Hotărârea nr. 88/2002

Hotãrârea nr. 88 privind modificarea si completarea contractului de asociere nr. 38267/1995 – initiat de domnul consilier Nemes Constantin.

HOTÃRÂREA Nr. 88

privind modificarea si completarea contractului de asociere nr. 38267/1995

 

           Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

           vazand Expunerea de motive a domnului Consilier Nemes Constantin si Raportul de specialitate al Directiei Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune includerea suprafetei de 445,95 m.p. aferenta locatiei “London House” in contractul de asociere incheiat in baza Hotararii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 79/1995;

           avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

           in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 235/2001 privind constituirea Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului la nivelul municipiului Ploiesti;

           in baza prevederilor Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si Legii nr. 50/1991 modificata si completata prin Legea nr. 453/2001;

           in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea si completarea contractului de asociere nr. 38267/1995 intre Consiliul Local al municipiului Ploiesti si S.C. VALDOR S.R.L. cu privire la obiectul contractului si la valoarea contributiei asociatului conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Pentru folosinta suprafetei de 495,95 m.p. societatea va achita o contributie lunara reprezentand echivalentul in lei a 1.500 USD/luna.

Art. 2

Imputerniceste Primarul municipiului Ploiesti sa semneze actul aditional la contractul de asociere.

Art. 3

Prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 79/1995 si Hotararii Consiliului Local nr. 7/1996 se modifica corespunzator prezentei.

Art. 4

Directia Gestionare Patrimoniu si Directia Impozite si Taxe Locale vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.                                               

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu