Hotărârea nr. 90/2002

Hotãrârea nr. 90 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuintã S+P+1”, str. Popa Farcas, nr. 4 A, Ploiesti – initiat de domnul Primar.

HOTÃRÂREA Nr. 90

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“LOCUINTA PARTER SI UN ETAJ” in str. Popa Farcas nr. 4 A Ploiesti

           

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vãzând Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru  prin care se propune spre aprobare, la solicitarea d-lui NISULESCU CORNEL, Planul Urbanistic de Detaliu  “LOCUINTA PARTER SI UN ETAJ” PLOIESTI, str. Popa Farcas  nr. 4 A;    

in baza Legii nr. 50 /1991, republicatã în 1997, privind autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor; modificata cu Legea nr. 453/2001;

            avand in vedere prevedrile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia si ale Legii 350/2001, privind amenajarea teritoriului si  urbanismul;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã Planul Urbanistic de Detaliu, anexa 1 la prezenta, “LOCUINTA PARTER SI UN ETAJ“, PLOIESTI, str. Popa Farcas nr. 4 A,  la solicitarea d-lui. NISULESCU CORNEL, cu respectarea conditiilor impuse prin avizul nr. 41/11.03.2002 al C.T.U.A.T., anexa 2 la prezenta.

Terenul în suprafa de 129,00 m.p este proprietatea beneficiarului conform contractului de vânzare-cumpãrare autentificat sub numãrul 9661/21.03.1992 la biroul  notariatului de stat, notar Botezatu Otilia, si a sentintei civile de iesire din indiviziune nr. 6127/26.05.1994.

Art. 2

Planul Urbanistic de Detaliu prevazut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru si al Directia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu