Hotărârea nr. 93/2002

Hotãrârea nr. 93 privind aprobarea locurilor de muncã subventionate in cadrul programului de ocupare temporarã a fortei de muncã din rândul somerilor – initiat de domnul Primar.

HOTÃRÂREA  Nr. 93

privind aprobarea locurilor de muncã subventionate

in cadrul programului de ocupare temporarã a fortei de muncã din rândul somerilor

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vãzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiesti si Raportul de specialitate al Directiei Protectie Socialã prin care se propune, la solicitarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Prahova, aprobarea numãrului de locuri de muncã subventionate in cadrul programului de ocupare temporarã a fortei de muncã din rândul somerilor;

            in baza Hotãrârii de Guvern nr. 377/2002 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la mãsurile pentru stimularea ocupãrii fortei de muncã, modalitãti de finantare si instructiunile de implementare a acestora;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publicã localã,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã 269 locuri subventionate in cadrul programului de ocupare temporarã a fortei de muncã din rândul somerilor.

Art. 2

Aprobã achitarea din bugetul local a diferentei de 30% din salariul minim brut pe economie, pentru fiecare din cele 269 de locuri aprobate la art. 1, pentru care Agentia de Ocupare a Fortei de Muncã Prahova, va achita 70 % din salariul minim brut pe economie.

Art. 3

Imputerniceste primarul municipiului Ploiesti sã repartizeze in limita numãrului de persoane prevãzut la art. 1, locurile de muncã subventionate, pe lucrãri si activitãti de interes pentru comunitatea localã si sã le atribuie celor care organizeazã aceste servicii.

Art. 4

Directia Protectie Socialã si Administratia Domeniului Public Ploiesti vor duce la indeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 5

Directia Administratie Publicã, Juridic – Contencios va aduce la cunostintã celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu