Hotărârea nr. 83/2002

Hotãrârea nr. 83 privind modificarea si completarea Hotãrârii Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 138/2000 – initiat de domnul consilier Dinu Dragos.

HOTÃRÂREA Nr. 83

privind modificarea si completarea Hotararii  Consiliului Local al municipiului Ploiesti nr. 138 / 2000

 

 

Consiliul Local al municipiului Ploiesti

vazand Expunerea de motive a domnului consilier Dinu Dragos si Raportul de specialitate al Directiei Gestionare Patrimoniu, Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Ploiesti prin care se propune modificarea si completarea Hotararii nr. 138/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, modificata prin Hotararea nr. 238/2000, in sensul modificarii si completarii Comisiei de negociere constituita;

avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 505/1998, privind transmiterea unor spatii comerciale aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor autonome catre actualii detinatori si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia;

in baza Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;

in temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

H O T Ã R Ã S T E:

 

Art. 1

Aproba modificarea si completarea art. 1 din Hotararea nr. 138/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti, modificata prin Hotararea nr. 238/2000, care va avea urmatorul continut:

“Aproba componenta Comisiei de negociere care va stabili pretul de vanzare a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, aflate in administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiesti, dupa cum urmeaza:

-         Catalin Marculescu – Consilier

-         Gheorghe Gradisteanu – Consilier

-         Eugen Marinoiu – Consilier

-         Simina Iancu – Consilier

-         Sorin Chivu – Consilier

-         Maria Magdalena Mazalu – Secretar – fara drept de vot

Secretariatul tehnic:

-         Anca Fulgeanu – Sef Serviciu Juridic – Contencios

-         Viorica Patrascu – Sef Serviciu Valorificare Patrimoniu

Presedintele va fi desemnat de catre comisie, dintre membrii sai˝

Art. 2

Directia Administratie Publica, Juridic va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

 

Data in Ploiesti, astazi, 27 mai 2002

 

Presedinte de sedintã,

Nicu Lungulescu

 

Contrasemneazã,

Secretar,

Maria Magdalena Mazâlu