Hotărârea nr. 89/2002

Hotãrârea nr. 89 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Locuintã S+P+1” in B-dul. Republicii nr. 178 Ploiesti – initiat de domnul Primar.

HOTARAREA Nr. 89

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

“LOCUINTA S+P+1” in B-dul. Republicii nr. 178 Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti;

            vazand Expunerea de motive a d-lui. primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru,  prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “LOCUINTA S+P+1” in B-dul. Republicii nr. 178 Ploiesti si la cererea d.lui Dan Dumitru Bisoceanu;

            in baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor  modificata cu Legea nr. 453/2001 privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

            avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba Planului Urbanistic de Detaliu, anexa 1 la prezenta,  “LOCUINTA S+P+1” in B-dul. Republicii nr. 178 Ploiesti, la cererea d.lui Dan Dumitru Bisoceanu cu conditia respectarii avizului nr. 49 / 24.04.2002 al CTUAT, anexa 2 la prezenta.

Terenul care face obiectul acestui P.U.D. este proprietatea beneficiarului conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 4142/2000 si are suprafata de 1206.00 mp si 194 mp cota indiviza din calea de acces.

Art. 2

Planul Urbanistic de Detaliu prevazut la art. 1 va avea termenul de valabilitate de 5 ani.

Art. 3

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru si al Directia Gestionarea Patrimoniului, Serviciul Contencios vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu