se completeazã si va avea urmãtorul continut:

“In prima lor sedintã, comisiile de specialitate isi aleg prin vot deschis câte un presedinte si un secretar.

Presedintele comisiei de specialitate va putea fi schimbat cu votul majoritãtii consilierilor care compun comisia, atunci când acesta se aflã in imposibilitate sã isi  exercite atributiile precum si in alte situatii, la solicitarea presedintelui, a membrilor comisiei sau a Consiliului Local.”

Art. 22 (2) va avea urmãtorul cuprins:

“Comisiile speciale de analizã si verificare se constituie pe o perioadã determinatã, obiectivele si tematica activitãtii acestora stabilindu-se prin hotãrâre a Consiliului Local.”

Art. 57  va avea urmãtorul continut:

“Pentru participarea la sedintele Consiliului Local si ale comisiilor pe domenii de specialitate, consilierul municipal are dreptul la o indemnizatie lunarã stabilitã pe baza valorii de referintã sectorialã, inmultitã cu coeficientul de multiplicare.”

Art. 69  va avea urmãtorul continut:

“Adoptarea si modificarea Regulamentului Consiliului Local al municipiului Ploiesti, se face cu votul a douã treimi din numãrul consilierilor in functie.”

Art. 2

Celelalte prevederi ale anexei la Hotãrârea Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 47/2002, rãmân neschimbate.

Art. 3

Hotãrârea nr. 47/2002 va fi republicatã conform modificãrilor din prezenta hotãrâre.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu