Hotărârea nr. 84/2002

Hotãrârea nr. 84 privind reactualizarea Planului Urbanistic General – initiat de domnul Primar.

HOTARAREA Nr. 84

privind reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiesti

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti:

            vazand Expunerea de motive a domnului primar Emil Calota si Raportul de specialitate al Directiei de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru prin care se propune spre aprobare reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiesti;

            in baza Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, a Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a IV a , a Legii nr. 7/1996, a cadastrului si a publicitatii imobiliare, a Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – sectiunea a III a – zone protejate, a Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;

            in conformitate cu Legea nr. 50/1991 modificata cu Legea nr. 453/2001 si  Hotararea Guvernului  nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism;

            avand in vedere prevederile  Ordinului nr. 13N/10.03.1999 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pentru aprobarea reglementarii tehnice „ Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic General „ indicativ GP 038/99 si ale Ordinului 214 RT/15.03.1999 si 16 NN/17.03.1999, ordin comun al Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pentru aprobarea procedurilor de promovare a documentatiilor de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism si amenajare a  teritoriului;

            in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia locala,

           

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Ploiesti si a Regulamentului local de urbanism aprobate prin HCL nr. 209/1999, conform urmatoarelor elemente de tema:

-         corelarea limitelor intravilanului si a teritoriului administrativ cu cele ale localitatilor limitrofe pe zona Nord – Nord Vest conform Procesului Verbal de stabilire a vecinatatilor din data de 17.08.2001, ce constituie anexa 1 si a Avizului Unic nr. 988 din 30.07.2001 al Comisiei Tehnice de Avizare Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Lucrari Publice a Judetului Prahova  reprezentand anexa 2 la prezenta hotarare.

-         delimitarea stricta a zonelor de protectie si securitate a retelelor si conductelor magistrale;

-         reevaluarea POT pentru zonele rezidentiale;

-         preluarea traseului autostrazii si reevaluarea regulamentului in zona de siguranta si protectie a acestuia;

-         reevaluarea zonelor de interdictie temporara pentru eliberarea Autorizatiilor de construire pana la reactualizare PUZ / elaborare PUD;

-         introducerea in Regulamentul  Local de Urbanism a categoriilor de monumente si zone protejate si a  reglementarilor  privind autorizarea constructiilor in zonele protejate;

-         Actualizarea Regulamentului Local de Urbanism si corelarea cu documentatiile de Urbanism aprobate prin Hoatrari ale consiliului Local  si cu discutiile Comisiei Tehnice de Urbanism si  Amenajarea  Teritoriului;

Art. 2

Pana la rectificarea Planului Urbanistic General si aprobarea documentatiei, pentru zonele rezidentiale cu POT max.= 35 %, se aproba POT  max. = 50%.

Art. 3

Pana la definitivarea „PT. Autostrada Bucuresti Brasov” se interzice eliberarea autorizatiilor de construire in zona identificata prin planul de situatie figurat in  anexa 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4

Planurile Urbanistice de Detaliu situate in zonele protejate se vor aviza de catre Consiliul Judetean numai in cazul in care nu exista Planuri Urbanistice Zonale aprobate pentru zona respectiva.

Art. 5

Directia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Cadastru va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 6

Directia Administratie Publica, Juridic, Contencios va comunica celor interesati prevederile prezentei hoatrari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu