Hotărârea nr. 86/2002

Hotãrârea nr. 86 privind concesionarea directã a suprafetei de 388,00 mp – teren – zona Cina, str. Andrei Muresanu, in vederea extinderii amplasamentului statiei PECO nr. 51 Cina, Ploiesti – initiat de domnul consilier Nemes Constantin.

HOTĂRÂREA  nr. 86

privind concesionarea directã a suprafetei de 388 mp. teren – zona Cina, str. Andrei Muresanu, in vederea extinderii amplasamentului Statiei Peco nr. 51 Cina, Ploiesti

 

            Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

vãzând Expunerea de motive a domnului Primar Emil Calotã si Raportul de specialitate al Directiei Gestionare Patrimoniu, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S. N. P. Petrom, Sucursala Peco – Prahova, concesionarea directã a unei suprafete de 388 mp. teren – zona Cina, str. Andrei Muresanu, in vederea extinderii amplasamentului statiei Peco nr. 51 Cina,

            in baza Legii nr. 453/2001, pentru autorizarea constructiilor si unele mãsuri pentru realizarea locuintelor;

            având in vedere prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si ale Legii nr. 215/1998 privind administratia publica localã;

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aprobã trecerea suprafetei de 388 mp. teren situat in zona Cina, str. Andrei Muresanu, identificat prin planul de situatie din Anexa 1, din domeniul public in domeniul privat al municipiului Ploiesti.

Art. 2

Aprobã concesionarea directã a terenului prevãzut la articolul 1, in vederea extinderii amplasamentului Statiei Peco nr. 51, Cina, conform planului de situatie anexat.

Durata concesiunii terenului descris la aliniatul precedent, este de 49 ani, cu posibilitatea de prelungire, conform prevederilor in vigoare la data expirãrii acestei perioade, iar termenul de incepere si duratã de executie a lucrãrilor, vor fi stabilite prin autorizatia de construire.

Art. 3

Insuseste raportul de evaluare a terenului intocmit de Oficiul Public Proiect conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art. 4

Stabileste redeventa anualã la valoarea de 2.405,60 USD, pentru intreaga suprafatã de teren. Recuperarea valorii terenului se va realiza in termen de 5 ani. Redeventa se va achita in lei, la cursul oficial al USD. comunicat de Banca Nationalã a României in ziua efectuãrii plãtii.

Art. 5

Împuterniceste Primarul municipiului Ploiesti, sã semneze contractul de concesiune, numai dupã aprobarea de cãtre Comisia Tehnicã de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a documentatiei de executie, pe baza pretului stabilit la articolul 3.

Art. 6

Directia Gestionare Patrimoniu – Biroul Concesionãri,  Directia Impozite si Taxe Locale, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotãrâri.

Art. 7

Directia Administratie Publicã, Juridic Contencios, va comunica celor interesati prevederile prezentei hotãrâri.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu